Home » NMA parama. Trumpos tiekimo grandinės – nuo liepos 12 d.
NMA parama Žemės ūkio naujienos

NMA parama. Trumpos tiekimo grandinės – nuo liepos 12 d.

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Nuo liepos 12 d. iki rugsėjo 10 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Praeitą savaitę žemės ūkio ministro įsakymubuvo patvirtintos ir priemonės įgyvendinimo taisyklės.

Gegužės pabaigoje žemės ūkio ministro įsakymu taip pat patvirtinta paramos lėšų suma: šiam paraiškų rinkimo etapui papildomai skirta 3 mln. Eur, įtraukta ir papildoma ūkio subjektų bendradarbiavimą skatinanti veikla – logistikos centrų kūrimo. Taigi šiam paraiškų rinkimo etapui skirta nebe 4 mln., o 7 mln. Eur.

Naujai patvirtintose taisyklėse įtvirtinti keli svarbūs pakeitimai, susiję su regioninio lygmens logistikos centrų kūrimu, patikslinta paramos suma vienam paramos gavėjui (ji priklauso nuo kuriamos trumposios grandinės dalyvių statuso, įsigyjamų investicijų), papildytas tinkamų išlaidų sąrašas, pakoreguoti prioritetiniai atrankos kriterijai.

Galimi pareiškėjai

Parama skirta žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje bendradarbiaujantiems ūkio subjektams, kuriantiems ir vykdantiems trumposios tiekimo grandinės veiklą.

Paraiškos gali būti teikiamos tik kartu su partneriais, kurie kartu su pareiškėju turi dalyvauti projekte, jį įgyvendinti ir finansuoti.

Dėl paramos gali kreiptis ūkininkai, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, bei privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų prekyba. Šios pareiškėjų grupės gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais.

Vykdomų projektų partneriais ir tarpininkais gali būti ir viešieji juridiniai asmenys, veikiantys žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse.

Pareiškėjų ir partnerių bendradarbiavimas privalo būti įtvirtintas jungtine veiklos sutartimi.

Tarpininko dalyvavimas projekte nėra privalomas. Vis tik svarbu žinoti, jog projekte gali dalyvauti tik vienas tarpininkas – tai yra subjektas, veikiantis prekybos srityje, pvz., pardavėjas, mažmeninės prekybos atstovas ir pan., ir dalyvaujantis trumpoje tiekimo grandinėje tarp gamintojo ir galutinio vartotojo. Tarpininku negali būti perdirbėjas, teikiantis gamintojui produkto perdirbimo paslaugą ir nedalyvaujantis tolesniame produkto realizavimo procese.

Svarbu kuriantiems logistikos centrus

Naujai patvirtintose taisyklėse numatyta, jog steigiantiems regioninio lygmens logistikos centrą (vykdant naują statybą arba pritaikant esamą nekilnojamąjį turtą) parama teikiama atsižvelgiant į pareiškėjo patirtį vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą. Pareiškėjo patirtis bus vertinama pagal paraiškoje nurodytą informaciją. Parama bus teikiama, jei logistikos centras bus įkurtas besiribojančios su miestu savivaldybės, kurioje nuolatinis gyventojų skaičius yra ne mažesnis 149 000 gyventojų, teritorijoje.

Steigiantieji regioninio lygmens logistikos centrus turėtų žinoti šiuos reikalavimus: logistikos centras turi veikti didesniu nei vienos savivaldybės lygiu – realizuojama produkcija turi būti tiekiama kelioms savivaldybės viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms, įmonėms, pirkėjams. Užbaigus investicijas, NMA būtina pateikti ketinimų bendradarbiauti su savivaldybėmis, kurių teritorijoje planuojama tiekti produktus viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms, sutartis.

Kitas svarbus reikalavimas – užtikrinti pagrindinių produktų grupių (grūdų produktų, daržovių, vaisių ir uogų, riebalų, pieno produktų, mėsos ir kiaušinių) asortimento, kuris gali būti laipsniškai plečiamas, krepšelį – iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos į produktų asortimentą turi būti įtrauktos visos produktų grupės.

Įsteigus regioninio lygmens logistikos centrą, visu projekto kontrolės laikotarpiu (5 metus nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos) būtina laikytis įsipareigojimo tiekti žemės ūkio ir maisto produktus į realizavimo vietas, vykdyti mažmeninę prekybą. Tuo tarpu visų projekto grandinės dalyvių užauginta ar pagaminta produkcija, tiekiama į logistikos centrą, turi sudaryti ne mažiau kaip 15 000 kg per metus – šie kiekiai turės atsispindėti pareiškėjo ir partnerių pateiktame apskaitos registre.

Paramos suma

Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti:

 • 120 000 Eur be PVM, skiriant:
 • iki 30 000 Eur – vienam projekto grandinės dalyviui, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, jei projekte dalyvauja skirtingų žemės ūkio sektorių subjektai;
 • iki 15 000 Eur – vienam projekto grandinės dalyviui, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, jei projekte dalyvauja vieno žemės ūkio sektoriaus subjektai.
 • 200 000 Eur be PVM, skiriant iki 50 000 Eur – vienam projekto grandinės dalyviui, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo ir laikymo būtiną įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms ir tai sudaro ne mažiau 80 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės.
 • 700 000 Eur be PVM – jei projekte numatytos investicijos regioninio lygmens logistikos centrui kurti ir (arba) naudoti esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu ir tai sudaro ne mažiau 80 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės.

Minėti ribojimai vienam projekto grandinės dalyviui, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, netaikomi žemės ūkio kooperatyvams.

Numatytas paramos intensyvumas (paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM) – 60 proc. tinkamų finansuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidų ir 100 proc. tinkamų finansuoti projekto bendrųjų, einamųjų bendradarbiavimo, einamųjų projekto įgyvendinimo bei skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Įgyvendinant projektą pagal KPP veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“, galės būti kompensuojamos šios išlaidos:

 • Verslo plano įgyvendinimo išlaidos – tai projekto reikmėms skirtos naujos N1, O2 ir SP (įrengta kaip maisto prekių pardavimo vieta) kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemones kroviniams vežti (išskyrus visureigius) ir (ar) mobiliajai prekybai vykdyti teikiama tuo atveju, kai projekte dalyvauja ne mažiau kaip 3 (trys) projekto grandinės dalyviai. N1 klasės transporto priemonė turi turėti 2 arba 3 sėdimąsias vietas, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame neturi būti langų, O2 ir SP klasės transporto priemonėje turi būti įrengta prekybinė zona su šaldoma patalpa (arba be jos), ji turi būti susijusi su projekto veikla. Taip pat tinkamomis verslo plano įgyvendinimo išlaidomis laikomos mechaniniai-hidrauliniai vežimėliai ir (ar) krautuvai, išskyrus teleskopinius, prekybiniai baldai (stelažai, lentynos, šaldymo vitrinos ir kt.) ir prekybinė įranga (svarstyklės, kasos aparatas ir kt.), fasavimo ir (arba) pakavimo įranga bei medžiagos, ir kt.
 • Einamosios bendradarbiavimo išlaidos – susitikimų organizavimo, administracinių patalpų (biuro) nuomos, kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos, taip pat darbo užmokestis projekto vadovui, projekto grandinės dalyvių dezinfekavimo ir kitų medicininių apsaugos prekių įsigijimo išlaidos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 laikotarpiu). Visos išlaidos negali viršyti 20 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus projekto bendrąsias išlaidas.
 • Einamosios projekto įgyvendinimo išlaidos – tai pardavėjo darbo užmokesčio, logistikos centro darbuotojo darbo užmokesčio, prekybos vietos ir (arba) realizavimo vietos patalpų / ploto nuomos ir prekybos vietos ir (arba) realizavimo vietos, ir (arba) regioninio logistikos centro išlaikymo, dalyvavimo trumpalaikiuose renginiuose vietos nuomos, transportavimo, kasos aparato modifikavimo išlaidos, transportavimo (kuro pirkimo, transporto nuomos, transportavimo paslaugų) išlaidos, susijusios su mobiliu maisto produktų, taip pat kitų kasdienės paklausos prekių, įskaitant medikamentus, dezinfekavimo ir kitų medicininių apsaugos prekių tiekimu kaimo gyventojams (Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 laikotarpiu) ir kt. išlaidos.

Svarbu atkreipti dėmesį, jei paramos paraiškoje suplanuotos išlaidos, kurioms nustatyti fiksuotieji įkainiai, jų vertė apskaičiuojama tik pagal fiksuotuosius įkainius (iš anksto nustatytas vienodas projekto išlaidų vieneto įkainis yra taikomas projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto kiekybinio rezultato pasiekimas, kai paramos gavėjas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų). 

 • Skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, – tai populiarinimo (pardavimo skatinimo) ir (ar) rinkodaros veiklos vykdymo, trumpalaikių renginių organizavimo, prekės ženklo kūrimo ir gaminimo paslaugų ir kt. išlaidos, jos negali viršyti 20 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 • Bendrosios išlaidos – jos negali viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektams taikomi atrankos kriterijai

Pateikti pareiškėjų projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos paraiškoms bus skiriamas atitinkamas balų skaičius.

Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais remiantis bus vertinami projektai:

 1. Projekto grandinės dalyvių, gaminančių ir (arba) perdirbančių žemės ūkio ir maisto produkciją, skaičius (skaičiuojami visi projekto grandinės dalyviai, nurodyti veiklos įgyvendinimo taisyklių 11 punkte):
 • 5 ir daugiau – suteikiama 20 balų,
 • nuo 3 iki 4 – suteikiama 15 balų.
 1. Projekte numatyti šie prekybos būdai (galima pasirinkti kelis būdus, tokiu atveju atrankos balai būtų sudedami – suteikiama ne daugiau kaip 40 balų) (vertinama pagal paramos paraiškos IV skyriaus 3 dalyje nurodytą informaciją, už periodines (ar) laikinas prekybos vietas, nurodytas įgyvendinimo taisyklių 22.3 papunktyje, atrankos balai nesuteikiami):
 • tiesioginis produktų pristatymas vartotojams – suteikiama 15 balų,
 • pardavimai ūkiuose – suteikiama 10 balų,
 • naujų prekybos vietų ne ūkiuose steigimas – suteikiama 15 balų.
 1. Projekto grandinės dalyviai yra žemės ūkio kooperatyvas arba tokio kooperatyvo narys (atitiktis šiam kriterijui vertinama paraiškos teikimo metu, jei bent vienas projekto grandinės dalyvis atitinka šį kriterijų) – suteikiami 5 balai.
 2. Suplanuotų prekybos vietų skaičius – suteikiama ne daugiau kaip 20 balų (atrankos balai suteikiami pagal paramos paraiškoje numatytą prekybos ir (arba) realizavimo vietų skaičių, už periodines (ar) laikinas prekybos vietas, nurodytas Taisyklių 22.3 papunktyje, atrankos balai nesuteikiami):
 • 1 prekybos vieta – 4 balai,
 • 2 prekybos vietos – 8 balai,
 • 3 prekybos vietos – 12 balų,
 • 4 prekybos vietos – 16 balų,
 • 5 ir daugiau prekybos vietų – 20 balų.
 1. Projekto grandinės dalyviai rinkai tieks skirtinguose žemės ūkio sektoriuose pagamintų ir (ar) perdirbtų produktų – suteikiama 10 balų (atrankos balai suteikiami pagal paramos paraiškos III skyriuje nurodytą informaciją):
 • 3 produktus – 5 balai,
 • daugiau kaip 3 produktus – 10 balų.
 1. Projektas įgyvendinamas be tarpininkų – suteikiami 5 balai.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmesta.

Jei paraiškos surinks vienodą atrankos balų skaičių, bet joms finansuoti nepakaks lėšų, bus atliekami KPP administravimo taisyklėse nurodyti veiksmai. Papildomas paraiškų atrankos vertinimas bus atliktas, sudarius pareiškėjų eilę pagal mažiausią prašomą paramos sumą. 

Paraiškų teikimas

Paraiškos bus priimamos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Paraiška ir su ja pateikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais čia.

Projektai privalo būti įgyvendinti iki 2025 m. birželio 30 d.

Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.