NMA parama Žemės ūkio naujienos

NMA parama ūkiams modernizuoti. Svarbūs pakeitimai

NMa parama, pieno ukis, zemes ukio naujienos

Nuo kovo 1 iki gegužės 2 d. priimamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Šiais metais gauti paramą ūkių plėtrai bus galima kreiptis ir pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) priemones „Labai smulkių ūkių plėtra“, „Smulkių – vidutinių ūkių plėtra“, „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ir „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“.

Paramos dydis priklauso nuo sektoriaus

Pretenduoti į paramą investicijoms į žemės ūkio valdas galės tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Yra numatyta, kad pieninės galvijininkystės sektoriui atiteks 17 180 tūkst. Eur paramos lėšų, mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams – 17 384,823 tūkst. Eur, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriams – 10 000 tūkst. Eur, kitiems augalininkystės sektoriams – 17 180 tūkst. Eur, o lengvatinėms paskoloms skirta 12 003,937 tūkst. Eur paramos lėšų.

Parama vienam projektui negali viršyti 300 tūkst. Eur, kai teikiama investicinė parama, bei 600 tūkst. Eur, kai teikiama investicinė parama ir kai pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas arba pateiktame projekte numatytos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM);

Didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 tūkst. Eur.  Didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 500 tūkst. Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola, bei 800 tūkst. Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola ir kai pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas arba pateiktame projekte numatytos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM).

Populiariausia priemonė

KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“  veiklos sričiai ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ iki šiol teko bene didžiausia paramos suma – beveik 708 mln. Eur. Parama investicijoms į žemės ūkio valdas orientuota į žemės ūkio gamybą. Ja aktyviai naudojosi tiek ūkininkai, tiek žemės ūkio įmonės. Žemdirbiai įsigijo naujos technikos, įrangos, technologinių įrengimų, statė gamybinius pastatus ir kt.

Skirtingas intensyvumas

Paramos investicijoms į žemės ūkio valdas intensyvumas priklausys nuo to, kokiame sektoriuje yra vystoma veikla, ir kitų aplinkybių. Kai užsiimama gyvulininkyste, sodininkyste, daržininkyste ir uogininkyste, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas padidinamas 20 proc. punktų jauniesiems ūkininkams, pateikusiems paramos paraišką 5 metų laikotarpiu po įsikūrimo, pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, pareiškėjams, ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.

Vystantiems augalininkystę pareiškėjams finansuojama 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas padidinamas 20 proc. punktų jauniesiems ūkininkams ir ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.

Kai užsiimama prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimu (rūšiavimu, pakavimu, surinkimu ir t. t.), perdirbimu ir tiekimu rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimu ir realizavimu, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimu. finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos intensyvumas padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose.

Taip pat pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose.

Tęsiama parama investicijoms

Paramai investicijoms į žemės ūkio valdas lėšos numatytos ir artimiausiems metams, įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginį planą (SP). Jame šiai paramai suplanuota 230 mln. Eur, iš jų paskoloms – 30 mln. Eur. Parama ūkių plėtrai  bus teikiama pagal SP intervencines priemones „Investicijos į žemės ūkio valdas“, „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“, „Labai smulkių ūkių plėtra“, „Smulkių – vidutinių ūkių plėtra“.

Rugpjūčio – rugsėjo mėn. numatoma priimti paraiškas paramai tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas. Į paramą galės pretenduoti ūkiai, kurių valdos ekonominis dydis (VED) bus nuo 30 001 Eur. Bus remiamas mėšlo ir srutų tvarkymo sistemų įrengimas, biodujų jėgainių įrengimas gyvulininkystės ūkiuose, ūkinių gyvūnų gerovės užtikrinimo technologijų įdiegimas. Numatoma teikti investicinę paramą dotacijos (negrąžintinos paramos) forma, taikyti išlaidų kompensavimo būdą, taip pat teikti lengvatinę paskolą. Parama galės dengti nuo 20 proc. iki 65 proc. projekto išlaidų, o kiaulininkystės projektams – iki 80 proc. Planuojama vidutinė paramos suma projektui – 250 tūkst. Eur, paskola – iki 200 tūkst. Eur.

Spalio – lapkričio mėn. ūkininkaujantieji galės pretenduoti į SP numatytą paramą ,,Investicijoms į žemės ūkio valdas“. Norinčių gauti paramą ūkių VED turės būti nuo 30 001 Eur, bus remiama žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimas gyvulininkystės, augalininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose. Parama bus teikiama dotacijos (negrąžintinos paramos) forma, taikomas išlaidų kompensavimo būdas, taip pat teikiama lengvatinė paskola. Parama galės dengti nuo 20 proc. iki 50 proc. projekto išlaidų, jauniesiems  ūkininkams, kurie paramos pagal šia priemonę kreipiasi pirmą kartą, – iki 70 proc. Planuojama vidutinė paramos suma projektui sieks 500 tūkst. Eur, paskola – iki 200 tūkst. Eur. Prioritetą planuojama teikti žemės ūkio produktų perdirbimui, procesų skaitmeninimui, tiksliajai žemdirbystei, jauniesiems ūkininkams, kolektyvinėms investicijoms, ekologiniams ūkiams, atsinaujinantiems ištekliams.

Spalio – gruodžio mėn.  į „Smulkių – vidutinių ūkių plėtrai“ numatytas lėšas galės pretenduoti ūkiai, kurių VED bus nuo 16 001 Eur iki 30 000 Eur. Bus remiama žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimas gyvulininkystės, augalininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose. Bus teikiama investicinė parama dotacijos (negrąžintinos paramos) forma, taikomas išlaidų kompensavimo būdas.

Parama galės dengti nuo 20 proc. iki 65 proc. projekto išlaidų, jauniesiems ūkininkams, kurie paramos pagal šią intervencinę priemonę pirmą kartą, – iki 80 proc. Planuojama vidutinė paramos suma projektui – 200 tūkst. Eur. Prioritetą skiriant papildomus balus numatyta teikti kolektyvinėms investicijoms, jauniesiems ūkininkams, gamybos skaitmeninimui, tiksliajai žemdirbystei.


Informuojame, kad žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Pakeitimai galioja ir 2022 m. rugpjūčio 1 d. – rugsėjo 30 d. pateiktoms paraiškoms. Supažindiname su svarbiausiais pakeitimais.

Vadovaujantis Taisyklėmis, tuo atveju, kai parama teikiama norintiems gauti investicinę paramą (pagal Taisyklių 9.1 papunktį) arba gauti investicinę paramą (negrąžintiną subsidiją) ir lengvatinę paskolą investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui (pagal Taisyklių 9.2 papunktį), kaip investicinė parama, tinkamos finansuoti išlaidos gali būti projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių (išskyrus Taisyklių 37.9 papunktyje nurodytus statinius) nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir paprastas remontas.

Paprastas remontas remiamas tik tuo atveju, kai saulės energijos šviesos elektrinės (nepriklausomai nuo jos įrengtosios galios) elementai, kurie yra montuojami ant esamo (užbaigto statyti) pastato stogo, yra tinkami kaip paprastasis remontas.   Pažymėtina, kad tuo atveju, kai projekte numatyta naujų pieno ūkio fermų statyba pagal Taisyklių 35.2.1 papunktyje nustatytus fiksuotuosius įkainius, ji gali būti vykdoma vienu etapu arba keliais etapais, o mokėjimo prašymas gali būti pateikiamas užbaigus atitinkamai darbų grupei, kuriai nustatyti fiksuotieji įkainiai, priskirtus darbus (anksčiau buvo reikalavimas statybą įvykdyti vienu etapu be tarpinių mokėjimų). Tokiu atveju paramos lėšos išmokamos taikant išlaidų kompensavimo, kai paramos gavėjas deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, būdą. Mokėjimo prašymas per Žemės ūkio informacinę sistemą (ŽŪMIS) turi būti pateiktas užbaigus atitinkamai darbų grupei priskirtus darbus arba tik užbaigus įgyvendinti investicijas. Statybos darbų užbaigimo dokumentai, kai jie privalomi pagal teisės aktų reikalavimus, turi būti pateikti su mokėjimo prašymu.   

Atkreiptinas dėmesys, kad nuostata statybas vykdyti kelias etapais negalioja, kai statomi nauji plokščiadugniai grūdų saugojimo bokštai pagal Taisyklių 35.2.2 papunktyje nustatytus fiksuotuosius įkainius, – šių statinių statyba turi būti vykdoma vienu etapu be tarpinių mokėjimų. Mokėjimo prašymas pateikiamas užbaigus statinio statybą. Statybos darbų užbaigimo dokumentai, kai jie privalomi pagal teisės aktų reikalavimus, turi būti pateikti su mokėjimo prašymu (šis punktas taikomas ir nuo 2022 metų rugpjūčio 1 d. pateiktoms paramos paraiškoms).  

Pažymėtina, kad galioja skirtingi fiksuotieji įkainiai naujų pieno ūkio fermų statyboms: paraiškoms, pateiktoms nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. vasario 28 d., ir paraiškoms, kurios yra priimamos nuo 2023 m. kovo 1 d.. Visi įkainiai nustatyti kiekvienai Taisyklių 35.2.1 papunktyje nurodytai darbų grupei (anksčiau įkainiai pagal darbų grupes nebuvo nurodyti).  

Vadovaujantis Taisyklėmis, projekto, kuriam skiriama tik investicinė parama (pagal Taisyklių 9.1 papunktį), arba projekto, kuriam skiriama investicinė parama ir lengvatinę paskolą investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui (pagal Taisyklių 9.2 papunktį), įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 36 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (anksčiau negalėjo viršyti 24 mėn. laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos). Paskutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.  

Pažymėtina, kad, vadovaujantis Taisyklėmis, paramos gavėjas gali pateikti iki 10 mokėjimo prašymų, įskaitant atvejus, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų pastatų ir (arba) statinių statybą arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus, taip pat, kai projekte numatytas įsigyti turtas (visa įranga, visi įrengimai ir visos transporto priemonės) bus įsigyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu (anksčiau buvo nuo 4 iki 10 mokėjimo prašymų).  

Žinotina, kad pareiškėjai, kurie buvo pateikę paraiškas gauti paramą 2022 m. rugpjūčio 1 d. – rugsėjo 30 d. ir kurie nori vadovaudamiesi naujai įsigaliojusiomis Taisyklių nuostatomis pailginti projekto įgyvendinimo laiką ar padidinti mokėjimo prašymų skaičių, turi kreiptis į jų paraišką administruojantį Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistą su raštišku prašymu pakeisti sutarties sąlygas.   Išsamiai susipažinti su galiojančia Taisyklių redakcija galite čia.   Naudinga informacija:

Daugiau apie NMA paramas.