Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2023-02-06

NMA parama, žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2023-02-06. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Ministras K. Navickas: numatytos neatidėliotinos priemonės ir pagalba pieno ūkiams

Dėl ženkliai kritusių žaliavinio pieno supirkimo kainų susidariusi padėtis pieno sektoriuje bus sprendžiama keičiant teisės aktus bei kitomis reguliavimo ir pagalbos priemonėmis. Nuo paėjusių metų spalio pieno supirkimo kaina ėmė mažėti dėl ženkliai kritusių grietinėlės, sviesto ir kietojo sūrio kainų užsienio rinkose. Lietuva eksportuoja iki 70 procentų pieno produkcijos. Taip pat pastaruoju metu ėmė mažėti pieno produktų vartojimas ir vidaus rinkoje. 

Dėl šių priežasčių sumažėjus mūsų šalyje pagamintos pieno produkcijos konkurencingumui ir susidarius nepalankioms pardavimų sąlygoms, pieno produktų perteklius kaupiamas sandėliuose. Be to, naujos produkcijos gamybą stabdo rinkų ir kainų neapibrėžtumas.

„Nesutinkame, kad dėl šios padėties nukentėtų silpniausia pieno produktų gamybos grandis – pieno ūkiai. Jiems gresia skaudžiausios pasekmės – veiklos atsisakymai ir bankrotai. Ypač tai aktualu turintiems finansinių bei europinės paramos įsipareigojimų, nebaigusiems investicinių projektų. Jau dabar aišku, kad tokia padėtis taptų nepakeliama mažiesiems pieno ūkiams. Todėl rinkų ir kainų svyravimų našta privalo vienodai dalintis visi – pieno gamybos, perdirbimo ir prekybos grandinės dalyviai“, – sako ministras K. Navickas.

Priemonės ir pagalba pieno ūkiams

Artimiausiu metu bus inicijuojami teisės aktų keitimai, kuriais būtų siekiama, kad:

• žaliavinio pieno supirkimo kainos būtų indeksuotos pagal pieno produkcijos pardavimų kainas;

• kartu su bazine pieno supirkimo kaina mokami priedai būtų skaidrūs, sąžiningi ir visiems suprantami;

• žaliaviniu pienu būtų galima prekiauti pieno aukcionuose, kai pieno kainas būtų galima stebėti realiu laiku, o ne po mėnesio, kaip yra dabar.

Taip pat neatidėliojant bus peržiūrimi pieno ūkių investiciniai projektai, kad dėl susidariusios padėties jie nebūtų stabdomi ir įgyvendinami numatytu laiku.

Šiuo metu lengvatinės paskolos iki 200 000 Eur teikiamos kartu su investicinio projekto įgyvendinimu.

Parengtas įsakymo projektas, kad jau įgyvendinantys investicinius projektus ir su finansinėmis problemomis susiduriantys ūkiai galės kreiptis iki 200 000 Eur lengvatinės paskolos apyvartinėms lėšoms.

Negavusiems investicinės paramos, galės būti teikiama iki 200 000 Eur lengvatinė paskola investiciniams projektams įgyvendinti ar apyvartinėms lėšoms.

Įgyvendinantiems investicinį projektą – fermos statybas, numatyta galimybė bendrą statybų įkainį skaidyti į atskirus įkainius pagal atliekamus darbus, pavyzdžiui, panaudojus paramą ir įrengus pamatus, atitinkamai parama būtų skaidoma sienoms ar stogui įrengti ar kitiems darbams. Taip palengvinama galimybė pretenduoti į bankų paskolas.

UAB ,,Žemė ūkio paskolų garantijų fondas” jau teikia garantijas pieno gamintojams už paskolas ar lizingo paslaugas, kurie nuo 2022-02-01 iki paraiškos pateikimo patyrė sunkumų.

Svarstoma galimybė teikti garantijas veiklai palaikyti perfinansuojant jau paimtus kreditus investiciniams projektams įgyvendinti.

Artimiausiu metu pieno gamintojai galės pasinaudoti valstybės parama teikiant lengvatines paskolas apyvartiniam kapitalui papildyti. Paskolos trukmė – iki 6 metų, taip pat numatyta galimybė paskolos grąžinimą atidėti iki 1 metų, o metinė palūkanų norma nustatyta nuo 1,28 % iki 3,03 %.

Jau kitą savaitę Žemės ūkio ministerijoje numatyti susitikimai su modernizavimo projektus įgyvendinančiais ūkininkais – bus tariamasi dėl pagalbos priemonių, vykdant kreditinius įsipareigojimus, t. y. grąžinant paskolas ar atsiskaitant už lizingo paslaugas.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2023-02-05

Apdovanoti konkurso „Metų ūkis 2022“ nugalėtojai

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas pasveikino „Metų ūkis 2022“ pirmosios vietos laimėtojus – įvairių rajonų 33-jų ūkių šeimininkus. Jiems įteikti Žemės ūkio ministerijos padėkos raštai už pažangų ūkininkavimą. Lietuvos ūkininkų sąjunga ilgiausias tradicijas žemdirbių visuomenėje turintį konkursą „Metų ūkis“ surengė jau dvidešimt devintąjį kartą. Šįkart šventė įvyko  Panevėžyje, Juozo Miltinio dramos teatre.

Tradicinio konkurso tikslas išliko toks pats – skatinti ūkininkus pažangiau ūkininkauti, siekti gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, geriau ir gražiau tvarkytis savo ūkyje, išaiškinti pažangiausius savivaldybėje.

2022 metais konkursas įvyko 33 savivaldybėse. Joms buvo suteikta galimybė pačioms nuspręsti, ar po buvusios pandemijos šį konkursą rengti. Ūkininkus – nugalėtojus išrinko savivaldybių vertinimo komisijos, kurios rėmėsi patvirtintais konkurso nuostatais.

Šventiniame renginyje apdovanoti ir pagerbti konkurso „Metų ūkis 2022“ laimėtojais tapę 99 ūkiai – 33 pirmos, 33 antros ir 33 trečios vietos laimėtojai. Tarp 2022 m. laureatų yra 55 augalininkystės, 19 gyvulininkystės, 21 mišrus ūkis, po 2 daržininkystės ir sodininkystės bei 3 uogininkystės ūkiai.

Ministras K. Navickas padėkojo Ūkininkų sąjungai, kad kasmet pagerbia ir visuomenei pristato savo bendruomenės perlus. „Mano vienas iš tikslų – mažinti takoskyrą tarp miesto ir kaimo, tarp žemės ūkio ir gamtosaugos. Tačiau vis dar sunku keisti skirtingus požiūrius, ypač stereotipus. Taip pat turime siekti didesnio mūsų žmonių lojalumo Lietuvos ūkininkų užaugintai produkcijai“, – sakė ministras. Taip pat jis padėkojo ūkininkams už jų pagalbą karo alinamai Ukrainai.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2023-02-03

Patvirtintos 2023–2027 metų KPP strateginio plano prekių, paslaugų ir darbų pirkimų taisyklės

Š. m. sausio 31 d. patvirtintos Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (Strateginis planas) intervencines priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės (Taisyklės).   Taisyklės reglamentuoja visus projektų vykdytojų prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, kai prašoma paramos prekėms, paslaugoms, kurių pirkimo vertė iki 70 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), ar darbams, kurių vertė iki 174 000 Eur be PVM.

Taisyklės netaikomos projektų vykdytojams, kurie yra perkančiosios organizacijos, t. y. pirkdami prekes, paslaugas ar darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, arba kuriems tinkamoms finansuoti išlaidoms taikomi supaprastintų išlaidų mokėjimo būdai (fiksuotieji įkainiai, fiksuotosios sumos ar fiksuotoji norma), nustatomi konkretūs įkainiai tinkamoms finansuoti išlaidoms pagal Strateginio plano intervencinės priemonės įgyvendinimo ar administravimo taisykles. Taip pat Taisyklės netaikomos projektams pagal Strateginio plano intervencinę priemonę „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“.

Perkant prekes, paslaugas ar darbus, naudojami konkurso ar derybų pirkimo būdai. Perkant konkurso būdu, pirkimas vykdomas tik apie jį paskelbus Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Projektų vykdytojų pirkimų posistemėje (PVP), kuri pasiekiama NMA interneto svetainėje www.nma.lt, skiltyje „Vykdykite pirkimus“. Perkant derybų būdu, pirkimas pradedamas, kai pirkimo komisija ar pirkimo organizatorius kreipiasi į tiekėją (-us), tiesiogiai prašydama (-as) pateikti perkamų prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymus.

Atkreiptinas dėmesys, kad tiekėjams keliami kvalifikaciniai reikalavimai turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui. Pirkimų organizatoriui ar pirkimų komisijai rengiant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams rekomenduojama vadovautis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“. Tiekėjo kvalifikacijos (jei kvalifikacijos reikalavimai keliami) patvirtinimo dokumentai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu PVP.

Pažymėtina, kad Taisyklės papildytos nuostata, kad, pirkimą organizuojant ir vertinant pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, mažiausios kainos kriterijus turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc. visų kriterijų svorio.
Atkreiptinas dėmesys, kad pirkime dalyvavę tiekėjai gali kreiptis į projekto vykdytoją, jei nori susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Vadovaujantis Taisyklėmis, pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ar vardas ir pavardė bei pasiūlyme nurodyta kaina nebelaikoma konfidencialia informacija.

Taip pat atkreipiame dėmesį į šias taisyklių nuostatas:

*Pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo dėl neįvykusio konkurso arba laimėtojo nustatymo priėmimo dienos turi apie tai raštu pranešti tiekėjams, dalyvavusiems konkurse (jeigu dalyvavo bent vienas);
*Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikia daugiau nei vienas tiekėjas, turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 10 kalendorinių dienų sutarties pasirašymo atidėjimo terminas ir skaičiuojamas nuo pranešimo tiekėjams apie laimėtojo nustatymą išsiuntimo dienos;
*Pirkimo organizatorius, gavęs pretenziją, nedelsdamas sustabdo pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta pretenzija (-os) ir priimtas sprendimas. Pirkimo organizatorius negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją (-as) pateikusiam tiekėjui dienos;
*Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo pabaigos PVP turi užpildyti ataskaitą apie pirkimo rezultatus, jeigu pirkimas buvo vykdytas PVP;
*Pirkimo sutarties pakeitimai prieš pasirašant sutarties šalims turi būti raštu suderinti su NMA, o vietos projektų pirkimų atveju pirkimo sutarties pakeitimai turi būti raštu suderinti su atitinkama vietos plėtros strategijos vykdytoja. Pirkimų objekto, numatyto pirkimų sutartyje, pakeitimai, jų nederinant galimi, kai keičiamo pirkimo objekto dalies vertė ar apimtis neviršija 5 proc. visos pirkimo sutarties vertės ir kai, atlikus pirkimą, pirkimo dokumentai teikiami institucijai, nurodytai priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Šaltinis: nma.lt, 2023-02-03

Ūkininkai pirmadienį planuoja protestus prie perdirbėjų būstinių, prekybos centrų

Lietuvos ūkininkai piktinasi smarkiai kritusiomis pieno supirkimo kainomis ir rengia protestus. Pirmadienį akcija planuojama visoje šalyje. Ūkininkai planuoja rinktis prie didžiųjų perdirbėjų būstinių, taip pat Vilniuje prie didžiųjų prekybos tinklų. Protestuotojai sako, kad kritusios pieno supirkimo kainos kelia grėsmę jų ūkių likimui. Žemės ūkio ministerija žada spręsti susidariusią padėtį ir padėti pienininkams.

Artimiausiu metu bus inicijuojami teisės aktų keitimai, kuriais žaliavinio pieno supirkimo kainos būtų indeksuotos pagal pieno produkcijos pardavimų kainas. Taip pat numatoma, kad žaliaviniu pienu būtų galima prekiauti pieno aukcionuose, kai kainas būtų galima stebėti realiu laiku, o ne po mėnesio, kaip yra dabar.

Šaltinis: lrt.lt, 2023-02-05

Ūkininkams besipiktinant, ministerija inicijuos teisės aktų pakeitimus dėl pieno supirkimo kainos indeksavimo

Lietuvos ūkininkai piktinasi smarkiai kritusiomis pieno supirkimo kainomis ir rengia protestus. Žemės ūkio ministerija, siekdama, jog žaliavinio pieno supirkimo kainos būtų indeksuotos pagal pieno produkcijos pardavimų kainas, artimiausiu metu inicijuos teisės aktų keitimus, nurodoma sekmadienį išplantame pranešime.

Anot ministerijos, taip pat bus siekiama, kad kartu su bazine pieno supirkimo kaina mokami priedai būtų skaidrūs, sąžiningi ir visiems suprantami bei žaliaviniu pienu būtų galima prekiauti pieno aukcionuose, kai pieno kainas būtų galima stebėti realiu laiku, o ne po mėnesio.

„Taip pat neatidėliojant bus peržiūrimi pieno ūkių investiciniai projektai, kad dėl susidariusios padėties jie nebūtų stabdomi ir įgyvendinami numatytu laiku“, – nurodoma pranešime.

Ministerija pažymi, jog artimiausiu metu pieno gamintojai galės pasinaudoti valstybės parama teikiant lengvatines paskolas apyvartiniam kapitalui papildyti. Paskolos trukmė – iki šešių metų, taip pat numatyta galimybė paskolos grąžinimą atidėti iki vienerių metų, o metinė palūkanų norma nustatyta nuo 1,28 iki 3,03 procento.

Pranešime nurodoma, jog nuo praėjusių metų spalio, pieno supirkimo kaina ėmė mažėti dėl ženkliai kritusių grietinėlės, sviesto ir kietojo sūrio kainų užsienio rinkose. Lietuva eksportuoja iki 70 proc. pieno produkcijos.

Pranešama, kad Lietuvos ūkininkai piktinasi smarkiai kritusiomis pieno supirkimo kainomis ir rengia protestus. Pirmadienį akcija planuojama visoje šalyje. Ūkininkai planuoja rinktis prie didžiųjų perdirbėjų būstinių, taip pat Vilniuje prie didžiųjų prekybos tinklų. Bus statomi kryžiai, taip kaip prieš keletą metų laukuose. Protestuotojai sako, kad kritusios pieno supirkimo kainos, kelia grėsmę jų ūkių likimui.

Karvių augintojai yra pažymėję, kad situacijai toliau prastėjant gali tekti nutraukti veiklą, nes ji taps nuostolinga. Tuo metu perdirbėjai tikina, jog supirkimo kainą veikia eksporto rinkos, kur pastaraisiais mėnesiais smuko tiek kainos, tiek paklausa.

„Nesutinkame, kad dėl šios padėties nukentėtų silpniausia pieno produktų gamybos grandis – pieno ūkiai. Jiems gresia skaudžiausios pasekmės – veiklos atsisakymai ir bankrotai. Ypač tai aktualu turintiems finansinių bei europinės paramos įsipareigojimų, nebaigusiems investicinių projektų“, – pranešime cituojamas ministras Kęstutis Navickas.

„Jau dabar aišku, kad tokia padėtis taptų nepakeliama mažiesiems pieno ūkiams. Todėl rinkų ir kainų svyravimų našta privalo vienodai dalintis visi – pieno gamybos, perdirbimo ir prekybos grandinės dalyviai“, – sako jis.

Šaltinis: lrt.lt, BNS, LRT RADIJAS, 2023-02-05

Kinai klonavo tris superkarves: tikisi stulbinančio pieno primilžio

Kinijos mokslininkai sėkmingai klonavo tris superkarves, galinčias duoti neįprastai daug pieno, pranešė valstybinė žiniasklaida, vadindama tai Kinijos pieno pramonės proveržiu, sumažinusiu priklausomybę nuo importuojamų veislių. Trys veršeliai, kuriuos išvedė mokslininkai iš Šiaurės Vakarų žemės ūkio ir miškininkystės mokslo ir technologijų universiteto, gimė Ningsia regione likus kelioms savaitėms iki Naujųjų metų pagal Mėnulio kalendorių sausio 23 d. Jie buvo klonuoti iš labai produktyvių Holšteino fryzų veislės karvių, kilusių iš Nyderlandų. Kai kuri šių galvijų gali duoti 18 tonų pieno per metus arba 100 tonų pieno per savo gyvenimą.

Remiantis JAV žemės ūkio departamento duomenimis, tai yra beveik 1,7 karto daugiau nei 2021 metais Jungtinėse Valstijose iš vidutinės karvės primelžtas pieno kiekis. Pirmasis iš klonuotų veršelių gimė gruodžio 30 d., atliekant Cezario pjūvį, nes jis buvo gana didelis – 56,7 kg. Mokslininkai iš labai pieningų karvių ausų ląstelių pagamino 120 klonuotų embrionų ir įterpė juos į surogatines motinas.

Projekto vadovas Jin Yapingas pavadino superkarvių gimimą proveržiu, leidžiančiu Kinijai ekonomišku būdu išsaugoti pačias geriausias karves. Tik penkios iš 10 tūkst. karvių Kinijoje per savo gyvenimą gali duoti 100 tonų pieno, todėl jos yra vertingos veisimui. Tačiau kai kurios labai produktyvios karvės nėra identifikuojamos iki jų gyvenimo pabaigos, todėl sunku jas veisti, sakė Jin Yapingas. Pasak „Global Times“, net 70 proc. melžiamų karvių Kinija importuoja iš užsienio. „Planuojame užtrukti dvejus trejus metus, kad sukurtume daugiau nei 1000 superkarvių bandą, kuri būtų tvirtas pagrindas sprendžiant Kinijos priklausomybę nuo užjūrio melžiamų karvių ir tiekimo grandinės sutrikimų problemą“, – sakė Jin Yapingas.

Daugelyje šalių, įskaitant JAV, ūkininkai augina klonus su įprastiniais gyvūnais, kad į genofondą įtrauktų pageidaujamus bruožus, pavyzdžiui, didelį primilžio produktyvuma ar atsparumą ligoms. Kinija pastaraisiais metais padarė didelę pažangą gyvūnų klonavimo srityje. Pernai viena gyvūnų klonavimo įmonė pirmą kartą pasaulyje klonavo Arkties vilką.

Šaltinis: lrytas.lt, 2023-02-03

Ankstesnės žemės ūkio naujienos