Home » NMA parama. Šienavimo darbų terminai, kai vykdomos skirtingų priemonių veiklos
NMA parama Žemės ūkio naujienos

NMA parama. Šienavimo darbų terminai, kai vykdomos skirtingų priemonių veiklos

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis

Vasara – metas, kai dauguma žemdirbių turi suskubti užbaigti svarbiausius ūkio darbus. Šienavimas – vienas iš jų. Tačiau šienavimo pradžios ir pabaigos terminai priklauso nuo ūkininkų prisiimtų įsipareigojimų. Primename pagrindines šienavimo datas siekiantiems tiesioginių išmokų bei paramos pagal su plotu susijusias Kaimo plėtros programos priemones.

Šienavimo datos aktualios ūkininkams, siekiantiems tiesioginių išmokų bei paramos pagal šias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones: „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su NATURA 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“. Šienavimo darbų datos gerokai skiriasi pagal pastarosios priemonės atskiras veiklas.

Atkreipiame pareiškėjų dėmesį į skirtingus šienavimo įsipareigojimus, jų įvykdymo datas ir kartu kviečiame aktyviai naudotis NMA parengtu Ūkio darbų kalendoriumi, kuriame pažymėti svarbūs ne tik šienavimo, bet ir kitų įsipareigojimų terminai.

Rugpjūčio 1 d. – pagrindinė šienavimo darbų pabaigos data

(Tiesioginės išmokos, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, „Ekologinis ūkininkavimas“)

Deklaruojantys pievas (kodai: GPŽ, GPA, DGP) žolinius azotą kaupiančius augalus ariamojoje žemėje (visi klasifikatoriaus III grupės kodai) ūkininkai turi nušienauti bent 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. Nupjauta pievų ir žolinių azotą kaupiančių augalų ariamojoje žemėje žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, arba žolė susmulkinta). Žinotina, kad žolę smulkinti leidžiama tik tam tikrais atvejais ir tam tikrame deklaruojamame plote. Išsamiau apie naujai įsigaliojusius reikalavimus dėl žolės smulkinimo NMA straipsnyje.

Tuo tarpu bitininkams, kurių laikomos bičių šeimos užregistruotos Ūkinių gyvūnų registre iki liepos 1 d., šienavimo terminas baigiasi rugsėjo 1 d.

Taip pat ne mažiau kaip 1 kartą per metus iki rugpjūčio 1 d. reikia nušienauti sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva (kodai: OBS, KRS, SLS, VYS, TRS, KTS, ASU, JSU, RSU, BSU, AVU, ARU, SVU, ŠIU, GEU, BKU, SPU, PUU, ŠAU, ERK, GUD, ŠRM, SMD, AKT, RŠT). Sodų ir uogynų tarpueiliuose leidžiama žolę smulkinti ir tolygiai ją paskleisti (mulčiuoti).

Pažymėtina, kad, gegužės pabaigoje pakeitus tiesioginių išmokų reikalavimus, ekologinių ūkių valdytojų laukams, deklaruojamiems sėklai ir įsėliui (požymiai ESĖ ir ĮS), netaikomi šienavimo reikalavimai.

Svarbu pradėti šienavimą ne anksčiau nustatyto termino

(„Su NATURA 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“)

Ne anksčiau kaip birželio 15 d. leidžiama pradėti šienauti pagal KPP priemonę „Su NATURA 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“. Deklaruoti plotus pagal šią priemonę galima pagal dvi veiklos sritis – parama „NATURA 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje ir parama „NATURA 2000“ miškuose.

Deklaruojantiems plotus pagal pirmąją veiklos sritį (žemės ūkio paskirties žemėje) nustatyti papildomi reikalavimai, ribojantys ūkinę veiklą tokiuose plotuose. Ganyklas ir pievas čia draudžiama ne tik suarti ar persėti kultūrinėmis žolėmis, bet ir jas lėkščiuoti. Jeigu laukas, kuriam taikomas minėtas apribojimas, bus deklaruotas kaip ariamoji žemė arba pažymėtas tiesioginių išmokų klasifikatoriaus kodais GPŽ, GPA, parama nebus teikiama.

Jeigu konkrečioje teritorijoje nėra nustatytų šienavimo ar ganymo terminų, šienauti pradedama ne anksčiau kaip birželio 15 d. ir užbaigiama iki spalio 30 d. Jei ganomi gyvuliai – ganiavos terminas nenustatomas.

Nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) ganyklose arba pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko, supresuota, šienas sudėtas į kūgius) iki spalio 30 d. Nupjautą žolę smulkinti ir paskleisti (mulčiuoti) draudžiama.

Jei nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laikomų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė 0,3 SG hektarui, deklaruojami laukai turi būti nuganyti, šių plotų nebūtina papildomai šienauti (būtini gyvulių buvimo lauke požymiai).

Tais atvejais, kai ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė mažiau nei 0,3 SG hektarui, likusi po ganymo žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turi būti nušienauta ir sutvarkyta (išvežta iš lauko). Žolės likučius ganytuose plotuose smulkinti ir paskleisti (mulčiuoti) nėra draudžiama tik tuo atveju, kai pareiškėjų einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,5 SG hektarui.

Pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas deklaruojamuose plotuose, patenkančiuose į „Natura 2000“ teritorijas, pareiškėjas privalo laikytis priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų taisyklėse nurodytų šienavimo ir ganymo terminų.

Šienavimo darbų terminai vykdant priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas

 1. Veikla „Dirvožemio apsauga“

Deklaruojantys pievas turi jas nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Pareiškėjams, Ūkinių gyvūnų registre įregistravusiems bičių šeimas, pievas privalu nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. įskaitytinai. Šis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijus taikomas įgyvendinant veiklą (išskyrus tuos atvejus, kai apsėjama ankštinėmis kultūromis).

 1. Veikla „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

Sodų ir uogynų tarpueilius (išskyrus tuos tarpueilius, kuriuose yra pieva) būtina periodiškai įdirbti (mechaniškai arba chemiškai) taip, kad juose būtų sunaikintos piktžolės. Sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva, reikia nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d.

 1. Veikla „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

Nenuganytos žolės likučius reikia nušienauti ir išvežti iki spalio 30 d. Nenuganytos žolės likučių smulkinimas ir paskleidimas draudžiamas, išskyrus žolės likučius ganytuose plotuose, kai nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 d. iki einamųjų metų liepos 31 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų metinis vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,5 SG.

 1. Veikla „Specifinių pievų tvarkymas“

Jei pasirinktas pievų sutvarkymo būdas, kai ganomi gyvuliai, privaloma nenuganytos žolės likučius nušienauti iki spalio 15 d.

Jei pasirinktas pievų sutvarkymo būdas, kai šienaujama žolė, šienavimą pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d., o nušienautos žolės nesmulkinti ir nepaskleisti. Žolė iš lauko turi būti išvežta, nušienauta iki spalio 15 d.

 1. Veikla „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

Kasmet šienauti arba ganyti šlapynėse gyvulius (pareiškėjas gali laisvai nuspręsti, ar ganyti, ar šienauti). Jei pasirenkama šienauti, tai šienauti pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d. Jei pasirenkama ganyti, nenuganytos žolės likučius reikia nušienauti, pašalinti nušienautą žolę bei nenuganytos arba nušienautos žolės likučius iki kitų metų kovo 1 d. Nušienautos ir nenuganytos žolės likučius smulkinti ir paskleisti draudžiama, išskyrus žolės likučius ganytuose plotuose, kai nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 d. iki einamųjų metų liepos 31 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų metinis vidurkis sudarė 0,5–1 SG.

 1. Veikla „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai neradus meldinių nendrinukių buveinėse perinčių paukščių, pusę pagal šią veiklą deklaruoto ploto (50 proc.) pradėti šienauti ne anksčiau kaip liepos 1 d., žolę nupjauti iki liepos 30 d.

Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai radus meldinių nendrinukių buveinėse perinčių paukščių, pusę pagal šią veiklą deklaruoto ploto (50 proc.) pradėti šienauti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d.

Nuo rugpjūčio 1 d. nušienauti visą likusį pagal šią veiklą deklaruotą plotą (50 proc.) ir nušienautą žolę išvežti iš lauko iki spalio 1 d. (išskirtiniais atvejais dėl aukšto gruntinio vandens (kai negali įvažiuoti žolei išvežti reikalinga technika) lygio iki spalio 1 d. nušienauta žolė turi būti sukrauta į krūvas ir išvežta iš lauko iki kitų metų kovo 1 d.).

Kai nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 d. iki einamųjų metų liepos 31 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų metinis vidurkis sudarė mažiau negu 0,3 SG hektarui, nenuganytos žolės likučius būtina nušienauti ir pašalinti nušienautą žolę bei nenuganytos arba nušienautos žolės likučius iki kitų metų kovo 1 d.

Tais atvejais, kai žolėdžių ūkinių gyvūnų metinis vidurkis sudaro 0,3–1 SG hektarui, ir lauke yra aiškių ganymo požymių, šių plotų nebūtina papildomai šienauti. Nušienautos ir nenuganytos žolės likučius smulkinti ir paskleisti draudžiama, išskyrus žolės likučius ganytuose plotuose, kai žolėdžių ūkinių gyvūnų metinis vidurkis sudarė 0,5–1 SG.

 1. Veikla „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“

Pradėti šienauti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d., sutvarkyti nupjautą žolę (pvz., sugrėbti, sudėti į rulonus, į krūvas ar kt. būdais) iki spalio 1 d. bei išvežti iki kitų metų kovo 1 d. Nepaskleisti nušienautos ar susmulkintos žolės.

 1. Veikla „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

Pareiškėjai gali prisiimti įsipareigojimus pagal veiklos sritis „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ ir (arba) „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“.

„Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“: birželio 1–30 d. nupjauti pusę ploto, rugsėjo 1–30 d. nupjauti visą likusį plotą, išvežti nupjautą žolę iki rugsėjo 30 d. Nušienautą žolę paskleisti ir smulkinti draudžiama.

„Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“: antraisiais ir paskesniais metais po daugiamečių žolių pasėjimo šienauti pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d., visą nupjautą žolę iš lauko išvežti iki rugsėjo 30 d. Nušienautą žolę paskleisti ir smulkinti draudžiama.

 1. Veikla „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

Šienauti pradėti ne anksčiau kaip liepos 1 d. ir baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30 d., nušienautą ar susmulkintą žolę pašalinti iki rugsėjo 30 d. Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti iki spalio 30 d. Nušienautą žolę paskleisti ir smulkinti draudžiama.

Kai nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 d. iki einamųjų metų liepos 31 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų metinis vidurkis sudarė mažiau negu 0,3 SG hektarui, nenuganytos žolės likučius būtina nušienauti ir pašalinti nušienautą žolę bei nenuganytos arba nušienautos žolės likučius iki kitų metų kovo 1 d.

Tais atvejais, kai žolėdžių ūkinių gyvūnų metinis vidurkis sudaro 0,3–1 SG hektarui ir lauke yra aiškių ganymo požymių, šių plotų nebūtina papildomai šienauti. Nušienautos ir nenuganytos žolės likučius smulkinti ir paskleisti draudžiama, išskyrus žolės likučius ganytuose plotuose, kai žolėdžių ūkinių gyvūnų metinis vidurkis sudarė 0,5–1 SG.

 1. Veikla „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

Galima pasirinkti melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą.

Kai nušienauta žolė yra išvežama, šienauti pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d. Išvežti nušienautą žolę, iškirstus krūmus ir jų ataugas iki rugsėjo 30 d., išvežti nušienautą (nesusmulkintą arba susmulkintą) žolę.

Kai nušienauta žolė yra susmulkinama ir paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito, melioracijos griovio šlaitą ir 1 metro pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus (pradėti šienauti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.). Nušienautą žolę susmulkinti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d., nesusmulkintą žolę išvežti.

 1. Veikla „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

Antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir išvežti iki rugpjūčio 1 d. Antrą kartą žolę pjauti pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., šienavimą baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. Antrosios pjūties žolę išvežti iki rugsėjo 30 d. Visais atvejais nušienautą žolę išvežti. Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti iki spalio 30 d.

 1. Veikla „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“

Neganyti gyvulių pagal veiklą deklaruotuose plotuose, neruošti pašaro, nešienauti ir nesmulkinti tarpinių pasėlių auginimo laikotarpiu pagal veiklą deklaruotuose plotuose, išskyrus tarpinių pasėlių augalų suvolavimą.

Su svarbiausių ūkio darbų terminais bei įsipareigojimų aktualiomis datomis kviečiame susipažinti NMA interneto svetainės skiltyje „Atmintinės ir rekomendacijos“.

Naudinga informacija:

Daugiau apie NMA paramas.