Home » „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ pirmumo eilė
NMA parama Žemės ūkio naujienos

„Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ pirmumo eilė

Zemes ukio naujienos, pieno ukis, zemes ukis, NMA parama

Informuojame, kad anksčiau, nei numatyta teisės aktuose, sudarytos paraiškų, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateiktų nuo kovo 1 d. iki gegužės 2 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (2023 m. I) (Priemonė), prioritetinės eilės.

NMA užbaigė pagal Priemonę pateiktų paraiškų prioritetinį atrankos vertinimą. Paaiškėjo, kad 372 paraiškos atitiko atrankos kriterijus. Prioritetinės eilės sudarytos pagal atskirus sektorius, kuriems buvo teikiamos paraiškos.

Norintys vykdyti kitų augalininkystės sektorių veiklą pateikė 105 paraiškas, kurioms finansuoti prašoma daugiau kaip 18,37 mln. Eur. Kadangi šiam sektoriui skirta 17,18 mln. Eur, prašomų lėšų užteks 91 paraiškai, surinkusiai 85–60 atrankos balų, 6 paraiškoms, kurios surinko 55 balus, lėšų pakanka iš dalies. 8 paraiškoms, surinkusioms 50 balų ir mažiau, lėšų nepakanka, todėl jos toliau nebus vertinamos. Kitų augalininkystės sektorių prioritetinę eilę rasite čia.

148 paraiškos, kurias pateikė pareiškėjai, numatę vykdyti mėsinės galvijininkystės ir kitų gyvulininkystės sektorių veiklą, buvo surikiuotos į pirmumo eilę. Prašoma bendra paramos suma sudaro daugiau nei 31,64 mln. Eur, tuo tarpu skirta daugiau kaip 17,38 mln. Eur. 63 paraiškoms, surinkusioms 85–56 atrankos balus, visiškai pakanka lėšų, 23 paraiškoms, kurios surinko 55 atrankos balus, lėšų pakanka iš dalies, 62 paraiškoms, surinkusioms 50 balų ir mažiau, lėšų nepakanka, todėl jos toliau nebus vertinamos. Mėsinės galvijininkystės ir kitų gyvulininkystės sektorių prioritetinę eilę rasite čia.

91 paraišką pateikė pareiškėjai, numatę vystyti pieninės galvijininkystės sektoriaus veiklą. Jų projektams finansuoti prašoma šiek tiek daugiau kaip 23,9 mln. Eur. Kadangi šiam sektoriui numatyta skirti 17,18 mln. Eur, prašomų lėšų užteks 60 paraiškų, kurios surinko 80–60 atrankos balų, 11 paraiškų, surinkusių 55 balus, lėšų pakanka iš dalies. 20 paraiškų, surinkusių 50 balų ir mažiau, lėšų nepakanka, todėl jos toliau nebus vertinamos. Kitų augalininkystės sektorių prioritetinę eilę rasite čia.

Paaiškiname, kad tuo atveju, kai įvertinus visų to paties kvietimo metu gautų paramos paraiškų atitiktį atrankos kriterijams nustatoma, kad tik daliai vienodą atrankos kriterijų balų skaičių gavusioms paramos paraiškoms užtenka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos, NMA kreipiasi į Žemės ūkio ministeriją dėl papildomų lėšų skyrimo paramos paraiškoms finansuoti. Jeigu bus skirtos papildomos lėšos, paraiškos bus vertinamos toliau.

Sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektorių projektus vykdyti nusprendę pareiškėjai pateikė 28 paraiškas, kurių prašoma bendra paramos suma sudaro daugiau nei 5 mln. Eur, tuo tarpu šiam sektoriui skirta 10 mln. Eur. Kadangi bendra prašoma paramos suma neviršija skirtosios, parama bus skirta visiems pareiškėjams, kurie atitiks tinkamumo skirti paramą reikalavimus. Sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektorių prioritetinę eilę rasite čia.

Primintina, kad pagal Priemonę paramos galima buvo kreiptis dėl:

  • investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos);
  • investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui; paskolos dalis, skiriama apyvartinio kapitalo finansavimui, negali sudaryti daugiau kaip 30 procentų paskolos lėšomis tinkamų finansuoti investicijų vertės;
  • lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui; tuo atveju, kai KPP  laikotarpiu, įskaitant 2021–2022 metų pereinamąjį laikotarpį, pareiškėjui jau yra skirta investicinė parama, pareiškėjas gali kreiptis lengvatinės paskolos tik apyvartiniam kapitalui, pateikdamas nustatytos formos prašymą suteikti lengvatinę paskolą apyvartiniam kapitalui. Tokiu atveju pareiškėjo tinkamumo vertinimas pagal Taisyklių nuostatas neatliekamas.

Paramos dydis

Parama vienam projektui negali viršyti:

  • 300 000 Eur, kai teikiama investicinė parama.
  • 600 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):

– pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;

– pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM); kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM), paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur.

  • 500 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola, iš kurių:

– didžiausia leistina investicinės paramos suma negali viršyti 300 000,00 Eur;

– didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur.

  • 800 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):

– pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;

– pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM); kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM), paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur.

Tais atvejais, kai pareiškėjas kreipiasi ir investicinės paramos ir (arba) lengvatinės paskolos, didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 tūkst. Eur, ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo, o metinė palūkanų norma yra nustatoma Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) ir finansų tarpininko sudarytoje sutartyje dėl paskolų teikimo ir skelbiama ŽŪPGF interneto svetainėje www.garfondas.lt.

Atkreiptinas dėmesys. Kai įgyvendinant tą patį projektą kreipiamasi ir investicinės paramos, ir lengvatinės paskolos, bendras paramos dydis (sumine ir procentine išraiška) negali viršyti didžiausio leistino paramos intensyvumo ir didžiausios leistinos paramos sumos, nustatytos Taisyklėse. Paramos suma projektui apskaičiuojama sudedant investicinės paramos sumą (subsidiją) ir lengvatinės paskolos, apskaičiuotos kaip bendrasis subsidijos ekvivalentas (toliau – BSE), sumą. Taigi svarbu įvertinti, kad BSE suma yra minusuojama iš investicinės paramos sumos.

Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.