Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2022-11-25

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Žemės ūkio naujienos: 2022-11-25. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Vandens telkinių apsaugos juostų nauda gamtai ir žmogui

Žemės ūkio ministerija sukvietė institucijų, mokslo ir ūkininkų atstovus bei socialinius partnerius į nuotoliniu būdu vykusį seminarą, skirtą diskusijai ir mokslu grįstų duomenų apie vandens telkinių ir melioracijos griovių apsaugos juostų naudą gamtai ir žmogui, pristatymui. Susitikime pristatyta, kodėl prie vandens telkinių, įskaitant melioracijos griovius, būtinos apsaugos juostos, kokia jų įtaka vandens būklei, biologinei įvairovei ir aplinkosaugai apskritai bei nauda ūkininkavimui. 

Netvari žemės ūkio veikla prie upių ir jų slėnių, pasak Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo skyriaus vyresn. patarėjo Martyno Pankausko, turi neigiamą poveikį upėms ir melioracijos sistemoms, todėl apsaugos juostos prie vandens telkinių ir melioracijos griovių yra itin reikalingos.

Jos sulaiko maisto medžiagų perteklių, pašalina pesticidus, herbicidus, paviršines nuotėkas, stabilizuoja krantus ir stabdo jų eroziją, prevenciškai saugo nuo potvynių, palaiko temperatūrą, reikalingą žuvims ir kitiems vandens organizmams vystytis, užtikrina arealą sausumos organizmams.

LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Žydrė Kadžiulienė savo pranešime taip pat atkreipė dėmesį į žolynų, bei apsauginių juostų teikiamas įvairiapuses naudas, vadinamąsias ekosistemines paslaugas. Pristatytų užsienio mokslininkų tyrimų duomenimis, kuo platesnės apsaugos juostos, tuo didesnė jų teigiama nauda.

Žemės ūkio ministro patarėja Kristina Simonaitytė akcentavo balanso svarbą.

„Turi būti taikomos priemonės, tinkamai kompensuojančios ūkinės veiklos poveikį, o to šiuo metu dar trūksta. Tuo tarpu žala dėl maistinių medžiagų pertekliaus užaugusių griovių ar apsaugos juostų trūkumo, kurią patiria gamta ir ūkininkai, yra ženkli“, – sako patarėja.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2022-11-22

Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje atnaujintas Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalas

Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) augalų apsaugos produktų duomenų įvedimas tampa vis paprastesnis ir aiškesnis – Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalas buvo papildytas naujomis funkcijomis. Žurnale buvo įdiegta funkcija, leidžianti augalų apsaugos produktais apdorotam laukui įvesti daugiau nei vieną augalų apsaugos produkto pavadinimą.

Taip pat buvo įgyvendinta augalų apsaugos produktų suvestinė pagal panaudoto augalų apsaugos produkto pavadinimą ir bendrą laukuose panaudoto augalų apsaugos produkto kiekį bei augalų apsaugos produktų suvestinė pagal lauke auginamos žemės ūkio naudmenos pavadinimą, panaudoto augalų apsaugos produkto pavadinimą ir bendrą jo kiekį.

Nuo šiol PPIS atnaujintame Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnale bus galima greičiau įvesti augalų apsaugos produktų duomenis – to paties lauko nebereikės įsikelti į žurnalą kelis kartus, nes laukui bus galima pasirinkti kelis panaudotų augalų apsaugos produktų pavadinimus. Be to, naudojantis suvestinėmis bus paprasčiau tvarkyti augalų apsaugos produktų apskaitą, tiksliau ir lengviau įvertinti panaudotą jų kiekį, aiškiau planuoti šių produktų naudojimą žemės ūkio valdoje.

Kaip laukui įvesti kelis augalų apsaugos produktų pavadinimus

Prisijungę prie PPIS, meniu juostoje „Pasėlių deklaravimas“ paspaudę skiltį „Žurnalai“, mygtuką „Pildyti / peržiūrėti žurnalus“, pasirinkę Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą ir skiltyje „Žurnalo paieška“ įvedę asmens kodą ar žemės ūkio valdos atpažinties kodą bei nurodę metus, paspaudę mygtuką „Ieškoti žurnalo duomenų“, atvertame lange augalų apsaugos produktų naudotojai gali pildyti Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą arba peržiūrėti jau įvestus panaudotų augalų apsaugos produktų duomenis.

Pildydami Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, t. y. įvesdami augalų apsaugos produktų duomenis arba juos redaguodami, augalų apsaugos produktų naudotojai laukui, apdorotam keliais augalų apsaugos produktais, iš Augalų apsaugos produktų klasifikatoriaus gali pasirinkti ir įvesti kelis augalų apsaugos produktų pavadinimus. Lentelės „Augalų apsaugos produktai“ skiltyje „Pavadinimas“ reikia pasirinkti augalų apsaugos produkto pavadinimą (jeigu jo klasifikatoriuje nėra, reikia pasirinkti įrašą „Kitas“ ir įvesti reikalingą augalų apsaugos produkto pavadinimą), toliau nurodyti laukui apdoroti panaudoto augalų apsaugos produkto kiekį, mato vienetus (panaudoto produkto kiekis į ha apskaičiuojamas automatiškai) ir paspausti mygtuką „Pridėti įrašą“. Tokiu pačiu būdu laukui galima įvesti antrą, trečią ir kitus panaudotų augalų apsaugos produktų pavadinimus. Iš viso vienam laukui galima įvesti ne daugiau kaip 10 produktų pavadinimų. Įvedus visus lauke auginamiems augalams apdoroti panaudotų augalų apsaugos produktų pavadinimus, reikia paspausti mygtuką „Įkelti“.

Kaip rasti informaciją apie panaudotą augalų apsaugos produktą ir bendrą laukuose panaudotą jo kiekį

Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnale įvedę panaudotų augalų apsaugos produktų duomenis, augalų apsaugos produktų naudotojai atverto lango kairėje pusėje esančioje suvestinėje pagal metus gali peržiūrėti, koks (kokie) augalų apsaugos produktas (-ai) buvo panaudotas (-i) lauke (-uose) augalams apdoroti ir koks bendras augalų apsaugos produkto kiekis buvo panaudotas visuose šiuo produktu apdorotuose laukuose. Suvestinės duomenys atsinaujina iš karto, kai tik augalų apsaugos produktų naudotojai duomenis atnaujina žurnale.

Kaip rasti informaciją apie apdorotą žemės ūkio naudmeną, panaudoto augalų apsaugos produkto pavadinimą ir bendrą jo kiekį

Augalų apsaugos produktų naudotojai, Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnale įvedę panaudotų augalų apsaugos produktų duomenis, atverto lango kairėje pusėje esančioje suvestinėje gali peržiūrėti, kokia žemės ūkio naudmena buvo apdorota kokiu augalų apsaugos produktu ir koks bendras augalų apsaugos produkto kiekis buvo panaudotas laukuose, kuriuose auginama ši žemės ūkio naudmena. Suvestinės duomenys atsinaujina iš karto, kai tik augalų apsaugos produktų naudotojai duomenis atnaujina žurnale.

Primename, kad Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą galite pildyti prisijungę prie PPIS adresu https://paseliai.vic.lt

Šaltinis: vic.lt, 2022-11-24

2022 m. susietoji parama už pienines karves

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) apskaičiavo 2022 m. susietąją paramą už pienines karves. ŽŪIKVC Tiesioginių išmokų už pieną informacinės sistemos duomenimis, apskaičiuotos paramos suma, 2022 m. palyginus su 2021 m., padidėjo 1,28 mln. Eur, arba 3,6 proc., ir siekia 37,12 mln. Eur. Paramos gavėjų skaičius, 2022 m. palyginus su 2021 m., sumažėjo 2,15 tūkst., arba 10,2 proc., ir siekė 18,98 tūkst.

Pieninių karvių, už kurias apskaičiuota susietoji parama, skaičius sumažėjo 3,92 tūkst., arba 2,0 proc., ir siekė 194,97 tūkst. ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2022 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje įregistruotų pieninių veislių karvių skaičius, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, išliko gana stabilus − sumažėjo 0,6 proc. iki 225,38 tūkst. Analizuojamu laikotarpiu pieninių veislių karvių laikytojų skaičius Lietuvoje sumažėjo 10,0 proc. ir dabar jų yra 21,97 tūkst. Šalyje vykstant struktūriniams pokyčiams ir stambėjant pieninių veislių karvių bandoms, paramos gavėjų skaičius kasmet mažėja. ŽŪIKVC duomenimis, vidutiniškai paramos gavėjams tenkanti paramos suma tendencingai auga. Įgyvendinant Susietosios paramos už pienines karves priemonę siekiama palaikyti pieno gamintojų pajamas ir užtikrinti dabartinį gamybos lygį žemės ūkio valdų (toliau – valda) valdytojams.

Informacija apie apskaičiuotą 2022 m. susietąją paramą už pienines karves perduota Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, kuri vykdo paramos sumų mokėjimus paramos gavėjams.

Šaltinis: vic.lt, 2022-11-24

VMVT dalinosi gerąja Lietuvos patirtimi mažinant veterinarinių antibiotikų vartojimą

Minint Europos supratimo apie antibiotikus dieną, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) kartu su Nacionaliniu maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutu (NMVRVI), bendradarbiaujant su Europos maisto saugos agentūra (EFSA), pakvietė Lietuvos bei užsienio specialistus diskusijai “Spręskime antimikrobinio atsparumo problemą kartu“. Tarptautiniame renginyje diskutuota apie antimikrobinio atsparumo situaciją (AMR) veterinarijos, augalininkystės bei visuomenės sveikatos sektoriuose. VMVT atstovai pristatė ilgametės stebėsenos duomenis, kurie rodo, kad Lietuvoje, antibiotikų vartojimas tendencingai mažėja jau ne vienerius metus.

„VMVT, kaip ir kitų ES šalių atsakingos institucijos, įgyvendina nacionalinę antimikrobinio atsparumo mažinimo strategiją, pagal kurią griežtai kontroliuoja tiek antimikrobinių medžiagų gamybą, tiek ir jų tiekimą į rinką bei naudojimą gyvūnams gydyti. Jau pastaruosius 10 metų stebime matome tendenciją, kad mūsų šalyje veterinarinių antibiotikų vartojimas mažėja. Tai reiškia, kad mūsų ūkininkai, veterinarijos gydytojai bei pašarų gamintojai atsakingiau žiūri į antibiotikų naudojimą ir supranta apie neatsakingo jų vartojimo pasekmes, o mūsų pastangos šviesti bei informuoti visuomenę apie antibiotikų vartojimo mažinimą pasiekia savo auditoriją. Kartu su NMVRVI stengiamės ir toliau imtis lyderystės, todėl nusprendėme organizuoti šią tarptautinę diskusiją, kad galėtume pasidalinti savo gerąja patirtimi su kolegomis kitose šalyse. Bendradarbiavimas yra svarbus ir naudingas visoms šalims bei institucijoms, nes mes visi turime bendrą tikslą – gyventi sveikiau“, – sako VMVT direktorius Mantas Staškevičius.

Nuoseklus mažėjimas

Tarp Europos šalių, kuriose mažiausiai parduodama veterinarinių antibiotikų, Lietuva yra penktoje vietoje. VMVT duomenimis nuo 2010 m. veterinarinių vaistų pardavimo apimtys sumažėjo beveik trigubai.

Šiuo metu Lietuvoje baigiami veterinarinių vaistų apskaitos informacinės sistemos (VVAIS) tobulinimo darbai. Šioje sistemoje registruojamas kiekvienas veterinarinio vaisto išdavimo atvejis, kaupiama informacija susijusi su antimikrobinių medžiagų sunaudojimu gyvūnų laikytojų lygmenyje, kuri yra būtina norint vykdyti ne tik VMVT ir Lietuvos, bet ir visos ES tikslus mažinti antimikrobinių medžiagų sunaudojimą. VVAIS sistema yra vienas iš pagrindinių elementų, leisiančių tinkamai įgyvendinti naująjį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl veterinarinių vaistų.

Siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veterinarinių vaistų nuostatas dėl antimikrobinių vaistų naudojimo bei duomenų apie gyvūnams skirtų antimikrobinių vaistų rinkimą 2022 metų gegužės 12 d. Lietuvoje buvo priimtas Veterinarinių vaistų įstatymas. Šiuo metu priiminėjami poįstatyminiai teisės aktai, leisiantys greičiau įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl veterinarinių vaistų. Be to, Lietuvoje daugėja įmonių ir gyvūnų augintojų, ženkliai sumažinusių antibiotikų naudojimą ūkinių gyvūnų gydymui ir perėjusių prie „Užaugina be antibiotikų“ programos.

Dėmesys Lietuvai

Tarptautinės apskritojo stalo diskusijos dalyvius pasveikino ir mintimis pasidalijo Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) specialusis pasiuntinys Europos regionui, buvęs Europos komisaras Vytenis Povilas Andriukaitis. AMR situaciją Europoje apžvelgė Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos direktorato vyriausiasis administratorius dr. Aurelien Perez, o apie padėtį Vokietijoje pasakojo Vokietijos federalinio rizikos vertinimo instituto (BfR) epidemiologijos, zoonozės ir antimikrobinio atsparumo skyriaus vadovas dr. Bernd-Alois Tenhagen. Susirinkusiesiems pristatytas Baltohop projektas apie kurį pasakojo Švedijos žemės ūkio valdybos narys Michael Ladegaard Jensen ir Švedijos visuomenės sveikatos agentūros atstovė Emily Sellström. Antimikrobinio atsparumo ir antibakterinių vaistų suvartojimą VMVT kontrolės sektoriuose pristatė VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus patarėja Kristina Stakytė. Instituto veiklą ir bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėsenos analizę pristatė NMVRVI Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėja Česlova Butrimaitė – Ambrozevičienė. Patirtimi dalinosi kolegos taip pat iš Higienos instituto, Visuomenės sveikatos technologijų centro, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos.

Renginys užsibaigė apskritojo stalo diskusija ir atnaujintos NMVRVI laboratorijos apžiūra.

Šaltinis: vmvt.lt, 2022-11-18

Seimas pritarė, kad nuo 2023 m. įteisinti nelegalius gręžinius būtų dar paprasčiau ir pigiau

Ketvirtadienį Seimas pritarė Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo pataisoms, numatančioms palengvinimus gyventojams. Nuo 2023 m. įteisinti gręžinius bus dar paprasčiau, o įteisinimo procedūros tais atvejais, kai požeminio vandens išteklių naudojimui nereikalingas leidimas, atpigs. „Nuo šiol gyventojai drąsiai gali prašyti savivaldybių įteisinti gręžinius. Juos visada bus leidžiama įteisinti pasirašius sutartį su geriamojo vandens tiekėju ir atitinkant nustatytas vandens apsaugos zonas. Pasinaudokime šia laikina 3 metus galiosiančia tvarka“, – priimtus pakeitimus komentavo aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Atsižvelgiant į priimtus pakeitimus išplėsti gręžinio įteisinimo atvejai, numatant, kad jei asmuo yra prisijungęs prie centralizuotos geriamojo vandens sistemos, jis taip pat galėtų įsiteisinti turimą Žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį.

Taip pat sudarytos sąlygos nuo 2023 m. sausio 1 d. pačiam fiziniam asmeniui, kuris naudoja nelegalaus gręžinio vandenį savo reikmėms, tai yra požeminio vandens išteklių naudojimui nereikalingas leidimas, tiesiogiai, o ne tarpininkaujant leidimą turinčioms įmonėms, pateikti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM reikalingus duomenis gręžinio įteisinimui.

Tam, kad pakeitimai susiję su dokumentų pateikimu įsigaliotų, Aplinkos ministerija kartu su Lietuvos geologijos tarnyba artimiausiu metu pateiks derinimui poįstatyminių teisės aktų pakeitimų projektus.

Šaltinis: am.lrv.lt, 2022-11-24

Baltarusiškų traktorių pardavėja „MTZ Traktorius“ dėl sankcijų nutrauks veiklą

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT) į sankcionuojamų bendrovių sąrašą įtraukus Vilniuje registruotą Minsko traktorių gamyklos prekybos įmonę „MTZ Traktorius“, jos vadovas teigia, kad dėl to teks nutraukti veiklą.  Tarnyba skelbia, kad įmonei taikomos Europos Sąjungos sankcijos dėl ryšių su Baltarusijos autoritariniu lyderiu Aliaksandru Lukašenka ir kai kuriais Baltarusijos pareigūnais.

Bendrovės vadovas Virginijus Liberis sako, kad įmonė negali naudotis lėšomis, dėl to bus priversta nutraukti veiklą. „Dėl to sprendimo uždaryta vienintelė įmonės turėta banko sąskaita, dėl ko įmonė prarado galimybę vykdyti bet kokią veiklą. Veiklos vykdymas bus nutrauktas ir jis pasibaigs. Mes kito varianto neturime“, – BNS sakė V. Liberis.

Šaltinis: tv3.lt, 2022-11-25

Ankstesnės žemės ūkio naujienos