Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2023-10-16

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Žemės ūkio naujienos: 2023-10-16. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Svarbu: Tręšiamųjų produktų žurnalą reikia užpildyti iki lapkričio 1-osios

Žemės ūkio ministerija primena, kad žemės ūkio subjektai, dalyvaujantys paramos priemonėse „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ ir „Su „Natura 2000“ ir „Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veikloje „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, taip pat kai kuriose klimatui, aplinkai bei gyvūnų gerovei naudingose sistemose (ekologinėse sistemose) ir valdoje naudojantys tręšiamuosius produktus, visiems tręšiamiems plotams privalo pildyti Tręšiamųjų produktų žurnalą per 20 darbo dienų nuo tokių produktų panaudojimo.

Žurnalas pildomas tik per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS). Dalyvaujantys minėtose paramos priemonėse, bet neužpildę žurnalo apie panaudotus tręšiamuosius produktus, dar turi galimybę juos užpildyti iki lapkričio 1 d.

Primename, kad dalyvaujantiems šiose paramos priemonėse ir neužpildžiusiems žurnalų apie panaudotus tręšiamuosius produktus, bus taikomos sankcijos, t. y. parama sumažinama 1 proc. nuo pagal paramos priemonę ar ekologinę sistemą apskaičiuotos paramos sumos.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2023-10-16

Netrukus ūkininkus pasieks pirmieji 56 mln. eurų

Šiandien ūkininkams, deklaravusiems žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei gyvulius, bus išmokėti apie 55,7 mln. eurų. Tiesioginių išmokų avansus turėtų gauti  beveik 85 tūkst. pareiškėjų. Tiesioginių išmokų avansas sudarys iki 70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemones – 85 proc. skirtos paramos sumos.

Ūkininkams, kurių pateiktose paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų ar jie buvo išspręsti, nuo spalio 16 d. pradedamos mokėti:

-pagrindinė tiesioginė išmoka,
-šios susietosios paramos avansinės išmokos – susietoji parama už vaisius, uogas ir daržoves atvirame grunte, susietoji parama už baltyminių augalų auginimą, susietoji parama už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai,
-avansinės išmokos pagal KPP priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ veiklas.

Nuo lapkričio 1 d. planuojama pradėti mokėti:

-avansines perskirstamosios pajamų paramos perskirstomosios pajamų paramos išmokas,
-jaunojo ūkininko išmokas,
-išmokas už pienines karves ir klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas – kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklą „Augalų kaita“, veiklą Tarpiniai pasėliai (už įsėlį / posėlį), veiklą „Sertifikuotos sėklos naudojimas“, veiklą „Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“, veiklą „Daugiamečių žolių juostos“, ekologinę sistemą „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu“, „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“, „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“ (už pievas),
-avansines Ekologinio ūkininkavimo išmokas.

Europos Sąjungos reglamentas įpareigoja valstybes nares avansines išmokas išmokėti nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d., tačiau NMA siekia, kad avansai būtų išmokėti kuo greičiau.

Likusi išmokų dalis bus pradedama mokėti nuo gruodžio 1 d., taip pat bus pradėta mokėti parama pagal:

-kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklą „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“,
-ekologinę sistemą „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“,
-KPP priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“,
-KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“,„Specifinių pievų tvarkymas“,„Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“,„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“,„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“,„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“,„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“,„Dirvožemio apsauga“ už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą.

Apie avanso mokėjimo terminus galima sužinoti ir paskambinus NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841 (paspaudus spausti „1“). Robotas pateiks aiškią ir tikslią informaciją, jei pareiškėjas skambins iš paraiškoje nurodyto telefono numerio.

Šaltinis: valstietis.lt, 2023-10-16

Putinas pasisakė apie Rusijos grūdų eksporto apimtis kitąmet: išliks didelės

Nepaisydama Vakarų sankcijų, Rusija kitąmet toliau vykdys didelį grūdų eksportą. Tai pareiškė šios šalies prezidentas Vladimiras Putinas. „Kaip žinote, praėjusiais metais buvo nuimtas istoriškai didelis (grūdų) derlius – 158 mln. tonų. Šiemet jis taip pat bus labai didelis ir viršys 130 mln. tonų“, – tvirtino V. Putinas.

„Rusija veikiausiai išliks pirma pasaulyje pagal kviečių eksporto apimtis. Mūsų grūdų eksportas taip pat bus toks pat kaip pernai ir ne mažesnis nei 50-60 mln. tonų“, – dėstė Kremliaus šeimininkas.

Rusijos prezidentas kalbėjo Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) susitikime. V. Putinas nurodė, kad tam tikrose NVS šalyse fiksuojama rusiškų grūdų paklausa, kuri esą „bus patenkinta“. Rugsėjo pradžioje V. Putinas sakė, kad Rusija artėja prie susitarimo, kuris padės užtikrinti nemokamų grūdų tiekimą į šešias Afrikos šalis. Tuo pat metu Maskva skundžiasi, kad Vakarai skelbia netiesiogines sankcijas jos grūdams ir trąšų eksportui, apribojant jos prieigą prie pasaulinių mokėjimo sistemų ir draudimo. Rusija teigia, kad tai paskatino ją pasitraukti iš susitarimo, kuris padėdavo užtikrinti saugų grūdų eksportą per Juodąją jūrą.

Šaltinis: delfi.lt, 2023-10-13

Kviečiame tautinio paveldo produktų kūrėjus vienijančias organizacijas teikti paraiškas

Nuo spalio 16 d. iki spalio 30 d. tautinio paveldo produktų kūrėjus vienijančios organizacijos kviečiamos teikti paraiškaspagal Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos priemonės „Saugoti tautinį paveldą, skatinti bendruomenines ir kitas iniciatyvas“ papriemonę „Tautinio paveldo išsaugojimas“. Šio kvietimo paraiškoms finansuoti skiriama 70 000 Eur paramos lėšų.

Paramos tikslas

Skatinti tautinio paveldo produktų kūrėjų susitelkimą ir bendruomeniškumą, bendruose projektuose populiarinant tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus, formuoti patrauklų tautinio paveldo produktų įvaizdį šalyje ir užsienyje.

Tinkami pareiškėjai

Pareiškėjais gali būti viešieji juridiniai asmenys, vienijantys tautinio paveldo produktų kūrėjus arba sertifikavę tradicinę (-es) mugę (-es):
– asociacijos;
– tradicinių amatų centrai, kurie pagal Lietuvos Respublikos juridiniame asmenų registre registruotus nuostatus (įstatus) ar kitą veiklą reglamentuojantį dokumentą atitinka LR tautinio paveldo produktų įstatyme nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą ir atlieka šiame nustatytas funkcijas;
– viešosios įstaigos.

Remiama veikla

Priimamos paraiškos 2023 metų veiklai, nurodytai Tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo veiklos finansavimo taisyklių (Taisyklės) 12.1 ir 12.2 papunkčiuose, finansuoti:

-dalyvauti tautinio paveldo produktus populiarinančiuose renginiuose Lietuvoje ir (arba) užsienyje;
-organizuoti sertifikuotą tradicinę mugę.

Finansuojamos išlaidos

Pagal Taisyklių 12.1 papunktį finansuojamos pareiškėjo ar pagalbos gavėjo (1 asmens) vienų kalendorinių metų išlaidos:

– Galutinio pagalbos gavėjo (1 asmens) kelionės išlaidos, kai vykstama į parodas, muges ir (arba) kitus viešuosius renginius:
– Lietuvoje – transporto degalai, viešojo transporto (išskyrus taksi ir pavėžėjimo paslaugų), kelto bilietai, parkavimas (per dieną kompensuojama iki 30 Eur kelionės išlaidų renginio dienomis ir (arba) dieną prieš ir (arba) po renginio); transporto degalų planuojamoms išlaidoms apskaičiuoti taikomas kuro įkainio dydis: 0,09 Eur/km (su PVM) arba 0,08 Eur/km (be PVM) (nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita (2022 m. liepos 8 d. redakcija); jeigu tam pačiam renginiui prašoma kompensuoti ir nakvynės išlaidas pagal 13.1.3 papunktį, tai kompensuojamos tik vienos kelionės išlaidos į renginį ir iš renginio, o ekologiniai mokesčiai nėra kompensuojami;
– užsienyje – lėktuvo, traukinio, kelto ar autobuso bilietai, transporto degalai, parkavimas, kelionės viešuoju transportu (išskyrus taksi ir pavėžėjimo paslaugų) bilietai (kompensuojamos kelionės išlaidos renginio dienomis ir (arba) iki 2 dienų prieš ir (arba) po renginio); transporto degalų planuojamoms išlaidoms apskaičiuoti taikomas kuro įkainio dydis: 0,09 Eur/km (su PVM) arba 0,08 Eur/km (be PVM).
– Tautinio paveldo produktų transportavimo paslaugų, kai vykstama į užsienio šalyse organizuojamas parodas, muges ir (ar) kitus viešuosius renginius reprezentuoti Lietuvą, išlaidos.
– Nakvynės išlaidos, kai vykstama į parodas, muges ir (arba) kitus viešuosius renginius Lietuvoje ir užsienyje. Kompensuojamų nakvynių skaičius negali būti didesnis nei renginio dienų skaičius plius viena naktis (pvz., jei renginys vyksta 3 dienas, kompensuojamos ne daugiau kaip 4 nakvynių išlaidos), bet ne daugiau 5 nakvynių vienam renginiui. Kompensuojama galutinio pagalbos gavėjo (1 asmens) nakvynė motelyje, svečių namuose, viešbutyje (ne aukštesnės kaip 3 žvaigždučių klasės) arba kambario, buto nuoma. Kompensuojant nakvynės išlaidas užsienyje, negali būti viršijama gyvenamojo ploto nuomos išlaidų 1 dienos norma, nurodyta Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 ,,Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“. Miesto rinkliava (pagalvės mokestis) nekompensuojama.
– Dalyvavimo parodose, mugėse ir (arba) kituose viešuose renginiuose išlaidos (dalyvio arba registracijos mokestis, ploto nuoma (galutiniam pagalbos gavėjui vienam renginiui kompensuojama ne daugiau kaip už vieną renginio organizatoriaus dalyviui numatytą vietą), vietos įrengimas, kai perkama paslauga).
– Įrangos tradiciniams amatams gyvai demonstruoti ir (ar) tautinio paveldo produktams demonstruoti, ir (ar) realizuoti mugėse, parodose įsigijimo, įrengimo, nuomos išlaidos, reklaminių plakatų ir (ar) tentų, paženklintų tautinio paveldo produktų ženklais, įsigijimo išlaidos (tos pačios rūšies įrangos įsigijimo atveju kompensuojama vieną kartą per 5 metus).

Pagal Taisyklių 12.2 papunktį kompensuojamos sertifikuotos tradicinės mugės organizavimo išlaidos (mugės viešinimas visuomenės informavimo priemonėse, informacinių radijo ir televizijos laidų rengimas ir transliavimas, renginio vietos nuoma ir įrengimas, įrangos nuoma, dekoracijų transportavimas).

Pagalbos dydis ir intensyvumas

Neviršijant paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirtos pagalbos sumos, vienam galutiniam pagalbos gavėjui galima maksimali pagalbos suma yra:

pagal Taisyklių 12.1 papunktį:

– iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui (ši nuostata taip pat taikoma A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro ne mažiau 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems populiarinti / realizuoti teikiama paraiška);
– iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui;
– iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro mažiau nei 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems populiarinti / realizuoti teikiama paraiška;
– jeigu galutiniu pagalbos gavėju Taisyklių 13.1.5 papunktyje nurodytoms išlaidoms kompensuoti yra pats pareiškėjas, kompensuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

pagal Taisyklių 12.2 papunktį – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų pareiškėjui.

Didžiausia galima pagalbos suma vieniems einamiesiems metams:

-vienam galutiniam pagalbos gavėjui Taisyklių 12.1 papunktyje nurodytai veiklai finansuoti – 5 000 Eur;
-vienam pareiškėjui Taisyklių 12.2 papunktyje nurodytai veiklai finansuoti – 10 000 Eur.

Lėšų skyrimas ir atrankos kriterijai

Jeigu gautose paraiškose bendra prašoma pagalbos suma didesnė nei paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirta bendra pagalbos suma, pareiškėjams bus taikomas Taisyklių 27 punkte nustatytas pirmumo kriterijus, o paraiškos bus reitinguojamos pagal Taisyklių 28 punkte nustatytus atrankos balus.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos el. paštu dokumentai@nma.lt. Teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paraiškos ir dokumentai, pateikti kitais būdais arba pateikti elektroniniu paštu, bet nepasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, nepriimami. Kartu su paraiška turi būti pateikti Taisyklių 23 punkte nurodyti dokumentai.

Šaltinis: nma.lt, 2023-10-13

Ankstesnės žemės ūkio naujienos