Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2024-01-10

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Žemės ūkio naujienos: 2024-01-10. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Konsultavimo paslaugos ūkininkams labai reikalingos

Sausio 4 d. baigėsi paraiškų teikimo laikotarpis konsultavimo paslaugoms kompensuoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugoms“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. Pristatome paraiškų teikimo rezultatus.

Šiuo paraiškų teikimo etapu (2023 m. lapkričio 6 d. – 2024 m. sausio 4 d.) paraiškas pagal priemonę buvo kviečiami teikti ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai. Jie aktyviai naudojosi galimybe gauti paramą konsultavimo paslaugoms įsigyti – per du paraiškų teikimo mėnesius buvo pateiktos 484 paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma yra 726 tūkst. Eur (jei būtų naudojama maksimali vienam pareiškėjui skirta paramos suma). Tai viršija paramos priemonei 2023–2025 metams skirtą paramos sumą – 426 tūkst. Eur.

Kadangi prašoma paramos suma viršijo skirtąją, siekiant nustatyti, kuriems pareiškėjams bus skirta parama, bus remiamasi atitikties atrankos kriterijams vertinimu. Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kurie paraiškoms bus taikomi mažėjančios svarbos tvarka. Pirmenybė gauti paramą bus skiriama pareiškėjams, kurie atitiko pirmus išvardytus atrankos kriterijus, t. y. ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, kurie paraiškos pateikimo metu:

1. buvo pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pagal vieną iš KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir (arba) „Dirvožemio apsauga“;

2. pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos ir (arba) Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašus buvo sudarę tręšimo planus ir juos įgyvendina;

3. pagal teisės aktų reikalavimus yra sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai;

4. yra jaunieji ūkininkai (ne vyresni kaip 40 metų amžiaus);

5. turi ne mažiau kaip 10 sutartinių gyvulių.

Jei pasibaigus paraiškų priėmimo terminui nėra skiriama papildomų lėšų priemonės veiklos sričiai finansuoti, ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, kurie atitiko tą patį atrankos kriterijų, pagal kurį nepakanka lėšų, pirmenybė teikiama tiems, kurių žemės ūkio naudmenų plotas yra didesnis, vertinant pagal paskutinės patvirtintos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos duomenis.

Atrankos kriterijų vertinimo metu nustačius, kad paraiškai nepakako lėšų, paraiška bus atmetama.

Kaip nustatyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse, paraiškos turės turi būti įvertintos per du mėnesius nuo paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos.

Primintina, kad pagal priemonę kompensuojamos konsultacijos, susijusios su teisės aktų reikalavimų ir standartų laikymusi, klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos taikymu, darbo ir ūkio saugos standartų taikymu ir kt. reikalavimų įgyvendinimu, taip pat KPP numatytų priemonių, kuriomis siekiama žemės ūkio modernizavimo, konkurencingumo stiprinimo, sektorių integracijos, inovacijų ir orientavimosi į rinką bei verslumo skatinimo, įgyvendinimu, konsultuojant dėl numatomo įgyvendinti projekto atitikties paramos teikimo bendrosioms nuostatoms ir reikalavimams, remiamų veiklų, paramos dydžio, tinkamumo gauti paramą kriterijų ir įsipareigojimų, bei kt. informacija, susijusi su įgyvendinamais projektais.

Vienam pareiškėjui didžiausia galima paramos suma – 1 500 Eur be PVM, kompensuojant 100 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio, arba 70 proc., jei teikiama konsultacija numatytų KPP priemonių, kuriomis siekiama žemės ūkio modernizavimo, konkurencingumo stiprinimo, sektorių integracijos, inovacijų ir orientavimosi į rinką bei verslumo skatinimo, įgyvendinimo tema.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-01-10

Lietuviški kviečiai – kokybiškiausi Europoje, jų importu domisi Irakas

Lietuva siekia stiprinti bendradarbiavimą su Iraku žemės ūkio produkcijos eksporto srityje.  Apie galimybes vežti lietuviškus grūdus į šią šalį žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, viceministras Vytenis Tomkus, verslo ir atsakingų institucijų atstovai diskutavo su Irako grūdų valdybos ir Generalinės grūdų prekybos kompanijos, priklausančios Irako prekybos ministerijai, generalinio direktoriaus Haider Nouri Jabr  vadovaujama delegacija.

Delegacijos vadovas informavo, kad Irakas užsiaugina kiek daugiau nei 5 mln. tonų kviečių, tačiau to nepakanka, todėl šią produkciją šalis importuoja. Kasmet – apie 6 mln. tonų, nes suvartojama itin daug kvietinių miltų. Šalis nuolat ieško patikimų, aukščiausios kokybės kviečių importuotojų.

Pasak žemės ūkio ministro K. Navicko, Lietuva augina aukštos kokybės kviečius ir grūdų perdirbimo įmonės yra suinteresuotos kviečių eksportu į Iraką.

„Esame vieni sėkmingiausių kviečių eksportuotojų pasaulyje. Prekiaujame su daugeliu pasaulio valstybių ir siekiame toliau diversifikuoti eksporto rinkas. Tikime, kad Irakas gali tapti tvariu ir patikimu prekybos partneriu“, – sakė ministras.

2022-aisiais šiai valstybei buvo pristatytas vienas laivas, produkcija atitiko visus reikalavimus, ji buvo priimta.

„Tad esame pasirengę ir toliau tiekti kokybiškus kviečius, stiprinti abipusį bendradarbiavimą ir naudotis jo teikiamomis galimybėmis“, – teigė žemės ūkio viceministras V. Tomkus.

Jis pabrėžė, kad Lietuva turi tikrai geras eksporto galimybes, nes patys užsiauginame daugiau nei suvartojame, o lietuviškų grūdų kokybė – neginčijama. Tam pritarė ir Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos (LGPPA) prezidentas Karolis Šimas.

„Šiandien mūsų tikslas – atrasti Iraką kaip pastovią rinką, nes Lietuva neturi problemų su eksportu, o mūsų kviečiai yra pageidaujami visame pasaulyje. Likvidumo problemos nėra, galime sakyti, kad jie yra geriausi Europoje, nes nė viena šalis Europoje neaugina tokios aukštos kokybės kviečių, todėl mes kaip asociacija, verslas, visada ieškome nišinių ir specifinių rinkų, kurioms reikalinga aukščiausia kokybė“, – sakė K. Šimas.

Irako delegacija kartu su LGPPA atstovais lankėsi grūdų perdirbimo įmonėse, paėmė grūdų pavyzdžius, kurių kokybę ištirs Irako laboratorijose. Jei kokybė atitiks reikalavimus ir bus sutarta dėl kainos, Lietuva bus įtraukta į sąrašą dalyvauti Irako valstybiniuose konkursuose (šiuo metu yra įtraukta JAV, Kanada ir Australija).

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2024-01-08

Susipažinkite su administravimo taisyklių pakeitimais

Žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos kai kurios Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių (toliau – Administravimo taisyklės) nuostatos. Pateikiame esminius pakeitimus, aktualius pareiškėjams ir paramos gavėjams. Su visais pakeitimais galima susipažinti įsakyme dėl Administravimo taisyklių pakeitimo.

Aktyvus ūkininkas

Vienu iš pakeitimų buvo patikslinta aktyvaus ūkininko sąvoka – pakeista su ja susijusi tiesioginių išmokų suma.

Aktyviu ūkininku laikomas subjektas, kuris, nepriklausomai nuo vykdomos veiklos pobūdžio, už praėjusius metus gavo bendrą tiesioginių išmokų sumą (apskaičiuotą bendrą visų paramos schemų sumą, kurią pareiškėjas turėjo teisę gauti), neviršijančią 2 000 Eur, o tais atvejais, kai praėjusiais metais neteikė paraiškos, pagal einamųjų metų deklaruotą plotą už praėjusius metus jam apskaičiuota paramos tiesioginių išmokų suma neviršija 2 000 Eur; taip pat subjektas, kuris už praėjusius metus gavo bendrą tiesioginių išmokų sumą (apskaičiuotą bendrą visų paramos schemų sumą, kurią pareiškėjas turėjo teisę gauti), viršijančią 2 000 Eur, kai praėjusiais metais neteikė paraiškos, pagal einamųjų metų deklaruotą plotą už praėjusius metus jam apskaičiuota paramos tiesioginių išmokų suma viršytų 2 000 Eur, ir einamaisiais metais atitinkantis bent vieną iš taisyklėse išvardintų kriterijų.

Jaunasis ūkininkas

Patikslintas ir jaunojo ūkininko apibrėžimas tiek fizinių, tiek juridinių asmenų atveju – įtraukta intervencinės priemonės sąvoka, taip pat numatyta, kaip pagrindžiama praktinė ūkininkavimo patirtis. Fiziniam asmeniui tais metais, kai jis pirmą kartą teikia paraišką dalyvauti intervencinėje priemonėje, paraiškos teikimo dieną turi būti nesuėję 41 metai. Pagrįsdamas praktinę ūkininkavimo patirtį, jis turi pristatyti darbo, paslaugų sutarčių kopijas.

Juridinio asmens atveju, jo dalyviams, vienasmeniam valdymo organui arba visiems kolegialiems valdymo organo nariams tais metais, kai pirmą kartą teikia paraišką dalyvauti intervencinėje priemonėje, paraiškos teikimo dieną turi būti nesuėję 41 metai.

Pažymėtina, kad jauniesiems ūkininkams taikomi ir kiti Administravimo taisyklėse nustatyti kriterijai.

Bendrosios išlaidos

Taisyklės taip pat papildytos bendrųjų išlaidų apibrėžimu: projekto bendrosiomis išlaidomis laikomos rengiant ir įgyvendinant projektą patiriamos išlaidos: atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant galimybių studijų, verslo planų (veiklos ir (arba) projektų aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos skiriamos nekilnojamajam turtui statyti ir (arba) įsigyti, įskaitant ilgalaikę nuomą, ir gerinti, naujiems įrenginiams ir įrangai, įskaitant techniką, pirkti ir (arba) išperkamajai nuomai, taip pat šio projekto viešinimo išlaidos.

Patikslinti paraiškų teikimo ir vertinimo terminai

Administravimo taisyklių pakeitimu pažymėta, kad paramos paraiška ŽŪMIS portale turi būti pateikta ne anksčiau kaip kvietimo teikti paramos paraiškas pirmą dieną 00.00.00 val. ir ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 23.59.59 val. Trumpiausias kvietimo teikti paramos paraiškas laikotarpis paprastai yra 20 darbo dienų, bet ne mažiau kaip 14 darbo dienų. Sudarant paraiškų priėmimo tvarkaraštį, kvietimo pradžia ir pabaiga nurodoma darbo dieną.

Taisyklės papildytos paraiškų vertinimo terminu, kai paraiškų priėmimas sustabdomas nepasibaigus paramos paraiškų priėmimo laikotarpiui. Jeigu ribotos trukmės kvietimas buvo sustabdytas nepasibaigus paramos paraiškų priėmimo laikotarpiui, paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 2 mėnesius nuo kvietimo teikti paramos paraiškas sustabdymo.

Papildomi įsipareigojimai rizikingiems projektams

Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) nustačius, kad projektas yra rizikingas, pareiškėjui ir (arba) paramos gavėjui gali būti nustatyti šie papildomi įsipareigojimai:

* turėti atskirą sąskaitą finansų įstaigoje, per kurią vykdomos visos su projektu susijusios buhalterinės operacijos (teikiant metines ataskaitas NMA turi būti pateikiami visi metiniai šios finansų įstaigos sąskaitos išrašai. NMA paprašius, turi būti pateikiami ir kitų pareiškėjo ar paramos gavėjo bei susijusių asmenų finansų įstaigos sąskaitų išrašai);
* grynaisiais pinigais atliekamos ūkinės operacijos turi būti užregistruojamos apskaitos registruose ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų atlikimo (grynieji pinigai gauti už parduotą produkciją ir atliktas paslaugas taip pat įnešami į sąskaitą vėliausiai kitą darbo dieną).
NMA, nustačiusi, kad projektas yra rizikingas, per 10 darbo dienų informuoja pareiškėją ar paramos gavėją, nurodydama papildomai nustatomus įsipareigojimus.

Kiti pakeitimai

Papildyta, kad parama neteikiama ir pareiškėjams, kurie dar nebaigė įgyvendinti projekto pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“.
Dėl galutinio mokėjimo prašymo – baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas NMA pateikia galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas.
Tuo atveju, jei užbaigto projekto metinė ataskaita vertinama neigiamai, sprendimai dėl sankcijų taikymo /netaikymo turi būti priimti iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-01-09

Bearimių technologijų plėtrai pateikta paraiškų už 8 mln. eurų – kvietimas sustabdytas

Paskelbus kvietimą teikti paraiškas paramai gauti bearimės žemdirbystės technologijoms įsigyti, jau pirmąją dieną sulaukta 70 ūkininkų paraiškų. Iš viso šiam kvietimui buvo numatyta skirti 8 mln. eurų Europos Sąjungos Modernizavimo fondo lėšų. Per pirmąją kvietimo savaitę sulaukta 117 paraiškų už 8,2 mln. eurų, tad, išnaudojus kvietimui skirtas lėšas, paraiškų rinkimas yra sustabdytas.

Pareiškėjai vienai sėjamajai įsigyti pagal priemonę „Energiškai efektyvių ir klimatui palankių investicijų, skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje“ gali gauti iki 80 tūkst. eurų paramos, tačiau bendra paramos suma negali viršyti 40 proc. sėjamosios įsigijimo kainos.

Pagrindinis minėtų investicijų tikslas – paskatinti taikyti žemės ūkio augalų auginimą bearimiu būdu, kuris tiesiogiai užtikrina energijos sąnaudų mažinimą ir prisideda prie dirvožemio kokybės gerinimo bei biologinės įvairovės dirvožemyje išsaugojimo.

Teikiantys paraiškas ūkininkai prisiima ir tam tikrus įsipareigojimus. Pagrindinis įsipareigojimas – kitais metais po kompensacijos gavimo atsisakyti dalies lengvatinio akcizo degalų normos, tai yra, po 3000 litrų degalų, skaičiuojant kiekvienam įsigytos sėjamosios darbinio pločio metrui.

Degalų sutaupymo kriterijus buvo pasirinktas remiantis Lietuvoje atliktais moksliniais tyrimais, vertinusiais bearimių technologijų kuro sunaudojimą, taip pat reaguojant į Modernizavimo fondo priemonei keliamus energinio efektyvumo didinimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų sumažinimo tikslus.

2021 m. Europos investicijų bankas patvirtino 30 mln. eurų bearimių technologijų plėtrai Lietuvoje – atsižvelgus į didelį priemonės populiarumą šio kvietimo metu, planuojama kreiptis į EIB dėl antrojo mokėjimo, siekiant dar šiais metais pratęsti paraiškų rinkimą.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2024-01-09

Ankstesnės žemės ūkio naujienos