Home » ES – 10 metų: pieno ūkyje – dideli struktūriniai pokyčiai
Straipsniai

ES – 10 metų: pieno ūkyje – dideli struktūriniai pokyčiai

05_-_AMR_overview_from_outside_-_0391-Edit

Pieno ūkiai sustambėjo

Per Lietuvos narystės ES 10-metį pieno ūkyje vyko dideli struktūriniai pokyčiai. Pieno ūkiai žymiai sustambėjo – 2004 m. vidutinis pieno ūkio dydis buvo 2,39 karvės/ūkyje, tuo tarpu 2014 m. balandžio 1 d. – 4,92 karvės/ūkyje. Deja, per 2004–2014 m. karvių skaičius sumažėjo beveik 34 proc., iš pieno gamybos pasitraukė per 130,8 tūkst. pieno gamintojų.

Nepaisant sumažėjusio karvių ir pieno gamintojų skaičiaus, pieno supirkimas per 2004–2013 m. išaugo. 2013 m. buvo supirkta 1 339,3 tūkst. tonų pieno – 31 proc. daugiau palyginti su 2003 m. (2003 m. buvo supirkta 1 026,1 tūkst. t pieno).

Padidėjo pieno ūkių konkurencingumas: išaugo karvių produktyvumas, pagerėjo pieno kokybė. 2013/2014 kontrolės metais kontroliuojamų karvių produktyvumas pasiekė 6 766 kg pieno, t. y. 29 proc. (1 535 kg pieno) daugiau, palyginus su 2003/2004 kontrolės metais.

Pasinaudodami Kaimo plėtros programų lėšomis, pieno ūkiai įgyvendino ES pieno, nitratų direktyvos reikalavimus, diegė aplinką tausojančius ūkininkavimo metodus.

Siekiant diversifikuoti pieno gamintojų veiklos riziką bei sudaryti sąlygas nišinių ir tradicinių kaimiškų pieno gaminių gamybai, buvo skirta 13,7 mln. Lt. investicinė parama pieno ūkiams, gaminantiems pieno produktus.

Pieno perdirbimo įmonės koncentravosi, labiau specializavosi, technologiškai pertvarkė ir modernizavo gamybą. Įmonių skaičius sumažėjo, tačiau jų perdirbimo pajėgumai padidėjo dėl įdiegtų beatliekio perdirbimo technologijų. 2004–2013 m. pieno perdirbimo įmonėms modernizuoti ir pieno supirkimo logistikai gerinti buvo skirta 109,2 mln. Lt.

2010 m. buvo skirta 50,8 mln. Lt parama kooperatinės pieno perdirbimo įmonės statybai (statybos darbus numatoma užbaigti 2015 m. balandį). Tai bus vienintelė Lietuvoje pieno gamintojų valdoma pieno perdirbimo įmonė. Tikimasi, kad ši įmonė padidins pieno gamintojų konkurencinę padėtį pieno sektoriuje, sustiprins derybines jų galias. Pieno perdirbimo pramonė bus labiau diversifikuota, išplėstas gaminamos produkcijos asortimentas, pramonė labiau prisitaikys prie rinkos poreikių.

Finansinė padėtis pagerėjo

Per pastarąjį dešimtmetį ženkliai pagerėjo pieno sektoriaus finansinė padėtis ir konkurencingumas. Pieno supirkimo kainos išaugo nuo 488 Lt/t 2003 m. iki 1 093 Lt/t 2013 m. 2013 m., palyginus su 2003 m., pieno ūkių pajamos už parduotą pieną padidėjo 2,2 kartus.

Per 2004–2013 m. pieno produktų pardavimai išaugo 3,3 karto. 2013 m. pieno produktų parduota už 3,89 mlrd. Lt (2003 m. pardavimai sudarė 1,17 mlrd. Lt). Pastebimai išaugo pieno produktų eksportas, padidėjo eksportuojamų produktų kainos. 2013 m. eksportuota pieno produktų už 2,0 mlrd. Lt. Pasikeitė pieno produktų eksporto srautai. 2013 m. 63 proc. visų pieno produktų buvo eksportuota į ES šalis, tuo tarpu 2003–2004 m. didesni pieno produktų srautai buvo į NVS šalis, JAV. Augant Lietuvos gyventojų perkamajai galiai, didėja pieno produktų vartojimas.

Rinkos organizavimo priemonės – populiarios

Lietuvai tapus ES nare, buvo įgyvendintos pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo priemonės: pieno kvotos, intervenciniai pieno produktų pirkimai, parama privačiam sviesto saugojimui, eksporto grąžinamosios išmokos, parama „Pienas vaikams“.

2004–2013 m. pieno sektoriui skirta: papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už parduotą pieną – 755,8 mln. Lt; eksporto subsidijų – 218,9 mln. Lt; paramos už privatų saugojimą – 1,10 mln. Lt; kitoms rinkos reguliavimo priemonėms – 6,1 mln. Lt; pagal programą „Pienas vaikams“ – 53,5 mln. Lt.

Pažymėtina, kad per 2004–2014 m. ženkliai išsiplėtė programos „Pienas vaikams“ apimtis. Ši programa pradėta įgyvendinti 2004 m.: tuomet programoje dalyvavo 7 tūkst. vaikų. Tuo tarpu 2014 m. pradžioje pieno gaminius pagal programą „Pienas vaikams“ gavo per 205 tūkst. vaikų, tai yra apie 93 proc. visų vaikų, lankančių ikimokyklines ugdymo įstaigas ir pradines mokyklas. Pieno gaminiai buvo tiekiami 1 605 švietimo įstaigose. 2013 metais pagal programą „Pienas vaikams“ išmokėta 19,17 mln. Lt.

Papildomai pieno ūkiams paremti 2014 m. yra numatyta išmokėti 40,7 mln. Lt specialiosios paramos iš ES biudžeto pagal 2013–2014 kvotos metais parduoto pieno kiekį (preliminarus išmokos dydis 28 Lt už toną).

Žemės ūkio ministerijos informacija

Daugiau apie pieno ūkių valdymą