NMA parama Žemės ūkio naujienos

Prasideda antrasis paraiškų surinkimo etapas ūkiams modernizuoti

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Nuo balandžio 19 d. iki gegužės 18 d. kviečiami teikti paraiškas ūkininkai, norintys modernizuoti ir restruktūrizuoti savo ūkius, didinti pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos. Paraiškos priimamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Kvietimui teikti paraiškas gauti paramą taikomi Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonei (EURI) nustatyti reikalavimai.

Paraiškas gali teikti ūkininkai, ketinantys investuoti tik į specializuotą žemės ūkio sektorių, – parama mėsinės gyvulininkystės ir augalininkystės sektoriams nenumatyta. Šiam kvietimui skirta beveik 36 mln. Eur. Kiekvienam iš remiamų specializuotų žemės ūkio sektorių skirtas atskiras biudžetas:

 • pieninei galvijininkystei skirta 18 035 017 Eur paramos lėšų;
 • kiaulininkystės sektoriui skirta 4 493 965 Eur paramos lėšų;
 • paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriui skirta 3 457 229 Eur paramos lėšų;
 • sodininkystės, uogininkystės ir (arba) daržininkystės uždarame grunte sektoriams (šildomiems šiltnamiams) skirta 4 mln. Eur paramos lėšų;
 • sodininkystės, daržininkystės ir (arba) uogininkystės sektoriams atvirame grunte (lauko daržovėms, vaisiams, uogoms) skirta 6 mln. Eur paramos lėšų.

Remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Galimi pareiškėjai:

 • fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ir užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus);
 • paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su projekto partneriu (-iais), nepriimamos.

Pagrindiniai reikalavimai pareiškėjams

 • Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti (vykdoma žemės ūkio veikla ir gaunamos iš šios veiklos pajamos) ne trumpiau kaip 12 mėnesių.
 • Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.
 • Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 000 Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).
 • Parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus) gamybai ir valdoje pagamintiems produktams apdoroti ir (arba) perdirbti.
 • Parama teikiama pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie užsiima iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimu ir jų realizavimu arba supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimu, jei investicijos įgyvendinamos vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje ir jų rezultatais bendrai naudojasi pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai.
 • Pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius ir jų kritines reikšmes.
 • Pareiškėjo pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, išskyrus grūdų saugojimo bokštų statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidas, įskaitant pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro ne mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM).

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:

 • pieninės galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriuose negali viršyti 1,5 mln. Eur;
 • sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma uždarame grunte (žieminiuose šiltnamiuose) projektui negali viršyti 2 mln. Eur;
 • sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma atvirame grunte (auginami lauko vaisiai, daržovės, uogos) projektui negali viršyti 2 mln. Eur;
 • 2014–2020 metų programos laikotarpiu, įskaitant 2021–2022 metų pereinamąjį laikotarpį:
 • negali viršyti 2,1 mln. Eur – taikoma pieninės galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriuose;
 • negali viršyti 18 mln. Eur – taikoma sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma uždarame grunte (žieminiuose šiltnamiuose);
 • negali viršyti 4,6 mln. Eur – taikoma sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma atvirame grunte (auginami lauko vaisiai, daržovės, uogos).

Finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Intensyvumas gali būti padidinamas 20 proc. punktų:

 • kai vykdoma žemės ūkio produktų gamyba:
 • jauniesiems ūkininkams (fiziniai asmenys, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus);
 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas;
 • kai vykdomas prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai:
 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 20.14 papunktyje, vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose);
 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 20.14 papunktyje, savo valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose).

Atkreiptinas dėmesys, kad skirtingiems žemės ūkio sektoriams taikomi nevienodi projektų atrankos kriterijai, kiekvieno sektoriaus paraiškos vertinamos pagal atskirą balų sistemą. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius visuose žemės ūkio sektoriuose – 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko 35 balų, paramos paraiška atmetama.

Paraiškų pateikimo tvarka

Paramos paraišką ir su ja teikiamus dokumentus reikia pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai  užpildant Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje (ŽŪMIS) elektroninę dokumento formą asmeniškai arba per įgaliotą asmenį ŽŪMIS portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt KPP Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.