Home » Specialistų atsakymai į ūkininkų klausimus
Pieno ūkio naujienos Žemės ūkio naujienos

Specialistų atsakymai į ūkininkų klausimus

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) nuotoliniu būdu organizavo viešą konsultaciją, kurios metu ūkio subjektai buvo supažindinti ne tik su naujausia ir aktualiausia informacija, bet ir sulaukė atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Manome, kad atsakymai svarbūs ne tik renginio dalyviams, bet ir daugeliui ūkių, užsiimančių augalininkystės verslu.

1.      Kada galima pasėlius purkšti „Reglone“ herbicidu, ar jis nepavojingas bitėms?

Leidimas naudoti šį herbicidą buvo išduotas 120 dienų laikotarpiui žieminių ir vasarinių rapsų, sėklinių pupų, sėklinių žirnių, sėklinių baltųjų garstyčių, sėklinių pašarinių (aliejinių) ridikų, sėklinių dobilų pasėliams defoliuoti prieš derliaus nuėmimą. Naudojimo laikotarpis – nuo birželio 17 d. iki spalio 14 d.Nenustatyta, kad„Reglone 200 SL“ yra pavojingas bitėms. Šis produktas yra defoliantas, skirtas pasėlius purkšti prieš derliaus nuėmimą, todėlprivaloma laikytis etiketėje nurodytų naudojimo reikalavimų.

2.      Insekticido „Nexide“ etiketėje yra įrašas „Pavojingas bitėms“, todėl siekiant apsaugoti šiuos ir kitus augalus apdulkinančius vabzdžius, negalima jį naudoti augalų žydėjimo metu. Be to, įspėjama, kad šį insekticidą rapsų pasėliuose galima naudoti nuo skilčialapių išsiskleidimo iki žydėjimo pabaigos. Tačiau tada kyla klausimas, ar „Nexide“ galima naudoti žydinčių rapsų pasėlyje naktį?

Insekticidą „Nexide“ galima naudoti augalų žydėjimo metu, tačiau tik tada, kai pasibaigia bičių aktyvaus maitinimosi metas, t. y. nuo 21.00 iki 4.00 val. ir apie purškimą pranešama Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) prieš dvi kalendorines dienas. Etiketėje pateikta informacija bus pataisyta, kad ji neklaidintų augalų apsaugos produktų naudotojų.

3.      Ar galima purkšti žirnius jų žydėjimo metu, nes jų nelanko bitės?

Žydintys žirniai yra patrauklūs bitėms augalai, nes jie produkuoja ir nektarą, ir žiedadulkes, todėl žydinčių žirnių negalima purkšti žydėjimo metu arba juos galima purkšti pasibaigus bičių aktyvaus maitinimosi metui, t. y. nuo 21.00 iki 4.00 val. ir apie purškimą pranešti PPIS prieš dvi kalendorines dienas kaip nurodyta augalų apsaugos produktų etiketėse.

4.      Nuo kurio laikotarpio Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės (IKOK) reikalavimai taikomi būtent punktui „laikosi augalų kaitos reikalavimų“? Pasirodo, kad Žemės ūkio ministerija 2023 m. leidžia atsėliuoti. Kaip Augalininkystės tarnybos specialistai atliks patikras pagal IKOK reikalavimus?

IKOK reikalavimai taikomi nuo 2022 m. liepos 1 d., įsigaliojus Augalų apsaugos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-535 „Dėl Augalų apsaugos plano patvirtinimo“ pakeitimui visi profesionalieji augalų apsaugos produktų naudotojai privalo laikytis šio dokumento 3 priede nustatytų IKOK taikymo reikalavimų, tarp jų – ir augalų kaitos.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E94F072A30D8?faces-redirect=true

Lietuva pasinaudojo išimtimi, kurią suteikia Europos Komisijos reglamentas, todėl Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) reikalavimą dėl augalų kaitos taikymo žemės ūkio veikloje atidėjo iki 2024 m. Svarbu pažymėti, kad GAAB reikalavimų laikymasis yra susietas su išmokomis pagal Strateginį planą ir ši išimtis taikoma tik paramos sąlygų atitikties kriterijams. IKOK principus reglamentuojančioje direktyvoje tokios išimtys nėra numatytos.

Augalininkystės tarnybos specialistai tikrinimus atliks pagal IKOK taikymo kontrolinį klausimyną su kuriuo galima susipažinti tarnybos tinklalapyje:

http://www.vatzum.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/kontroliniai-klausimynai/

5.      Purškimai prasideda ankščiau nei būna patvirtinta deklaracija. Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnale reikalaujama nurodyti deklaracijoje esantį eilės numerį. Pildant popierinį variantą keblumų nekyla, – galima viską užpildyti ir galbūt tuos eilės numerius įrašyti gavus deklaraciją, tačiau, kaip bus pavasarį, kai viską reikės pildyti per PPIS sistemą?

Kai naujo sezono deklaracijos dar nepatvirtintos, PPIS pildomame žurnale yra galimybė duomenis suvesti rankiniu būdu arba įsikelti paskutinės aktualios paraiškos duomenis ir juos paredaguoti. Jei kiltų klausimų pildant žurnalą PPIS, prašome pagal kompetenciją kreiptis į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) specialistus: https://www.vic.lt/

6.      Kur galima susipažinti su IKOK principų taikymo/netaikymo klausimynu AAP naudotojams ir tikrintojui skirtomis taisyklėmis, kuriomis vadovaujantis gali būti skiriamos baudos?

Su Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės (IKOK) taikymo kontroliniu klausimynu galima susipažinti Augalininkystės tarnybos internetiniame tinklalapyje:

http://www.vatzum.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/kontroliniai-klausimynai/

Augalų apsaugos produktų naudotojui skirtus IKOK reikalavimus galima rasti Augalų apsaugos plano 3 priede:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E94F072A30D8?faces-redirect=true

Pažymime, kad administracinės baudos už IKOK reikalavimų nesilaikymą pagal Administracinių nusižengimų kodekso 3427 straipsnį skiriamos, jeigu ūkininkas nesilaiko nei vieno nustatyto reikalavimo arba jeigu per VATŽŪM duotą terminą nepašalina patikrinimo metu duoto nurodymo ištaisyti nustatytą pažeidimą.

7.      Norėtųsi daugiau informacijos apie IKOK įsivertinimą iki gruodžio 31 d., kur rasti tą klausimyną, nes kol kas apie tą prievolę išgirsta tik tie ūkininkai, kuriuos patikrina Augalininkystės tarnybos specialistai. Norėtųsi daugiau aiškesnės informacijos: kas bus, jei tokio įsivertinimo ūkininkas nepateiks iki nurodytos dienos?

Vienas iš IKOK reikalavimų – įsivertinti, ar žemės ūkio veikloje taikytos IKOK priemonės buvo veiksmingos. Tai galima padaryti trimis būdais:

1. pagal Augalų apsaugos plano 6 priede patvirtintą anketą, kuri turi būti užpildyta popierine arba elektronine forma. Užpildytos anketos turi būti saugomos ne trumpiau kaip penkerius metus;

2. IKOK priemonių veiksmingumą aptarti su augalų apsaugos konsultantu, turinčiu galiojantį augalų apsaugos pažymėjimą ir užpildyti laisvos formos ir turinio individualų ūkio įsivertinimą, kuris turi būti saugomas ne trumpiau kaip penkerius metus;

3. pagal laisvos formos ir turinio individualų ūkio įsivertinimą, kuris turi būti saugomas ne trumpiau kaip penkerius metus.

Patikrinimų metu nepateikus anketos už praeitus metus, ūkininkui bus duodamas terminas įsivertinti IKOK taikymą ir pateikti Augalininkystės tarnybos specialistams įsivertinimo veiksmingumo rezultatus įformintus pagal vieną iš aukščiau nurodytų būdų.

8.      Ar vykstant karui Ukrainoje bus privaloma laikytis sėjomainos? Gal tokiu metu svarbiau apsirūpinti maistu?

Sėjomaina yra agronomijos pagrindas, todėl, jei žemės ūkio veikloje ji nebus taikoma, apsirūpinimas maistu tikrai taps problema, nes augalų tiesiog bus nebeįmanoma užauginti. Dėl netaikomos sėjomainos prastėja dirvožemio kokybė, plinta piktžolės, kenkėjai bei ligos, o atsižvelgiant į mineralinių trąšų kainas bei siekį mažinti augalų apsaugos produktų naudojimą žemės ūkyje, Europos Sąjungoje taikyti sėjomainą yra neišvengiama.

9.      Ar ne juokinga, kad IKOK prieštarauja GAAB reikalavimui?

Prieštaravimų nėra, nes IKOK reikalavimų laikymasis pagal Augalų apsaugos įstatymą yra privalomas visiems profesionaliesiems augalų apsaugos produktų naudotojams, nesvarbu ar jie siekia Europos Sąjungos skiriamų išmokų ar ne. Tuo tarpu GAAB reikalavimų laikymasis yra susijęs tik su išmokomis.

10.   Kokio patvirtinto dokumento reikia sulaukti, kad būtų galima užpildyti trąšų naudojimo žurnalą?

Informuojame, kad žemės ūkio veiklos subjektas, naudojantis mineralines (neorganines) trąšas, turi pildyti trąšų naudojimo apskaitos žurnalą (2 priedas) popieriuje arba elektroninėje formoje einamaisiais metais ne rečiau kaip du kartus: iki liepos 1 d. ir iki gruodžio 31 d., vadovaujantis Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 32 punktu. Vadovaujantis Apraše nustatytais reikalavimais, norint užpildyti trąšų naudojimo apskaitos  žurnalą, jokio patvirtinančio dokumento laukti nereikia.

11.   Ar bus privalomas mineralinių trąšų tręšimo planas?

Šiuo metu tręšiamųjų produktų tręšimo planas neprivalomas tręšiant mineralinėmis trąšomis, vadovaujantis Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nustatytais reikalavimais (toliau – Aprašas). Augalai turi būti tręšiami naudojant optimalias, aplinką tausojančias tręšiamųjų produktų normas pagal gamintojų nurodytas rekomendacijas arba pagal sudarytą tręšimo planą, vadovaujantis Aprašo 5 punktu.

Konsultacijos metu Augalininkystės tarnybos metodinių skyrių atstovai taip pat pristatė aktualias 2022 metų sezono temas, dalijamės pristatytomis metodinių skyrių prezentacijomis:

Daugiau aktualios ir naudingos informacijos rasite Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.ltFacebook ir Linkedin paskyrose