Home » Netrukus – parama ūkiams pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“
NMA parama Žemės ūkio naujienos

Netrukus – parama ūkiams pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“

NMA parama, žemės ūkio naujienos

Nuo balandžio 2 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) priims paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“.

Paraiškas bus galima teikti iki gegužės 31 d.

Paraišką bus galima teikti dėl:

 • investicinės paramos (negrąžintinos dotacijos);
 • investicinės paramos (negrąžintinos dotacijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui;
 • lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui.

Pagal priemonę atskiriems žemės ūkio sektoriams numatyti atskiri biudžetai. Dotacijoms skirta 71 505 026 Eur paramos lėšų, iš jų:

 • pieninės galvijininkystės sektoriui – 22 293 360 Eur;
 • mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams – 10 326 571 Eur;
 • kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams – 11 671 706 Eur;
 • sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriams – 16 920 658 Eur;
 • kitiems augalininkystės sektoriams – 10 292 731 Eur.

Lengvatinėms paskoloms skirta 27 993 975 mln. Eur paramos lėšų.

Remiama veikla

Paramos lėšomis remiama žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose.

Taip pat – žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą.

Galimi pareiškėjai:

 • Ūkininkai, fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminę gamybą, ir pateikimu rinkai.
 • Juridiniai asmenys (savo vardu įregistravę valdą), užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimu rinkai. Pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas.

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:

 • projektui negali viršyti 500 000 Eur, kai teikiama investicinė parama (negrąžintina dotacija);
 • projektui negali viršyti 700 000 Eur, kai teikiama investicinė parama (negrąžintina dotacija) ir lengvatinė paskola; didžiausia leistina iš nustatytos paramos sumos investicinei paramai (negrąžintinai dotacijai) suma negali viršyti 500 000 Eur, ir didžiausia leistina lengvatinei paskolai suma negali viršyti 200 000 Eur;
 • jei teikiama tik lengvatinė paskola, jos suma negali viršyti 200 000 Eur vienam paskolos gavėjui.

Paramos intensyvumas negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės. Jauniesiems ūkininkams, besikreipiantiems paramos penkerių metų laikotarpiu nuo jų įsisteigimo dienos pagal šią priemonę pirmą kartą ir atitinkantiems SP administravimo taisyklėse nurodytus reikalavimus, paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 procentinių punktų.

Projektų atrankos kriterijai

Paraiškų investicinei paramai gauti bei investicinei paramai ir lengvatinei paskolai investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui gauti atrankos vertinimas atliekamas ir paramos paraiškų pirmumo eilės sudaromos vadovaujantis SP administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Sudaromos kiekvieno sektoriaus paramos paraiškų pirmumo eilės atskirai pagal žemės ūkio ministro įsakymu atitinkamam žemės ūkio sektoriui skirtą paramos sumą. Paramos paraiškų atrankos vertinimas atliekamas  pagal atitinkamam žemės ūkio sektoriui nustatytus atrankos kriterijus.

Skirtingų žemės ūkio sektorių paraiškos vertinamos pagal 7 atrankos kriterijus, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 30 balų. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius visuose žemės ūkio sektoriuose – 25 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko 25 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Atrankos kriterijai, taikomi paminėtų žemės ūkio sektorių paraiškoms, išvardyti priemonės įgyvendinimo taisyklių XII skyriuje.

Pažymėtina, kad tuo atveju, kai paraiškoms, pateiktoms investicinei paramai ir lengvatinei paskolai investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui gauti, nepakanka investicinei paramai skirtų lėšų arba kurios nesurenka mažiausio privalomo atrankos balų skaičiaus, pareiškėjas gali atsisakyti investicinės paramos ir gauti lengvatinę paskolą, jeigu:

 • užtenka lėšų finansuoti lengvatinę paskolą paraiškoms, pateiktoms lengvatinei paskolai investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui gauti;
 • sudarytos paramos paraiškų pirmumo eilės paviešinimo dieną pakanka ir iš dalies pakanka investicinės paramos lėšų paraiškoms, pateiktoms investicinei paramai ir lengvatinei paskolai investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui gauti.

Lengvatinei paskolai gauti pateiktų paramos paraiškų atrankos vertinimas neatliekamas. Jei trūksta lėšų lengvatinėms paskoloms, lengvatinės paskolos teikiamos pagal sąlygas, nustatytas Nacionalinės plėtros įstaigos ir finansų tarpininko sudarytoje sutartyje dėl paskolų teikimo ir (arba) trišalėje finansavimo sutartyje tarp Žemės ūkio ministerijos, NMA ir Nacionalinės plėtros įstaigos.

Paraiškų pateikimo būdas

Paramos paraiška ir su paramos paraiška teikiami dokumentai NMA turi būti pateikiami per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS), užpildžius elektroninę formą interneto prieigoje adresu https://zumis.lt. Paramos paraiška ŽŪMIS portale turi būti pateikta ne anksčiau kaip kvietimo teikti paramos paraiškas pirmą dieną 00.00.00 val. ir ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 23.59.59 val.

Kai paraišką teikia įgaliotas asmuo, pareiškėjo suteiktas ir patvirtintas parašu (juridinio asmens atveju, vadovo parašu patvirtintas) įgaliojimas (skenuotas PDF formatu) per ŽŪMIS portalą, naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), arba pasirašytas kvalifikuotu el. parašu el. paštu paraiskos@nma.lt turi būti pateiktas NMA likus ne mažiau nei 3 (trims) darbo dienoms iki paramos paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Daugiau apie NMA paramas.