Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2023-02-24

NMA parama, žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2023-02-24. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

K. Navickas: Arabijos pusiasalio rinka – dar viena produkcijos eksporto galimybė mūsų įmonėms

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, tęsdamas vizitą Arabijos pusiasalyje, lankėsi Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE), kur šiuo metu vyksta viena didžiausių pasaulyje tarptautinių maisto pramonės parodų „Gulfood“. Siekiant aptarti Lietuvos ir JAE ekonominio bendradarbiavimo skatinimo klausimus ne tik žemės ūkio maisto pramonės srityje, bet ir kituose ekonomiškai svarbiuose inovatyviuose sektoriuose, organizuoti dvišaliai aukšto politinio lygio susitikimai. Ministras taip pat susitiko su verslą vienijančiomis asociacijomis bei Dubajaus pramonės ir amatų rūmų vadovybe.

Susitikime su JAE ekonomikos ministru H.E. Abdullah Bin Touq pasidžiaugta didėjančiu Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksportu į JAE – 2022 metais jo vertė išaugo beveik 80 proc. Sutarta, kad tolesnis tarpvyriausybinių komisijų veiklos stiprinimas dar labiau padėtų suartinti Lietuvos ir JAE verslo atstovus. Tikimasi sėkmingo bendradarbiavimo rezultatų iš neseniai įkurtos dvišalės „Verslo tarybos“, kuri vienija Lietuvos ir JAE eksportuotojus bei investuotojus daugelyje ekonomikos sričių, taip pat ir maisto pramonėje.

Ministras K. Navickas pakvietė JAE steigti prekybos atstovybę Lietuvoje, taip pat įmones dalyvauti „Life Sciene Baltics“ renginyje, kuris vyks š. m. rudenį. Ministrų susitikime paliestas ir Lietuvai labai svarbus tiesioginio skrydžio iš Dubajaus į Vilnių klausimas – neabejojama, kad tai atvertų dar daugiau galimybių Lietuvos ir JAE verslo bendradarbiavimui.

„Abiejų šalių tikslas, kad bendradarbiavimas įgautų didesnį pagreitį. Abipusis susidomėjimas yra, svarbu padėti verslui vystyti ir plėsti ryšius su JAE ir regiono šalimis. Kokybiškų maisto pramonės žaliavų ir produktų paklausa auga – tai yra galimybė Lietuvos įmonėms“, – teigia žemės ūkio ministras K. Navickas.

Ministro susitikime su Dubajaus savivaldybės Aplinkos, sveikatos ir saugumo agentūros vadove Alya Al Harmoudi daug dėmesio skirta prekybai, maisto saugai, logistikos iššūkiams. Sutarta, kad toliau bus stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas bei užtikrintas operatyvus prekybos leidimų išdavimas, sklandus prekių srautų sureguliavimas.

Siekiant didinti Lietuvos žinomumą tarp įtakingiausių JAE verslo atstovų, žemės ūkio ministro K. Navicko vizito metu itin didelis dėmesys skirtas susitikimams su verslo atstovais.

Susitikime su Dubajaus pramonės ir prekybos rūmų prezidentu Mohammad Lootah ir jo pavaduotojais aptarta, kaip JAE rinkai efektyviausiai pristatyti mūsų šalies maisto produktus, galimos investicijos diegiant pažangias technologijas.

„Gulfood“ parodoje aukšto lygio konferencijoje ministras K.Navickas akcentavo Lietuvos maisto pramonės išskirtinumą, potencialą ir bendradarbiavimo galimybes.

Šioje parodoje dalyvauja daugiau kaip 20 Lietuvos maisto pramonės įmonių: nuo pieno produktų, įvairių gėrimų iki inovatyvių maisto produktus gamintojų. Pasak ministro, Arabijos pusiasalio rinka labai svarbi Lietuvos įmonėms kompensuojant prarastas kitose šalyse ir didinant eksporto apimtis.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2023-02-23

Kviečių supirkimo kaina Lietuvoje 2023 m. sausio pabaigoje – vasario mėnesio pradžioje išliko stabilios

Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2023 m. 5 savaitę (01 30–02 05) kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 295,66 EUR/t – panašia kaina kaip ir prieš savaitę (4 savaitę (01 23–29), bet 7,20 proc. brangiau negu prieš metus (2022 m. 5 savaitę (01 31–02 06).Tačiau rugių vidutinė supirkimo kaina sumažėjo – jie 2023 m. sausio pabaigoje – vasario pradžioje buvo superkami vidutiniškai po 194,45 EUR/t – 8,22 proc. mažesne kaina, palyginti su prieš savaitę buvusia kaina.

Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu taip pat sumažėjo – 2023 m. 5 savaitę jie buvo superkami vidutiniškai po 265,00 EUR/t – 5,41 proc. mažesne kaina negu prieš savaitę,bet 23,06 proc. didesne kaina, palyginti su priešmetus buvusia kaina. Rapsai šių metų 5 savaitębuvo superkami vidutiniškai po 584,92 EUR/t –atitinkamai 3,69 proc. ir 14,70 proc. mažesne kainanegu prieš savaitę ir metus.Tik kvietrugių vidutinė supirkimo kaina, supirkus didelį kiekį aukšta kaina, 5 savaitę išaugo iki 282,69 EUR/t ir buvo 25,91 proc. didesnė negu prieš savaitę ir 16,24 proc. didesnė, palyginti su kaina buvusia 2022 m. 5 savaitę.

Šaltinis: Agro RINKA, Nr. 2 (416) / 2023 m

Alytaus rajono savivaldybė parėmė pienininkus

Ženkliai sumažėjus pieno supirkimo kainoms, nuostolių patiria ūkininkai, laikantys karves. Alytaus rajono savivaldybė, kol kas bene vienintelė Lietuvoje, nusprendė paremti pieno ūkius. „Pastaruoju metu girdime daug nusiskundimų iš rajono ūkininkų dėl krizės pieno sektoriuje. Ne kartą tarėmės su specialistais, kaip savivaldybė galėtų padėti pieninius galvijus auginantiems žmonėms, juk tai yra mūsų savivaldybės gyventojai, negalime jų palikti likimo valiai“, – sako savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, rašoma pranešime.

Apsispręsta papildyti Alytaus rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimo tvarkos aprašą. Pagal jį savivaldybės paramą numatyta skirti pareiškėjams, laikantiems pienines karves, kurios yra registruotos ūkinių gyvūnų registre, ir jų bandos registruotos Alytaus rajone.

Dėl ženkliai sumažėjusių pieno supirkimo kainų pareiškėjai gaus savivaldybės paramą vieną kartą per metus iki 30 eurų už karvę.

Alytaus rajone yra 929 karvių laikytojai, kurie turi 5489 pienines karves. „Savivaldybės skiriama parama galbūt neišspręs visų pieno ūkio problemų, tačiau ūkininkams tie pinigai yra svarbūs, jie padės išgyventi laikinus sunkumus“,- svarsto Alytaus rajono savivaldybės vadovas A. Vrubliauskas.

Finansinė savivaldybės parama skiriama ir kitiems ūkininkų projektams, ypač – melioracijai. Praėjusiais metais ir šiemet vykdoma melioracijos griovių rekonstrukcijos projektų už daugiau kaip 1,5 mln. eurų. Darbai vyko Parečėnų ir Vankiškių, pradėti Krokialaukio ir Santaikos, planuojami Ūdrijos, Pocelonių ir Kančėnų kadastrinėse vietovėse. Dar beveik 91 tūkst. eurų iš Kaimo rėmimo programos skirta ūkininkų vykdomiems bendro naudojimo melioracijos statinių remonto projektams. Iš tos pačios rėmimo programos ūkininkams kompensuojamos išlaidos javų, rapsų ir kitų kultūrų sertifikuotai sėklai įsigyti.

Šaltinis: valstietis.lt, 2023-02-23

Metas rengti vietos plėtros strategijas – paraiškos renkamos jau nuo kovo 1 d.

Nuo kovo 1 d. šalies kaimo vietovių vietos veiklos grupės (VVG) kviečiamos teikti paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“. Paraiškas kartu su vertinti parengta kaimo vietovių vietos plėtros strategija (VPS) Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bus galima teikti iki gegužės 31 d.

Remiama veikla ir VPS tikslai

Pagal priemonę numatyta remti VPS numatytą vykdyti VVG veiklą, susijusią su:

-vietos projektų įgyvendinimu;
-VPS įgyvendinimo administravimu ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimu dalyvauti įgyvendinant VPS;
-teritoriniu ir (arba) tarptautiniu VVG bendradarbiavimu.

VVG NMA teikiama strategija turi būti parengta vadovaujantis ES ir nacionaliniais horizontaliaisiais principais: veiklas numatyti vykdyti subregioninėse vietovėse, laikytis partnerystės principo, t. y. užtikrinti, kad nė viena viešųjų ir privačiųjų vietos socialinių ir ekonominių interesų grupė nekontroliuotų sprendimo priėmimo, laikytis „iš apačios į viršų“ principo, skatinant, įtraukiant ir aktyvinant vietos gyventojus, skatinti bendradarbiavimą tarp VVG teritoriniu ir tarptautiniu lygmeniu, skatinti ir vystyti inovacijas, užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes ir nediskriminavimą, įtraukti vietos jaunimą į numatytas vykdyti veiklas.

Paramos dydžiai

Paramos dydis VPS įgyvendinti apskaičiuojamas vadovaujantis Paramos 2023–2027 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodika.

Didžiausia numatyta paramos suma vienam vietos projektui įgyvendinti gali būti 200 000 Eur, jei VVG nėra nustačiusi kitos (mažesnės) paramos sumos.
Paramos intensyvumas gali būti nuo 40 iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti VPS įgyvendinti skirtų lėšų, priklausomai nuo įgyvendinamo projekto pobūdžio, kaip nurodyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Pagal priemonę numatyta finansuoti:
– vietos projektų įgyvendinimo išlaidas – joms turi būti numatyta ne mažiau kaip 80 proc. planuojamos paramos VPS įgyvendinti sumos;
– VPS administravimo išlaidas – joms gali būti numatyta ne daugiau kaip 20 proc. planuojamos paramos VPS įgyvendinti sumos.

Pastarųjų išlaidų – VPS administravimo – tinkamos finansuoti kategorijos yra šios:

-VPS vykdytojos veiklos išlaidos;
-VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos;
-VVG bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo išlaidos.

Paraiškų vertinimas ir atrankos kriterijai

Paraiškos pagal priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“ bus vertinamos dviem etapais: VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas ir VVG bei VPS tinkamumo vertinimas.

Žemiau pateikimai atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus atliekama VPS atranka, – vertinama VPS pridėtinė vertė (kokybė):

-Teminė kaimo vietovių VPS. VPS tikslai, priemonės ir pasiekimo rezultatai apima vieną temą, pagrįstą teritorijos poreikiais ir specifika, ir (arba) VPS numatyta VVG teritorinio ir (arba) tarptautinio bendradarbiavimo kryptis, susijusi su VPS tema.
-VPS investavimo logika. VPS poreikius atliepia siūlomos priemonės, kurios viena kitą papildo, siekiant VPS įgyvendinimo tikslo ir rezultatų, VPS lėšos tarp priemonių paskirstytos taip, kad būtų pasiekti VPS tikslai.
– Jaunų žmonių įtrauktis į VVG veiklą, t. y. kolegialaus VVG valdymo organe ir (arba) VVG administracijoje paraiškos pateikimo dieną yra 2 ir daugiau jaunų žmonių iki 29 metų.
-VPS priemonėmis horizontaliai prisidedama prie tikslų. Sveikatingumo skatinimo ir (ar) gyvūnų gerovės (pagal Reglamento (ES) Nr. 2021/2115 6 str. 1 dalies i punktą), ir (arba) aplinkosaugos, klimato kaitos pokyčių švelninimo ir prisitaikymo, tausaus gamtos išteklių valdymo (pagal Reglamento (ES) Nr. 2021/2115 6 str. 1 dalies d, e, f punktus).
-VPS priemonėmis įgyvendinama daugiau vietos poreikių, numatytų bendrosios žemės ūkio politikos SP 8 tiksle. VPS nurodomi aiškūs įgyvendinamų poreikių rodikliais ir jų reikšmės, t. y. nurodoma, kokį konkrečiai poreikį įgyvendina, prie kokio rodiklio prisideda, bei nurodoma kiekybinė rodiklio pasiekimo reikšmė. Ekonomikos augimo ir užimtumo skatinimas, tiekimo grandinių ir (arba) bioekonomikos, ir (arba) miškininkystės priemonių, ir (arba) kitų bendradarbiavimo formų įgyvendinimas ir (ar) socialinės atskirties ir skurdo mažinimas bei socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros prieinamumo didinimas ir (ar) viešųjų ar kitų paslaugų prieinamumo didinimas, ir (ar) kokybės gerinimas (pvz., susisiekimo ir pavėžėjimo paslaugų kūrimas ir vystymas; švietimo, kultūros ir kitų paslaugų, susijusių su gyvenimo kokybe kaime, prieinamumo didinimas).

Privalomasis mažiausias VPS pridėtinės vertės (kokybės) atrankos balų skaičius – 70 balų. Jeigu VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu nustatoma, kad VPS nesurinko privalomojo mažiausio 70 balų skaičiaus, VPS kartu su paramos paraiška atmetama.

Paraiškų teikimas

Paraiška su VPS ir kitais reikalaujamais priedais NMA turi būti teikiama pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, ją siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt, arba ji teikiama naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“). Paraiška ir kiti dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.

Teikiančioms paraiškas VVG svarbu žinoti, jog priemonės „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“ įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-4 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo“, VPS rengiama pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 3D-147 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti, patvirtinimo“ (Parengiamosios paramos taisyklės) patvirtintas formas, kurios pateikiamos 3 ir 4 prieduose. VPS rengimo instrukcija pateikta Parengiamosios paramos taisyklių 6 priede. VPS pildymo instrukcijos 3, 4 ir 6 priedus galima rasti Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje – atsisiųsti iš nuorodos https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/priemones/19-priemone-leader-programa (skiltis 19.1 veiklos sritis „Parengiamoji parama“).

Šaltinis: nma.lt, 2023-02-24

Ankstesnės žemės ūkio naujienos