Home » Atnaujintos Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių taisyklės. Kas keisis?
NMA parama Žemės ūkio naujienos

Atnaujintos Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių taisyklės. Kas keisis?

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) įgyvendinimo Stebėsenos komiteto posėdyje pakeistos KPP priemonių įgyvendinimo taisyklės. Naujienų sulauks įvairios kaimo plėtros sritys.

Didės kompensacinės išmokos miškams atkurti  

Komitetas nusprendė pakeisti KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ kompensacinių išmokų dydžius.   Iki šiol veiklos sritis „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ buvo nepakankamai patraukli pareiškėjams. Remiantis Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto ekspertiniu vertinimu, viena svarbiausių nepopuliarumo priežasčių buvo tuo metu taikomi kompensacinių išmokų dydžiai, nepadengiantys miško įveisimo ir priežiūros išlaidų dėl padidėjusių medžių sodmenų ir miško įveisimo bei priežiūros paslaugų kainų.  

Patikslinti miško atkūrimo kompensacinių išmokų dydžiai būtų taikomi nuo 2021 m. pateiktoms paraiškoms.   Miško atkūrimo išmoka už paprastąją pušį nuo 2070 augs iki 2332 Eur už ha. Už paprastąją eglę – nuo 1848 iki 2069 Eur už ha, už karpotąjį ir plaukuotąjį beržus – nuo 1703 iki 1867 Eur už ha.  Išmokos už juodalksnį didės nuo 1706 iki 1859 Eur už ha, o už europinius maumedžius – nuo 3088 iki 3256 Eur už ha.

Augs išmokos ir už paprastąjį klevą, paprastąjį uosį, kalninę guobą, paprastąjį skirpstą bei paprastąją vinkšną. Jos sieks 3918 Eur už ha vietoje buvusių 3723 Eur už ha. Už mažalapę liepą pareiškėjai gaus 3879 Eur už ha (buvo 3792), o už bekotį ir paprastąjį ąžuolą ir paprastąjį buką – 4383 Eur už ha vietoje buvusių 4206 Eur už ha.  

Sutrumpinti įsipareigojimų terminai  

Siekiant geresnių agrarinės aplinkosaugos rezultatų, ūkininkai, gaunantys paramą pagal KPP priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, nuo šių metų naujus įsipareigojimus prisiims 3 m. laikotarpiui. Anksčiau įsipareigojmai buvo ilgalaikiai – 5, 6 ar 7 metai.

Pagal priemonę “Ekologinis ūkininkavimas” prisiimamų naujų įsipareigojimų trukmė – 2 metai, t. y. 2021–2022 m. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, pareiškėjai galės prisiimti ilgalaikius įsipareigojimus pagal atitinkamą daugiametę Strateginio plano   priemonę arba rinktis dalyvavimą vienmetėse eko schemose.  

Pakoreguotas KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ aprašas, praplečiant remiamų veiksmų bei tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą ir pakeičiant veiklos pavadinimą į „Saugomų rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“.  

Tęsiamas pereinamasis laikotarpis mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse  

Komitetas pritarė, kad už reikalavimus atitinkantį plotą vietovėse, kurios, 2018 m. apibrėžus vietoves su didelėmis gamtinėmis kliūtimis, neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso, šiemet bus tęsiamas pereinamasis laikotarpis. Bus mokama minimali 25 Eur/ha metinė kompensacinė išmoka, kad ūkininkams būtų lengviau prisitaikyti prie naujų sąlygų ir esamos padėties.

Šis sprendimas aktualus net 69 seniūnijoms, kurių bendras žemės ūkio paskirties žemės plotas siekia 500 276 ha. Didelių gamtinių kliūčių turinčių vietovių žemėlapį galite rasti čia.  

Didės parama investicijoms į prevencinę veiklą

Atsižvelgus į socialinių partnerių siūlymus, bus keičiamos KPP priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ taisyklės.   Nauja tai, kad rugsėjo 6 d. – spalio 29 d. teikiamoms paraiškoms parama galės būti skiriama ir gyvulių pakrovimo aikštelių įrengimui.

Patikslinta ir didžiausia leistina paramos suma įgyvendinamam projektui. Ji sieks 100 tūkst. Eur  (anksčiau buvo 70 tūkst. Eur) tinkamų finansuoti išlaidų.

Kai įsigyjamas turtas gali būti naudojamas daugiau negu vienoje ūkinių gyvūnų laikymo vietoje (pvz. mobili dezinfekcinė įranga ir kt.), suma sieks 300 tūkst. Eur. Tokiu atveju tinkamos finansuoti investicijos apskaičiuojamos paraiškoje nurodytoms ūkinių gyvūnų laikymo vietoms bendrai, o įsipareigojimai paraiškoje paskirstomi pagal konkrečias ūkinių gyvūnų laikymo vietas.   Patikslinti ir paraiškų atrankos kriterijai. 25 balai bus suteikiami ne tik specializuotam kiaulininkystės ūkiui, bet ir paukštininkystės ūkiui.

Taigi paukštininkystės ūkiai turės daugiau galimybių, nes iki šiol jie gaudavo 15 balų, kaip ir specializuoti galvijininkystės ūkiai.   Mažinama privaloma mažiausio paramos paraiškos atrankos balų kartelė. Ji sieks 35 balus vietoje buvusių 45. Taigi jeigu paramos paraiškų atrankos vertinimo metu bus nustatyta, kad paraiška nesurinko 35 balų, ji bus atmetama.    Rudenį vyksiančiam kvietimui teikti paraiškas skirta 3,8 mln. Eur.  

Išimtinę laikiną paramą galės gauti daugiau ūkininkų ir mažų bei vidutinių įmonių 

Bus pratęstas KPP priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“ įgyvendinimas. Taigi ūkininkai bei labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės galės teikti paraiškas pagal šią priemonę dar sykį.   Šiai priemonei iš viso skirta 33,1 mln. Eur. Paraiškos buvo renkamos nuo 2020 m. spalio 19 d. iki lapkričio 20 d. Gautos 549 paraiškos 2,5 mln. Eur sumai, tad liko nepanaudoti 30,6 mln. Eur.  

Parama pagal šią priemonę turi būti sumokėta ne vėliau kaip šių metų gruodžio 31 d. Paramą gali gauti tik iki šių metų birželio 30 d. patvirtintos paramos paraiškos. Todėl nuspręsta organizuoti paraiškų rinkimą pagal priemonę balandžio – gegužės mėnesiais. Didžiausia paramos suma neviršys 7 tūkst. Eur vienam ūkininkui ir 18 tūkst. Eur vienai labai mažai ar mažai įmonei. 

Parama daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės sektoriams skaičiuojama pagal darbuotojų skaičių (bus taikoma ta pati paramos apskaičiavimo metodika ir toks pats paramos dydis, kaip ir pareiškėjams, teikusiems paraiškas 2020 m.). Stebėsenos komitetas pasiūlė papildomai skirti paramą ir ūkininkams (fiziniams ir juridiniams asmenims), kurių pajamos gaunamos iš daržininkystės, uogininkystės arba sodininkystės veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų. Priemonė taip pat papildyta parama ūkininkams (fiziniams ir juridiniams asmenims), gaunantiems pajamų iš gyvulininkystės veiklos, taikant paramos dydį pagal ūkio veiklos ekonominio dydžio grupę (VED).

VED apskaičiuojamas pagal ūkyje registruotų ūkinių gyvūnų skaičių, išreikštą sutartiniais gyvūnais.   Priemonė skirta teikti skubiai laikinai pagalbai labiausiai nuo krizės nukentėjusiems ūkininkams (fiziniams ir juridiniams asmenims) ir labai mažoms ir mažoms įmonėms (neatsižvelgiant į jų teisinę formą), taip pat fiziniams asmenims, savarankiškai vykdantiems veiklą pagal veiklos liudijimą ar įregistravus individualią veiklą, užsiimantiems SESV I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu.  

„LEADER programos“ pokyčiai  

Stebėsenos komiteto posėdyje buvo pritarta KPP priemonių aprašų pakeitimams, tikslinant kaimo vietovės apibrėžimą. Pritarta priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ pakeitimams, kurie užtikrins galimybę rengti vietos plėtros strategijas (VPS) naujam 2023-2027 m. programiniam laikotarpiui pereinamuoju metu. Taip pat iki 20 tūkst. Eur padidinta naujai 2023-2027 m. VPS parengti galima maksimali paramos suma.

Daugiau apie NMA paramas.