Home » NMA parama. Paraiškos dėl paramos žemės ūkio vandentvarkai
NMA parama Žemės ūkio naujienos

NMA parama. Paraiškos dėl paramos žemės ūkio vandentvarkai

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis
Nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kviečia savivaldybes, melioracijos sistemų naudotojų asociacijas, jungtinę veiklą vykdančias fizinių ir juridinių asmenų grupes kreiptis dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

Remiama veikla  

Remiamas lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas, lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus, vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei įrengimas ir ariamosios žemės kalkinimas pagal projektą.  

Galimi pareiškėjai  

Paramos vandentvarkos projektams finansuoti gali kreiptis savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, taip pat fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis. Paraiškas galima teikti individualiai arba su partneriais. Jei projektas vykdomas kartu su partneriais, kartu su paraiška turi būti pateikta jungtinės veiklos sutartis, kuri turi būti pasirašyta iki paraiškos pateikimo dienos.

Didžiausia paramos suma  

Finansuojama 80 proc. tinkamų finansuoti projektų išlaidų (su PVM). Didžiausia paramos suma vienam projektui, kai nėra rekonstruojami polderiai, negali viršyti 300 tūkst. Eur. Jei rekonstruojami polderiai ir visi rekonstruojami melioracijos statiniai patenka į polderio teritoriją, didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 600 tūkst. Eur. Jei tik dalis rekonstruojamų melioracijos statinių patenka į polderio teritoriją – didžiausia paramos suma negali viršyti 300 tūkst. Eur (nauja 2021 m. patvirtinta nuostata).  

Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti vieną projektą (savivaldybės gali pateikti iki dviejų projektų).   Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paraiškoje, projektavimo užduotyje ir negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo.

Projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta, jei paramos gavėjas NMA pateikia prašymą dar nepasibaigus projekto įgyvendinimo trukmei, tačiau nuo paramos sutarties pasirašymo dienos ji negali būti ilgesnė kaip iki 2025 m. birželio 30 d. (nauja 2021 m. patvirtinta nuostata).  

Projektų atrankos kriterijai  

Paraiškos melioracijos projektams finansuoti vertinamos atsižvelgiant į veiklos įgyvendinimo taisyklėse nustatytus 6 projektų atrankos kriterijus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 25 balai. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 25 balų skaičiaus, paraiška atmetama.  

Atkreiptinas dėmesys, kad 2020 m. kovo mėnesį buvo pakeistas šeštas atrankos kriterijus: 20 balų suteikiama projektams, kuriuos įgyvendinant diegiamos aplinkosaugos priemonės (griovių dvigubų šlaitų įrengimas, šlapžemių įrengimas, reguliuojamo drenažo šulinių ir vožtuvų įrengimas ir kt.).  

Projektų atrankos kriterijai ir suteikiamų balų skaičius:  

 • Jei įgyvendinant projektą numatoma rekonstruoti polderių siurblines arba pylimus, arba tvenkinių hidrotechninius statinius, – suteikiama 20 balų.
 • Jei projektui įgyvendinti prašoma mažesnio, nei galimas didžiausias paramos intensyvumo, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų. Atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę apskaičiuota paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą.
 • Numatoma atlikti funkciniais ryšiais susijusių melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukciją sklypuose, kurie išsidėstę teritorijoje, esančioje vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse:
 • 1–2 kadastro vietovės – suteikiama 15 balų;
 • 3–4 kadastro vietovės – suteikiama 10 balų;
 • 5 ir daugiau vietovių – suteikiami 5 balai.
 • Projektas, kuriame asociacijų ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės nariai pirmą kartą dalyvauja asociacijos ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, prašančios paramos pagal priemonę (2007–2013 m. ir 2014–2020 m.), veikloje, – suteikiama 15 balų.
 • Projektas, kai griovių arba pralaidų rekonstravimo darbams numatoma skirti:
 • 50 ir daugiau proc. prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 20 balų;
 • 40–49,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 10 balų;
 • 30–39,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų išlaidų) – suteikiami 5 balai.
 • Projektas, kurį įgyvendinant bus diegiamos aplinkosaugos priemonės (griovių dvigubų šlaitų įrengimas, šlapžemių įrengimas, reguliuojamo drenažo šulinių ir vožtuvų įrengimas ir kt.), – suteikiama 20 balų.

Paraiškų teikimas  

Paraiškos teikiamos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 16 411 550 Eur paramos lėšų. Paraiška turi būti pateikta asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį, taip pat registruotu paštu.  

Karantino metu paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pateikti per kurjerį. Taip pat paraiška ir prašomi dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, gali būti siunčiami elektroniniu paštu adresais, nurodytais skiltyje „Susisiekite“. Karantino metu pasirašytą paraišką kartu su ja pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku galima teikti ir pasinaudojant „paraiškų dėžutėmis“, įrengtomis visuose NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad paraiškos, pateiktos per „paraiškų dėžutę“, priimamos 2 darbo dienomis trumpiau, nei nustatytas paraiškų priėmimo terminas.   Išsamesnė informacija apie paraiškų teikimo sąlygas kvietime teikti paraiškas.  

Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.