Home » NMA parama. Skatinamas gamintojų grupių įsisteigimas
NMA parama Žemės ūkio naujienos

NMA parama. Skatinamas gamintojų grupių įsisteigimas

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Birželio 1–30 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“. Dėl paramos kviečiami kreiptis juridiniai asmenys, labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės. Supažindiname su pagrindiniais paramos teikimo reikalavimais ir atkreipiame dėmesį į naujausius taisyklių pakeitimus.

Šiuo paraiškų rinkimo etapu gamintojų grupėms ir organizacijoms įsisteigti žemės ūkio sektoriuje skirta 1 mln. Eur paramos lėšų.

Kas gali teikti paraiškas

Parama teikiama žemės ūkio sektoriaus juridinių asmenų grupių veiklai. Taip pat dėl paramos gamintojų grupei įsteigti gali kreiptis labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Fiziniams asmenims, viešiesiems juridiniams asmenims parama pagal šią priemonę neteikiama.

Juridinis asmuo turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 10 dalyvių (fizinių ir (ar) juridinių asmenų) ir įregistruotas Juridinių asmenų registre ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.

Pareiškėjas turės būti pripažintas gamintojų grupe ir įgyvendinti verslo planą. Verslo planui įgyvendinti skirtas penkerių metų laikotarpis nuo tą planą įgyvendinančios gamintojų grupės pripažinimo datos.

Sprendimą dėl pareiškėjo pripažinimo grupe priims NMA. Sprendimas priimamas patikrinus pareiškėjo verslo plano bei pareiškėjo atitiktį nustatytiems reikalavimams.

Finansuojamos išlaidos

Paramos lėšomis finansuojamos gamybinių patalpų įsigijimo nuosavybės teise arba išperkamąja nuoma išlaidos. Taip pat remiamas naujos technikos, atitinkančios Europos Sąjungos (ES) reikalavimus, ir įrangos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES aktų nustatytus reikalavimus, įsigijimas.

Taip pat finansuojamos administracinių patalpų įsigijimo nuosavybės arba išperkamąja nuoma, biuro baldų bei įrangos įsigijimo išlaidos, personalo bei kitos einamosioms išlaidos (mokesčiai už teisines, administracines paslaugas, buhalterinės apskaitos, audito paslaugų įsigijimo išlaidos), paramos lėšomis remiamos komandiruotės, nematerialiosios investicijos.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, realiai suplanuotos ir pagrįstos, neviršijančios įsigyjamų investicijų rinkos vertės ir būtinos projektui vykdyti. Numatytos išlaidos turi būti nurodytos verslo plane pagal verslo plano įgyvendinimo metus.

Projekte (verslo plane) numatytos prekės, paslaugos ir darbai turi būti įsigyti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Subjektas, kuriam Viešųjų pirkimų įstatymas netaikytinas, turi vadovautis Žemės ūkio ministerijos nustatyta pirkimų tvarka arba nustatytais įkainiais.

Paramos dydis

Paramos suma, nurodoma mokėjimo prašyme ir išmokama pagal mokėjimo prašymą už vienus (pirmuosius, antruosius, trečiuosius, ketvirtuosius ar penktuosius) veiklos metus, negali būti didesnė nei 100 tūkst. Eur.

Paramos suma už pirmuosius veiklos metus negali viršyti 10 proc. pirmųjų veiklos metų metinės parduotos produkcijos vertės, už antruosius veiklos metus negali viršyti 9 proc., už trečiuosius veiklos metus – 8 proc., už ketvirtuosius veiklos metus – 7 proc., už penktuosius veiklos metus – 6 proc. atitinkamų veiklos metų metinės parduotos produkcijos vertės. Paramos suma skaičiuojama pagal tą metinės parduotos produkcijos vertės dalį, kuri gauta pardavus tik iš pareiškėjo dalyvių supirktą produkciją.

Paraiškų atrankos kriterijai ir skiriami balai

Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Mažiausias privalomasis atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paraiškai neskirta privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Atrankos kriterijai išsamiai išvardijami kvietime teikti paraiškas.

Paraiškų atrankos kriterijai (glaustai):

1. Pareiškėjui, kurio dalyviai yra tik ekologinės gamybos ūkiai, skiriama 10 (dešimt) balų.

2. Pareiškėjui, kai jo dalyvių ir (ar) dalyvių narių, jei dalyviai – žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), veikla priskiriama tik gyvulininkystės arba sodininkystės, uogininkystės ir (ar) daržininkystės sektoriui, balai skiriami taip:

2.1. vaisių, uogų ir (ar) daržovių augintojams, kurių bendras deklaruotas auginamų vaisių, uogų ir (ar) daržovių plotas (apskaičiuoti naudojami praėjusių kalendorinių metų tiesioginių išmokų deklaravimo duomenys) yra ne mažesnis kaip:

a) 100 ha arba 10 ha uždarajame grunte – skiriama 10 balų;

b) 150 ha arba 15 ha uždarajame grunte – skiriama 20 balų;

c) 200 ha arba 20 ha uždarajame grunte – skiriama 30 balų;

2.2. ūkinių gyvulių augintojams, kurių bendras auginamų sutartinių gyvulių skaičius (bendras auginamų sutartinių gyvulių skaičius nustatomas sudedant kiekvieno ūkinių gyvūnų augintojo vidutinį metinį sutartinių gyvulių skaičių (žr. 3 priedą), kuris apskaičiuojamas naudojant praėjusių kalendorinių metų Ūkinių gyvūnų registro duomenis) yra ne mažesnis kaip:

a) 500 – skiriama 10 balų;

b) 700 – skiriama 20 balų;

c) 900 – skiriama 30 balų;

2.3. bičių laikytojams, kurių bendras laikomų bičių šeimų skaičius (bendras bičių šeimų skaičius nustatomas sudedant kiekvieno bičių laikytojo vidutinį metinį bičių šeimų skaičių, kuris apskaičiuojamas naudojant praėjusių kalendorinių metų Ūkinių gyvūnų registro duomenis) yra ne mažesnis kaip:

a) 200 – skiriama 10 balų;

b) 300 – skiriama 20 balų;

c) 400 – skiriama 30 balų.

3. Pareiškėjui, žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui), pripažintai pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. 3D-435, arba jeigu pareiškėjo bent vienas dalyvis pripažintas pagal minėtą įsakymą, skiriama 20 (dvidešimt) balų.

4. Pareiškėjui skiriama 10 balų, kai jis vykdo gyvulininkystės arba sodininkystės, uogininkystės ir (ar) daržininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių. (Pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėje, kurioje esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo dalyvių ar dalyvių narių, jeigu dalyvis yra kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), žemės ūkio paskirties žemės ploto yra šioje vietovėje. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą.)

5. Pareiškėją sudarančių dalyvių skaičius. Didžiausias balas, skiriamas atsižvelgiant į juridinio asmens dalyvių skaičių, yra 30 balų, už kiekvieną papildomą dalyvį skiriama po du balus.

Pagrindiniai taisyklių pakeitimai 2021 m.

2021 m. balandžio 28 d. buvo pakeistos veiklos srities „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ įgyvendinimo taisyklės. Paminėtini šie pakeitimai:

  • Verslo plano kontrolės laikotarpis – 3 metų laikotarpis nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi paramos paraiškoje ir verslo plane numatytų įsipareigojimų (anksčiau buvo 5 metai).
  • Verslo planui įgyvendinti skirtas 5 metų laikotarpis nuo tą planą įgyvendinančios gamintojų grupės pripažinimo datos.
  • Juridinis asmuo (pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas) įsipareigoja įgyvendinti veiklas, apimančias investicijas į infrastruktūrą arba gamybą, mažiausiai 3 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo (anksčiau buvo 5 metai).
  • Parama neteikiama, jei pareiškėjas turi finansinių sunkumų, t. y. pareiškėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas.
  • Nekilnojamasis turtas, kuriame numatoma atlikti investicijas, pareiškėjo, paramos gavėjo turi būti valdomas teisėtais pagrindais. Statiniai ir žemė paramos paraiškos pateikimo dieną turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise arba būti nuomojami išperkamąja (finansine) nuoma ar kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis jais ne trumpiau kaip visus 5 verslo plano įgyvendinimo metus ir dar 3 metus nuo galutinio lėšų išmokėjimo. Statinių išperkamosios (finansinės) nuomos ar kito teisėto naudojimosi jais sutartis Nekilnojamojo turto registre turi būti įregistruota ne vėliau kaip iki paramos sutarties pasirašymo dienos. Statiniai negali priklausyti pareiškėjui su kitais asmenimis.
  • Įvykus įvykiui, kurio metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, pareiškėjas, paramos gavėjas įsipareigoja kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų apie tai pranešti NMA.

Paraiškų teikimas

Paraiškos teikiamos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

Karantino metu pareiškėjai paraiškas ir kartu su jomis teikiamus dokumentus gali teikti registruotu paštu, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siųsti elektroniniu paštu adresais, nurodytais skiltyje „Susisiekite“. Taip pat NMA darbo laiku dokumentus galima pateikti naudojantis „paraiškų dėžutėmis“, kurios įrengtos visuose NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Paraiškų teikimo į „paraiškų dėžutę“ laikas dviem darbo dienomis trumpesnis, nei nustatytas paraiškų priėmimo terminas.

Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.