Home » Parama konsultavimo paslaugoms – jau nuo kitos savaitės
NMA parama Žemės ūkio naujienos

Parama konsultavimo paslaugoms – jau nuo kitos savaitės

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis

Liepos 19 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. Paraiškos bus renkamos iki pat vasaros pabaigos – rugpjūčio 31 d.

Paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bus galima teikti tik elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS (www.zumis.lt) – čia.

Kas gali teikti paraiškas?

Dėl paramos įsigytoms konsultavimo paslaugoms kompensuoti kviečiami kreiptis:

 • ūkininkai, jaunieji ūkininkai bei kiti žemės valdytojai, kurių valdomo ūkio ekonominis dydis siekia 4 tūkst. Eur (netaikoma besikuriantiems ūkininkams),
 • miško valdytojai, kurių miško valda yra ne mažesnė nei 1 ha,
 • labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios kaimo vietovėse.

Žinotina, jog įgyvendinimo taisyklėse nustatyta, kad paraiškų negali teikti tie pareiškėjai, kurie 2017–2019 metais buvo patvirtinti konsultavimo paslaugų gavėjais ir per 36 mėnesius nuo šio patvirtinimo nepasinaudojo visa skirta parama arba pasinaudojo tik jos dalimi. Taigi dėl paramos gali kreiptis tik pareiškėjai, kurie 2017–2019 metais nebuvo patvirtinti konsultavimo paslaugų gavėjais.

Kas gali būti įsigyta?

Ši parama skiriama pareiškėjams, kurie pasinaudojo konsultavimo paslaugomis įvairiais žemės ūkio veiklos, miškininkystės valdymo ir kt. klausimais, t. y.:

 • ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams gali būti kompensuojamas konsultacijų, susijusių su žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų laikymusi, klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos ir darbo, ir ūkio saugos standartų taikymu, vandens apsaugos, integruotų augalų apsaugos priemonių naudojimu, KPP numatytų priemonių įgyvendinimu, besikuriantiems ūkininkams – su ūkio steigimu, įsigijimo išlaidos,
 • miškininkams – konsultacijų dėl įsipareigojimų, susijusių su natūralių buveinių ir laukinės augalijos bei gyvūnijos apsauga, laukinių paukščių apsauga, vandens apsauga bei ekonomine ir aplinkosaugine veikla miško valdoje, įsigijimo išlaidos,
 • įmonėms – konsultacijų apie ekonominę ir aplinkosauginę veiklą įsigijimo išlaidos.

Kokia galima paramos suma?

Numatoma paramos suma konsultavimo paslaugoms gauti 2021–2023 metais yra:

 • ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams – 1 675 000 Eur;
 • miško valdytojams – 200 000 Eur;
 • kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – 125 000 Eur.

Didžiausia galima pasinaudoti konsultavimo paslaugomis per KPP įgyvendinimo laikotarpį suma yra 1 500 Eur be PVM vienam konsultavimo paslaugų gavėjui.

Paramos intensyvumas skaičiuojamas skirtingai: ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams kompensuojama 100 proc. arba 70 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio, atsižvelgiant į konsultavimo paslaugų sritį, miško valdytojams kompensuojama 100 proc., kaimo vietovėje veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – 70 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio.

Paramos gavėjas konsultavimo paslaugomis privalo pasinaudoti per 36 mėnesius nuo patvirtinimo konsultavimo paslaugų gavėju.

Atrankos kriterijai

Pareiškėjų atitiktis KPP priemonės atrankos kriterijams gauti konsultavimo paslaugas vertinama tuo atveju, jei lėšų suma, kuri gali būti paskirstyta konsultavimo paslaugoms gauti pagal atskirus pareiškėjus, yra didesnė arba lygi 2021−2023 m. planuojamai skirti paramos sumai pagal priemonės veiklos sritį.

Pareiškėjų atrankos kriterijai taikomi mažėjančios svarbos tvarka:

Ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, kurie paraiškos pateikimo metu:

 • yra pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir (arba) „Dirvožemio apsauga“;
 • pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Aprašas), ir (arba) Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“, yra sudarę tręšimo planus ir juos įgyvendina;
 • pagal teisės aktų reikalavimus yra sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai;
 • yra jaunieji ūkininkai. Jaunasis ūkininkas yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną asmeniui dar nėra suėję 41 metai);
 • turi ne mažiau kaip 10 sutartinių gyvulių (SGV) (SGV skaičius apskaičiuojamas vadovaujantis Aprašo priede nurodytais SGV skaičiavimo koeficientais).

Miško valdytojai paraiškos pateikimo metu:

 • yra fiziniai asmenys;
 • miško valda patenka į saugomas teritorijas (vertinama pagal pareiškėjo paraiškoje nurodytą nors vieno miškų ūkio paskirties žemės sklypo kadastro numerį).

Kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės paraiškos pateikimo metu:

 • įmonė veikia ne ilgiau kaip 3 metus;
 • įmonė veikia savivaldybėje, kurioje registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis pagal skelbiamus Lietuvos statistikos departamento duomenis yra aukštesnis nei vidutinis Lietuvos Respublikoje;
 • įmonė turi ne mažiau kaip 2 darbuotojus.

Pareiškėjų atitikimas atrankos kriterijams vertinamas vadovaujantis informacija, pateikta paraiškoje ir jos prieduose. Paraiškoje nurodyti duomenys be NMA paklausimo po paraiškos pateikimo NMA dienos negali būti koreguojami ar tikslinami (išskyrus akivaizdžias klaidas). Jeigu paraiškoje ir jos prieduose nėra duomenų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį atrankos kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.

Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.