Home » Rugpjūčio 1 d. – aktualu teikiant tam tikrus dokumentus, duomenis
NMA parama Žemės ūkio naujienos

Rugpjūčio 1 d. – aktualu teikiant tam tikrus dokumentus, duomenis

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis

Siekiantys gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus ir plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, bei šiais metais pateikusieji paraiškas savarankiškai iki rugpjūčio 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi atsiųsti tam tikrus dokumentus. Taip pat iki šios datos jaunieji ūkininkai – juridiniai asmenys, siekiantys gauti tiesiogines išmokas, Juridinių asmenų registre (JAR) bei Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) turi būti įregistravę narius, dalyvaujančius juridinio asmens veikloje.

Jei siekiama išmokų už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus

Siekiantys susietosios paramos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus ūkininkai ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. NMA privalo pateikti sertifikuotos sėklos įsigijimo faktui pagrįsti reikalingus dokumentus, jeigu sertifikuota sėkla buvo įsigyta iš dauginamosios medžiagos tiekėjo ir jeigu sėjai buvo panaudota pareiškėjo užauginta sertifikuota sėkla.

Jeigu sėkla buvo įsigyta iš Lietuvoje veikiančio dauginamosios medžiagos tiekėjo, būtina pateikti sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją ar jį atitinkantį dokumentą. Sertifikuotos sėklos įsigijimo sąskaitoje turi būti nurodytas siuntos numeris (kuris turi sutapti su nurodytuoju sėklos sertifikate), įsigytos sėklos kiekis, įsigytos sėklos augalų rūšis, veislė ir kategorija. Dokumentai turi būti lietuvių kalba (atliktas oficialus vertimo patvirtinimas).

Jei pareiškėjas sėklą įsigyja tiesiogiai iš Europos Sąjungos šalyse veikiančio užsienio šalies (ne Lietuvos) dauginamosios medžiagos tiekėjo, jis turi pateikti sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją (ar jį atitinkantį dokumentą) ir (arba) pakuočių etiketes. Sertifikuotos sėklos įsigijimo sąskaitoje turi būti nurodytas siuntos numeris (kuris turi sutapti su nurodytuoju sėklos sertifikate ir (arba) pakuočių etiketėse, kurias gali patikrinti NMA atlikdama patikrą vietoje), įsigytos sėklos kiekis, įsigytos sėklos augalų rūšis, veislė ir kategorija.

Tuo tarpu, jeigu sėjai buvo panaudota pareiškėjo užauginta sertifikuota sėkla, būtina pateikti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduodamą sėklos sertifikatą (ar jo kopiją) ir sertifikuotos sėklos pakuočių etiketes ar jų kopijas (pareiškėjo pasirinkta forma: spausdinta kopija, fotonuotrauka, skaitmeninė nuotrauka ar kt.), kuriuose pateiktas siuntos numeris turi sutapti su nurodytu sėklos sertifikate.

Minėti reikalavimai galioja pareiškėjams, kurie šiais metais teikė paraiškas savarankiškai elektroniniu būdu per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS).

Jei siekiama paramos už cukrinių runkelių plotus

Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, iki rugpjūčio 1 d. NMA privalo pateikti einamųjų metų produkcijos pirkimo–pardavimo sutarčių kopijas. Pastarosios sutartys sudaromos su baltojo cukraus gamintojais ar žemės ūkio kooperatyvais.

Nurodyti dokumentai tiek siekiant išmokų už sertifikuota sėkla apsėtus javus, tiek paramos už cukrinių runkelių plotus gali būti priimami pavėluotai iki rugpjūčio 26 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 1 proc. Vėliau pateikti dokumentai nebus administruojami, o parama nebus skiriama, išskyrus atvejus, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės.

Dokumentus reikia siųsti NMA adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, arba elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt. Svarbu, siunčiant dokumentus, pareiškėjo parašu patvirtintame lydraštyje nurodyti pareiškėjo vardą, pavardę ar pavadinimą (jei siunčia juridinis asmuo), valdos numerį ir paraiškos registracijos numerį.

Jei siekiama išmokų pagal jaunųjų ūkininkų paramos schemą

Papildoma išmoka jaunajam ūkininkui mokama už deklaruotą plotą, jei jis atitinka išmokos jaunajam ūkininkui reikalavimus. Asmuo pretenduoti į šią išmoką gali tik vieną kartą – būdamas fiziniu ar juridiniu asmeniu ar dalyvaudamas kaip fizinis asmuo juridinio asmens valdyme. Ji skiriama kasmet ne ilgesnį nei penkerių metų laikotarpį, kai jaunasis ūkininkas einamaisiais metais deklaruoja naudmenų plotus, atitinkančius pagrindinės tiesioginės išmokos reikalavimus.

Jei pareiškėjas, siekiantis jaunojo ūkininko išmokos, yra juridinis asmuo, jis ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Juridinių asmenų registre (JAR) ir Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) turi būti įregistravęs bei pateikęs duomenis apie narius, dalyvaujančius juridinio asmens veikloje. Jeigu einamaisiais metais nustatoma, kad juridinio asmens veikloje dalyvaujantys fiziniai asmenys neatitinka reikalavimų, išmoka jaunajam ūkininkui neskiriama. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad juridinio asmens vadovas (direktorius, savininkas ir kt.) privalo vadovauti juridiniam asmeniui ne trumpiau nei vienus kalendorinius metus, kuriais teikiama paraiška.

Neįregistravus fizinių asmenų iki rugpjūčio 1 d., juridiniam asmeniui jaunojo ūkininko išmoka neskiriama.

Primintina, kad pareiškėjai kartą per kalendorinius metus iki rugpjūčio 1 d. per Elektroninių valdžios vartų portalą arba seniūnijoje turi atnaujinti savo valdų registracijos duomenis Valdų registre.

Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.