Home » Smulkieji ūkininkai gali gauti paramą. Jau renkite paraiškas
NMA parama Žemės ūkio naujienos

Smulkieji ūkininkai gali gauti paramą. Jau renkite paraiškas

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis
Praeitą savaitę patvirtintos naujos įgyvendinimo taisyklės, kuriomis vadovaudamiesi paramos paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bus kviečiami teikti smulkieji šalies ūkininkai. Supažindiname su taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais gauti paramą.

Šiemet pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ smulkieji ūkininkai paraiškas galės teikti nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d.   Nurodytu laikotarpiu atskirai bus priimamos ūkininkų, užsiimančių pienine galvijininkyste, paraiškos ir ūkininkų, užsiimančių kita žemės ūkio veikla, paraiškos.

Atkreipiame dėmesį, jog pildant paraiškas jose būtina nurodyti, ar paramos kreipiamasi dėl pieninės galvijininkystės, ar ne, t. y. paraiškos IV skyriuje pažymėti, kokį sektorių pareiškėjas numato kurti verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu: „Pienininė galvijininkystė“ ar „Kitas“.

Taip pat teikiantieji dokumentus dėl paramos turi atkreipti dėmesį į naujai patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse nustatytas sąlygas ir reikalavimus, taikomus tik pienininkams arba tik kitiems žemės ūkio sektoriams atstovaujantiems pareiškėjams. Šioms atskiroms pareiškėjų grupėms taikomi ir skirtingi atrankos kriterijai.  

Visi teikiantieji paraiškas smulkieji ūkininkai, kurių pajamos už paslaugas žemės ūkiui sudaro daugiau nei 1 750 Eur, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 55 punkte, nuo šiol turės pateikti ir dar vieną dokumentą – metinę pajamų deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį.  

Kam teikiama parama

Pagal KPP veiklos sritį parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei pagamintų (išaugintų) valdoje žemės ūkio produktų perdirbimui ir tiekimui rinkai. Galės būti remiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus) gamyba, perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas taip pat turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas.  

Parama skiriama žemės ūkio veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį bei kurie bent paskutiniais metais prieš paramos paraiškos pateikimo metus deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja ūkinius gyvūnus. Pareiškėjas turi atitikti mažos ar labai mažos įmonės reikalavimus.    

Pienininkų:

 • valdoje pieninių veislių melžiamų karvių vidutinis metinis skaičius turi būti nuo 3 iki 9;
 • produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio (VED) struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas VED turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro VED. 

Vidutinis metinis karvių skaičius ir VED tik pagal pieninių veislių melžiamas karves bus nustatomas pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) portale 2021 m. sausio 1 d. pateiktus duomenis, nurodytus „Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo sąraše“ (Sąrašas).

Kitų žemės ūkio sektorių ūkininkų:

 • įregistruotos valdos dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos pateikimo dieną turi būti nuo 4 000 iki 7 999 Eur;
 • produkcijos standartine verte išreikšto VED struktūroje pajamos, gautos už paslaugas žemės ūkiui, turi sudaryti mažiau kaip 50 proc. bendro VED.

VED dydis ir pajamos, gautos už paslaugas žemės ūkiui VED struktūroje, bus nustatomas pagal ŽŪIKVC portale 2021 m. sausio 1 d. pateiktus duomenis, nurodytus Sąraše.   Šiuos reikalavimus tiek pienininkystei, tiek kitiems žemės ūkio sektoriams atstovaujantys smulkieji ūkininkai iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos turi išlaikyti ne mažesnius, nei numatyta, arba padidinti (gali būti daugiau nei 7 999 Eur VED arba daugiau nei 9 karvės). Šie rodikliai, t. y. skaičiai, patikrinami ŽŪIKVC portale skelbiamame Sąraše, jie nebus apvalinami iki sveikojo skaičiaus.  

Su paraiška pateiktą verslo planą būtina pradėti įgyvendinti per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.  

Paramos suma ir mokėjimo tvarka  

Paraiškų pagal priemonę rinkimo etapui skirtos paramos sumos:

 • 5 000 000 Eur pienine galvijininkyste užsiimantiems smulkiesiems ūkininkams;
 • 10 231 248 Eur – kita žemės ūkio veikla užsiimantiems smulkiesiems ūkininkams.

Kaip ir anksčiau, išmokos suma vienam ūkininkui, įgyvendinančiam projektą, – iki 15 000 Eur.   Išmoka mokama 2 dalimis: 80 proc. dalis mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, ir 20 proc. – tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai.

Netinkamai įgyvendinus verslo planą, likusi išmokos dalis nemokama, o išmokėta išmokos dalis susigrąžinama.   Tinkamai įgyvendintas verslo planas laikomas tuomet, kai atliktos (apmokėtos, pristatytos į ūkį)  visos verslo plane numatytos investicijos, produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis padidintas ne mažiau kaip 20 proc., pasiekti verslo plane numatyti veiklos plėtros tikslai, vykdoma pelninga veikla.

Svarbus taisyklių papildymas – investicijų, įsigytų iš susijusių asmenų, nurodytų paraiškos II skyriuje, įsigijimo išlaidos nebus kompensuojamos. Paraiškoje pareiškėjas turės nurodyti sutuoktinį ir artimuosius giminaičius (sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnyje).  

Atrankos kriterijai  

Surinktos paraiškos bus vertinamos pagal atitiktį atrankos kriterijams. Norint gauti paramą, privaloma surinkti mažiausiai 25 atrankos balus. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.   Žemiau pateikiame projektų atrankos kriterijus ir už atitiktį jiems skiriamus balus:  

Taikoma pieninės galvijininkystės paraiškoms:

 1. Verslo planas prisideda prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo: verslo plane numatytos investicijos į melžimo įrangą. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta įsigyti specializuotą melžimo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami), – skiriama 15 balų.
 2. Verslo planas prisideda prie pieno kokybės gerinimo: verslo plane numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta įsigyti specializuotą pieno šaldymo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami), – skiriama 20 balų;
 3. Verslo planas prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros: jei verslo plane numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta statyti sandarias betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Įgyvendinus verslo planą, turi būti pastatyta ir naudojama betoninė mėšlidė ar srutų kauptuvas – skiriama 20 balų;

Taikoma kitų žemės ūkio sektorių paraiškoms:

 1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų (atitiktis patikrinama pagal Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas, parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika (Metodika); nustatant pajamų iš minėtų sektorių dalį, į pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamas neįskaičiuojamos pajamos, gautos už paslaugas, o įgyvendinus programas, skirtas žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (tiesioginės išmokos, kita parama, išskyrus investicinę paramą), gautos lėšos turi būti išskaidytos į / iš gyvulininkystės ar sodininkystės, ar uogininkystės, ar daržininkystės, ar augalininkystės veiklos gautas lėšas). Tikrinama įgyvendinus verslo planą – skiriama 15 balų.
 2. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
 • nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;
 • nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;
 • nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;
 • nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai.
 1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra bent 21 proc. didesnis nei teikiant paramos paraišką, tikrinama įgyvendinus verslo planą:
 • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 20 balų;
 • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų.

Taikoma visoms (tiek pienininkystės, tiek kitų žemės ūkio sektorių) paraiškoms:

 1. Pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, skiriama 10 balų.
 2. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu (su paraiška pateikiami dokumentai, kuriais patvirtinama narystė pripažintame žemės ūkio kooperatyve): jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 15 balų; jei iki 2 metų imtinai yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 10 balų.
 3. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse, vadovaujantis KPP priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėmis), skiriama 10 balų. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą.
 4. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos (t. y. dėl jo nėra priimtas sprendimas skirti paramą) pagal priemonės veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, skiriama 10 balų.

Įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams, bus sudaromos atskiros pieninės galvijininkystės paraiškų ir kitų žemės ūkio sektorių paraiškų pirmumo eilės.

Paraiškų teikimas

araiškos NMA galės būti teikiamos tiek elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS, jei tokia galimybė bus suteikta, tiek įprastu būdu – NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Informaciją apie paraiškų teikimo būdus teritoriniuose NMA padaliniuose karantino metu rasite šiame straipsnyje, taip pat kvietime teikti paraiškas.  

Svarbūs priminimai teikiantiems paraiškas

1. Atkreiptinas dėmesys, jog, vadovaujantis Metodika, iš tikslinių programų gautos lėšos (pagrindinė tiesioginė išmoka, išmoka už pirmuosius hektarus, žalinimo išmoka, išmoka jaunajam ūkininkui, susietoji parama už plotą, parama kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai, populiarinimui ir realizavimui skatinti, parama gamintojams, dalyvaujantiems žemės ūkio ir maisto kokybės sistemose, išmokos pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, išmokos pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas, išskyrus veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, išmokos pagal priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, parama palūkanoms kompensuoti, parama garantinei įmokai kompensuoti, dalies ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (pagal KPP priemonę „Rizikos valdymas“), „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir kt.) paskirstomos žemės ūkio sektoriams proporcingai gautoms produktų realizavimo pajamoms iš atitinkamo žemės ūkio sektoriaus.

2. Mokėjimo prašymo pateikimo data, nurodoma paraiškoje, turi būti ne vėlesnė kaip vasario mėnesį, pasibaigus finansiniams metams, kai verslo planas buvo įgyvendintas tinkamai.

3. Su paraiška turi būti pateiktos pareiškėjo sutuoktinio, artimųjų giminaičių, kitų susijusių subjektų deklaracijos dėl asmens duomenų tvarkymo.

4. Verslo plane turi būti nurodomas planuojamų investicijų kiekis ir pagrindinis parametras (arba gyvūnų veislė) bei kodėl konkrečios rūšies ir parametrų investicijos reikalingos verslo planui įgyvendinti, atsižvelgiant į ūkio dydį, nurodoma, ar investicijos naujos / naudotos, pagrindžiamas jų būtinumas verslo planui įgyvendinti.

5. Kai projekte numatyti statybos (rekonstrukcijos, remonto) darbai, bet pagal teisės aktų reikalavimus statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, su paraiška būtina pateikti kitus bendruosius projektinius dokumentus (pvz., aiškinamąjį raštą, pagrindines charakteristikas (pastato plotas, numatytų laikyti ūkinių gyvūnų vietų skaičius, paskirtis, produkcija), sklypo planą su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, statybos vertės skaičiavimus).  

Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.