NMA parama Žemės ūkio naujienos

Sudaryta „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paraiškų pirmumo eilė

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Informuojame, kad anksčiau, negu numato teisės aktai, sudarytos paraiškų, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateiktų nuo rugpjūčio 1 iki rugsėjo 30 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (2022 m. III) (Priemonė), prioritetinės eilės.  

NMA užbaigė pagal Priemonę pateiktų paraiškų prioritetinį atrankos vertinimą. Paaiškėjo, kad 332 paraiškos atitiko atrankos kriterijus ir prioritetinės eilės sudarytos pagal atskirus sektorius, kuriems buvo teikiamos paraiškos.   Norintys vykdyti kitų augalininkystės sektorių veiklą pateikė 114 paraiškų, kurioms finansuoti prašoma daugiau kaip 19 mln. Eur. Kadangi šiam sektoriui skirta 14,83 mln. Eur, prašomų lėšų užteks 71 paraiškai, surinkusiai 63–90 atrankos balų, 13 paraiškų, kurios surinko 60 balų, lėšų pakanka iš dalies. Paraiškoms, surinkusioms 55 balus ir mažiau, lėšų nepakanka, todėl jos toliau nebus vertinamos. Kitų augalininkystės sektorių prioritetinę eilę rasite čia.  

72 paraiškos, kurias pateikė pareiškėjai, numatę vykdyti mėsinės galvijininkystės ir kitų gyvulininkystės sektorių veiklą, buvo surikiuotos į pirmumo eilę. Prašoma bendra paramos suma sudaro daugiau nei 19,4 mln. Eur, tuo tarpu skirta 14,25 mln. Eur. 72 paraiškoms visiškai pakanka lėšų, 15 paraiškų lėšų pakanka iš dalies, 10 paraiškų lėšų nepakanka, todėl jos toliau nebus vertinamos. Mėsinės galvijininkystės ir kitų gyvulininkystės sektorių prioritetinę eilę rasite čia.  

Paaiškiname, kad tuo atveju, kai įvertinus visų to paties kvietimo metu gautų paramos paraiškų atitiktį atrankos kriterijams nustatoma, kad tik daliai vienodą atrankos kriterijų balų skaičių gavusioms paramos paraiškoms užtenka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos, NMA kreipiasi į Žemės ūkio ministeriją dėl papildomų lėšų skyrimo paramos paraiškoms finansuoti. Jeigu bus skirtos papildomos lėšos, paraiškos bus vertinamos toliau.  

Sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektorių projektus vykdyti nusprendę pareiškėjai pateikė 42 paraiškas, kurios surinko 40–85 atrankos balus, o prašoma bendra paramos suma sudaro daugiau nei 9 mln. Eur, tuo tarpu šiam sektoriui skirta 25 mln. Eur. Kadangi bendra prašoma paramos suma neviršija skirtosios, parama bus skirta visiems pareiškėjams, kurie atitiks tinkamumo skirti paramą reikalavimus. Sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektorių prioritetinę eilę rasite čia.  

79 paraiškas, kurios surinko 35–55 atrankos balus, pateikė pareiškėjai, numatę vystyti pieninės galvijininkystės sektoriaus veiklą. Jų projektams finansuoti prašoma šiek tiek daugiau kaip 17,59 mln. Eur, o numatyta skirti 50 mln. Eur. Taigi parama bus skirta visiems pareiškėjams, kurie atitiks tinkamumo skirti paramą reikalavimus. Pieninės galvijininkystės sektoriaus prioritetinę eilę rasite čia.   Informuojame, kad vadovaujantis KPP Administravimo taisyklėmis, dalis ne pagal reikalavimus pateiktų paraiškų, buvo atmestos.   Primintina, kad pagal Priemonę paramos galima buvo kreiptis dėl:

  • investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos);
  • investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui;
  • tik lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui.

Paramos dydis   Pagal veiklos sritį remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai. Jei pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, remiamas iš kooperatyvo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.   Parama vienam projektui negali viršyti:

  • 300 000 Eur, kai teikiama investicinė parama;
  • 600 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):

– pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas; – pateiktame projekte numatytos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM). Tuo atveju, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM), paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur;

  • 500 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola, iš kurių:

– didžiausia leistina investicinės paramos suma negali viršyti 300 000,00 Eur; – didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur;

  • 800 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):

– pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas; – pateiktame projekte numatytos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM). Tuo atveju, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM), paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur;

  • susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų KPP laikotarpiu, įskaitant 2021–2022 metų pereinamąjį laikotarpį, pagal priemonės veiklos sritį negali viršyti 1 300 000 Eur.

Tais atvejais, kai pareiškėjas kreipiasi ir investicinės paramos, ir (arba) lengvatinės paskolos, metinė palūkanų norma gali būti ne didesnė kaip 1,3 proc., o paskolos dalis, skiriama apyvartinio kapitalo finansavimui, negali sudaryti daugiau kaip 30 proc. paskolos lėšomis tinkamų finansuoti investicijų vertės. Ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo.   Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai tam pačiam projektui įgyvendinti kreipiamasi ir investicinės paramos, ir lengvatinės paskolos, bendras paramos dydis (sumine ir procentine išraiška) negali viršyti didžiausio leistino paramos intensyvumo ir didžiausios leistinos paramos sumos, nustatytos įgyvendinimo taisyklėse.   Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.