Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2024-03-06

NMA parama, zemes ukio naujienos, pieno ukis

Žemės ūkio naujienos: 2024-03-06. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Ir toliau bus galima kreiptis paramos dėl lengvatinės paskolos

Nuo kovo 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra toliau priima paraiškas pagal priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“. Šis paraiškų priėmimas skirtas tik lengvatinėms paskoloms. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos bus priimamos tik darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Paraiškų priėmimas tęsis iki gruodžio 31 d. 17 val., arba iki pasiektos lengvatinėms paskoloms skirtos lėšų sumos. Šiam paraiškų priėmimui skirtas 5 mln. Eur biudžetas.

Remiama veikla apima:

* Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) amoniako išmetimus mažinančių bei oro kokybę gerinančių technologijų diegimą ūkyje (privaloma veikla);

* biodujų gamybą iš gyvulininkystėje susidarančio mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių žemės ūkio atliekų;

* investicijas į perėjimą prie aukštesnių nei pareiškėjui privalomi ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų.

Kai parama teikiama lengvatinės paskolos forma, investicijos gali būti atliekamos į materialųjį ir nematerialųjį turtą. Investicijos turi būti būtinos bent vienai iš nurodytų remiamų veiklų vykdyti. Visos paskolos lėšomis tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos apibrėžtos priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Galimi pareiškėjai

Lengvatinė paskola gali būti skirta tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Fiziniai asmenys turi būti savo vardu įregistravę ūkininko ūkį; kaip valdos valdytojai turi būti įregistravę žemės ūkio valdą. Juridiniai asmenys turi būti savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą.

Reikalavimas dėl žemės ūkio valdos registravimo netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Lengvatinės paskolos dydis ir sąlygos

Didžiausia lengvatinės paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur. Ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo.

Jei kreipiamasi lengvatinės paskolos tik apyvartiniam kapitalui, ilgiausias paskolos laikotarpis – 3 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo.

Palūkanos skaičiuojamos tik finansų tarpininkų daliai. Palūkanų norma finansų tarpininkų lėšų daliai, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, nustatoma finansų tarpininkų atrankos sąlygose.

Vienam galutiniam naudos gavėjui iš šios intervencinės priemonės lėšų gali būti suteikta viena paskola. Lengvatinės paskolos lėšomis gali būti apmokama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Paramos skyrimas

Paramos paraiškoms, pateiktoms dėl lengvatinių paskolų suteikimo, Nacionalinė mokėjimo agentūra per 5 darbo dienas nuo tinkamumo gauti paskolą vertinimo pabaigos parengia ir pareiškėjui išduoda tinkamumo gauti lengvatinę paskolą pažymą (galioja 6 mėnesius nuo jos išdavimo datos), su kuria jis kreipiasi į finansų tarpininką dėl paskolos suteikimo, pristatydamas ir kitus finansų tarpininko pareikalautus dokumentus.

Pareiškėjas tampa paramos gavėju, kai tarp jo ir finansų tarpininko pasirašoma paskolos sutartis, apie kurią per 10 darbo dienų nuo paskolos sutarties sudarymo ir informacijos iš finansų tarpininko gavimo agentūrą informuoja Nacionalinė plėtros įstaiga (šiuo metu tai UAB „Invega“).

Lengvatinės paskolos lėšos išmokamos finansų tarpininko ir pareiškėjo pasirašytoje paskolos sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.

Paraiškų teikimas

Paramos paraiška ir su ja teikiami dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba užpildžius elektroninę formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) interneto prieigoje adresu www.zumis.lt. Paramos paraiška ŽŪMIS portale turi būti pateikta ne anksčiau kaip kvietimo teikti paramos paraiškas pirmą dieną 8 val. ir ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 17 val. Paraiškos bus priimamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.

Kai paraišką teikia įgaliotas asmuo, pareiškėjo suteiktas ir patvirtintas parašu (juridinio asmens atveju, vadovo parašu patvirtintas) įgaliojimas (skenuotas PDF formatu) per ŽŪMIS portalą, naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), arba pasirašytas kvalifikuotu el. parašu el. paštu paraiskos@nma.lt turi būti pateiktas likus ne mažiau nei trims darbo dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Paraiškų priėmimas bus stabdomas, kai bus pasiekta lengvatinėms paskoloms skirta lėšų suma.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-03-01

NMA pradeda mokėti susietąją paramą už ūkinius gyvūnus

Nuo kovo 1 dienos Nacionalinė mokėjimo agentūra pradeda mokėti susietąją paramą už mėsinius galvijus, avis ir ožkas.  Iki kovo 8 d. planuojama išmokėti daugiau kaip 17,4 mln. eurų paramos. Iki kovo 8 d. 21 tūkst. pareiškėjų pasieks daugiau kaip 17,4 mln. Eur parama už mėsinių galvijų, avių ir ožkų auginimą. Iš viso iki birželio 30 d. tinkamiems paramai gauti pareiškėjams planuojama išmokėti 18,3 mln. Eur už mėsinius gyvūnus, 2,7 mln. Eur už avis ir 305,1 tūkst. už ožkas.

Primename, jog išmokų dydžiai už mėsinį galviją yra diferencijuojami pagal laikomo galvijo mėsinės veislės kraujo laipsnio dalį ir vykdytą produktyvumo tyrimą. Paramos dydžiai už mėsinius galvijus:

* už mėsinį galviją, kurio mėsinės veislės kraujo laipsnio dalis siekia 51 ir daugiau proc. – 142,15 Eur;

* už mėsinį galviją, kurio mėsinės veislės kraujo laipsnio dalis nesiekia 51 proc. – 76,22 Eur;

* už mėsinį galviją, kuriam buvo vykdytas produktyvumo tyrimas – 6,00 Eur.

Išmokos dydis už avį yra 17,96 Eur, o už ožką – 24,62 Eur.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-03-01

Informuokite ŽŪDC apie pasikeitusias kontrolinių žemės sklypų ribas

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad pareiškėjai, nustatę kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus, apie tai gali informuoti VĮ Žemės ūkio duomenų centrą (ŽŪDC). Pareiškėjai savarankiškai arba padedami seniūnijų darbuotojų visus metus Paraiškų priėmimo informacinės sistemos Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tvarkymo posistemyje gali aprašyti išankstinius kontrolinių žemės sklypų, žemės ūkio naudmenų ir kraštovaizdžio elementų sluoksnių pasikeitimus. 

Tai aktualu pareiškėjams, kurie:

* sutvarkė buvusius netinkamus paramai plotus ir pavertė juos tinkamais paramai gauti;

* tinkamus paramai plotus pavertė netinkamais;

* išarė daugiametes ganyklas ar pievas;

* panaikino arba naujai pasodino daugiamečių sodinių plotus;

* išarė, atnaujino ganyklų ir pievų iki 5 metų plotus;

* deklaruoja kraštovaizdžio elementus, kurių nėra kraštovaizdžio elementų sluoksnyje ar pasikeitusi jų konfigūracija.

Atkreipiame dėmesį, jog aprašant pasikeitimus reikia įkelti nuotrauką, kuri turi būti JPG, PNG arba GIF formato, nuotraukos dydis negali viršyti 5 Mb. Taip pat galima įkelti nuotrauką su buvimo vietos gaire ar išmatuotą žemės plotą.

Apie pasikeitusias kontrolinio žemės sklypo (KŽS) ribas galima pranešti ir per nemokamą mobiliąją programą „NMA agro“.

Svarbu peržiūrėti ir žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės bei žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų erdvinius duomenų sluoksnius. Nustačius neatitikimų, apie tai reikėtų pranešti atsakingoms institucijoms.

Primename, jog planuojantys deklaruoti pasėlius valstybinėje žemėje, tai padaryti galės tik pateikdami galiojančius valstybinės žemės naudojimo ar valdymo dokumentus, todėl svarbu iki deklaravimo pradžios atsinaujinti valdų duomenis.

Kaip pranešti apie KŽS ribų pasikeitimus?

Per programą „NMA agro“ reikia atsiųsti vietovės nuotraukas, kuriose būtų užfiksuotas pakeitimas. Siunčiant pranešimą pasirenkama skiltis „Pranešti apie atliktą veiklą“, nurodomas tipas „Sutvarkytas paramai tinkamas plotas“, tada plotas nufotografuojamas spaudžiant fotoaparato ženklą. Nuotrauka išsiunčiama paspaudus laiško ženklą.

Atkreipiame dėmesį, jog turi būti pateiktos bent dvi kiekvieno pasikeitimo nuotraukos, kuriose būtų matomi vietą padedantys nustatyti objektai, pvz., medžiai, kelias, upė, namas ir pan. Taip pat teikiant informaciją reikia nurodyti pareiškėjo vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą ir žemės ūkio valdos atpažintiems kodą ar projekto numerį.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-03-05

Žemės ūkio skyriams pristatyta galimybė gauti paramą melioracijos sistemoms

Vakar rajonų savivaldybių žemės ūkio skyrių darbuotojams buvo pristatytos paramos teikimo galimybės pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“. Paraiškų teikimas pagal šią priemonę prasidės jau kovo 1 d.

NMA atstovas Jonas Pupius pristatė remiamas veiklas, paramos teikimo sąlygas, atrankos kriterijus, tinkamas finansuoti išlaidas, administravimo ir paramos išmokėjimo tvarką. Aptartos dažniausiai pasitaikančios klaidos, pateikti patarimai, susiję su paraiškos pildymu.

Paraiškas bus galima teikti pagal dvi veiklas – reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas bei esamų melioracijos sistemų rekonstravimas. Paraiškos, kurias teikia norintys vykdyti esamų melioracijos sistemų rekonstravimo veiklą, bus priimamos iki paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos – balandžio 30 d.

Tuo tarpu paraiškos reguliuojamojo drenažo įdiegimui bus priimamos tik darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., o pasiekus paramos paraiškų pagal šią veiklą priėmimo etapui skirtą lėšų sumą, paraiškų priėmimas bus stabdomas.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-02-29

Bendradarbiavimas vardan tvaraus ir aplinką tausojančio ūkininkavimo

Šiandien Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) atstovai, susitikę su VšĮ „Ekoagros“ kolegomis, aptarė aktualius klausimus, susijusius su parama ekologiniam ūkininkavimui Lietuvoje. Susitikime, kuriame dalyvavo NMA direktorius Fortunatas Dirginčius ir VšĮ „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė bei kiti kolegos, aptartos galimybės užtikrinti neatitikimų, klientų daromų klaidų prevenciją ir spartesnį išmokų mokėjimą ekologiniams ūkiams. 

Suprasdamos, kad operatyvi finansinė parama būtina ekologinių ūkių veiklos tęstinumui ir plėtrai, abi pusės siekia ieškoti efektyvesnių išmokų administravimo sprendimų.

Viena iš priemonių – sklandus keitimasis duomenimis, naudojimasis technologinėmis inovacijomis. Taip pat, siekiant dar labiau mažinti administracinę naštą ūkininkams ir tuo pačiu užtikrinti aukštus ekologinio ūkininkavimo standartus, svarstomi būdai, kaip supaprastinti kontrolės procedūras.

Abiejų institucijų siekis bendras – skatinti ekologinį ūkininkavimą bei didinti visuomenės suinteresuotumą ekologiška produkcija, taip prisidedant prie tvaresnio ūkininkavimo ir kokybiškesnio maisto mums visiems.

Šaltinis: nma.lrv.lt, 2024-02-29

Ankstesnės žemės ūkio naujienos