Home » Žemės ūkiui reikalingi komunikabilūs mokslininkai
Straipsniai

Žemės ūkiui reikalingi komunikabilūs mokslininkai

s_i8I9W4M56

Devyniems šalies žemės ūkio mokslo atstovams suteiktas ,,Komunikabiliausio mokslininko 2014” vardas. Ši garbingas apdovanojimas jau septynerius metus įteikiamas mokslininkams, publikuojantiems aktualius mokslinius straipsnius, aktyviai bendradarbiaujantiems su žemdirbiais, vykdantiems bendrus verslo projektus, ranka rankon dirbantiems kartu su konsultantais.

Komunikabiliausiais mokslininkais šiemet pripažinti

Dr. Artūras GEDMINAS, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Miškų instituto, Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyriaus vedėjas.

Dr. Irena KRIŠČIUKAITIENĖ, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto vyr. mokslo darbuotoja.

Dr. Darius KVIKLYS, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto, Sodininkystės technologijų skyriaus vedėjas.

Prof. dr. Daiva LESKAUSKAITĖ, Kauno technologijos universiteto, Maisto mokslo ir technologijos katedros vedėja.

Dr. Algirdas LIUTKEVIČIUS, Kauno technologijos universiteto Maisto instituto vyr. mokslo darbuotojas, Technologijos mokslo laboratorijos vadovas.

Prof. dr. Mindaugas MALAKAUSKAS, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos, Maisto saugos ir kokybės katedros vedėjas.

Prof. dr. Astrida SLAVICKIENĖ, Aleksandro Stulginskio universiteto, Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė.

Dr. Lina ŠARŪNAITĖ, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Žemdirbystės instituto, Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus mokslo darbuotoja.

Dr. Rūta ŠVEISTIENĖ, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto, Gyvūnų veisimo ir genetikos skyriaus vyr. mokslo darbuotoja, Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centro vadovė.

Žemės ūkio mokslas nepelnytai nuvertinamas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute (Dotnuva, Kėdainių r.) įvykusiame jungtiniame Žemės ūkio mokslo tarybos ir Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus posėdyje buvo ne tik pagerbti labiausiai nusipelnę mokslininkai, bet ir nagrinėtos visai mokslo visuomenei rūpimos problemos, akcentuojant, kad be mokslo Lietuvos žemės ūkio sektorius neturi ateities.

Pasak renginyje dalyvavusio žemės ūkio ministro Vigilijaus Juknos, žemės ūkio mokslas nepelnytai nuvertinamas. Žemės ūkio ministerija ketina ir ateityje remti taikomuosius mokslo tyrimus ir tikisi, kad naujajame finansiniame laikotarpyje aktyviau iniciatyvą rodys patys ūkininkai, o mokslas prisidės sprendžiant jiems aktualias problemas.

Nauja priemonė – Europos inovacijų partnerystė

Posėdyje informuota, kad ateityje daugiausia europinių lėšų būtent ir teks mokslui, bendradarbiaujančiam su verslu. Naujoji Europos Komisijos priemonė žemės ūkio srityje – Europos inovacijų partnerystė (EIP) nurodo, kad mokslas turi būti arčiau gamybos, o ūkininkams prieinamos visos technologinės naujovės.

Kuriamos EIP veiklos grupės bus sudarytos iš ūkininkų, mokslininkų, konsultantų, žemės ūkio asociacijų atstovų, o grupių veikla orientuota į konkrečius rezultatus, kuriais bus siekiama bendros naudos. Veiklos grupė gali būti sukurta ne vienam, o daugeliui projektų įgyvendinti. Posėdyje diskutuota dėl grupių tinkamumo kriterijų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramai gauti, kelių užkirtimo interesų konfliktams, grupių sudarymo pagal sektorius klausimams.

Siūlo padidinti finansavimą mokslui

Dotnuvoje susirinkę mokslininkai aptarė ir žemės ūkio mokslo būklę, taikomuosius tyrimus, mokslinės veiklos vertinimą, bendradarbiavimą su verslu, komunikavimo svarbą. Kalbant apie žmogiškuosius išteklius apgailestauta, kad pastebimai mažėja ir studentų, ir dėstytojų. ,,Žemės ūkio mokslo srityje atsiveria naujos galimybės, todėl norėtųsi, kad jaunimas veržtųsi į doktorantūrą”, – sakė Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas prof. Zenonas Dabkevičius, siūlydamas finansavimą žemės ūkio mokslo sričiai padidinti iki 8 proc. (šiuo metu yra 6 proc.).

Posėdžio dalyviai ne tik diskutavo, bet ir visi kartu aplankė Dotnuvos eksperimentinį ūkį, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto selekcinius augynus ir eksperimentinius laukus.

Pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją

Nuotraukų galerija