Home » ES parama „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“
NMA parama Žemės ūkio naujienos

ES parama „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis
ES parama „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę). Paraiškos renkamos nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d. Šiam paraiškų rinkimui skirta 332 925 Eur paramos lėšų.  

Parama teikiama žemės ūkio veiklos subjektams, auginantiems ir (arba) gaminantiems ir tiekiantiems rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, ir nustatyta tvarka įregistravusiems žemės ūkio valdą (kaip valdytojai arba valdos partneriai).   Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės metu paramos paraiška ir prašomi dokumentai gali būti priimami kitais būdais – išsamesnė informacija kvietime teikti paramos paraiškas.  

Galimybė dalyvauti vienoje ar keliose kokybės sistemose  

Parama teikiama pareiškėjams, naujai įsijungiantiems į tris pagal priemonę remiamas kokybės sistemas – ekologiškų produktų gamybos sistema, Europos Sąjungos (ES) pripažintų produktų kokybės sistema ir Nacionalinė maisto produktų kokybės sistema (NKP kokybės sistema).   Siekiantys dalyvauti pirmoje paminėtoje kokybės sistemos veikloje turi vykdyti ekologiškų produktų gamybos veiklą, t. y. auginti ir (arba) gaminti ir tiekti rinkai neperdirbtus arba perdirbtus ekologiškus produktus (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus), skirtus tiesiogiai žmonėms vartoti.   ES pripažintų produktų sistemos dalyviai turi gaminti ir tiekti rinkai produktus, kurių pavadinimai įregistruoti viename iš Europos Sąjungos duomenų sistemos registrų: saugomos kilmės nuorodos (SKVN), saugomos geografinė nuorodos (SGN) arba garantuoto tradicinio gaminio (GTG).

Siekiantys dalyvauti Nacionalinės kokybės sistemoje (NKP) turi auginti ir (arba) gaminti ir tiekti rinkai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytus, tiesiogiai žmonėms vartoti skirtus žemės ūkio ir maisto produktus (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus).   Parama teikiama pirmą kartą įsijungiantiems į kokybės sistemas žemės ūkio veiklos subjektams arba kurie pastaruosius penkerius metus dalyvauja šiose sistemose. Svarbu, kad paraiška būtų pateikta per penkerius metus nuo pirmojo patvirtinamojo dokumento, sertifikato išdavimo arba gamintojo įregistravimo VMVT tvarkomame produktų, kurių pavadinimai įregistruoti GTG arba ir SGN arba GTG registre, gamintojų sąraše.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ilgiausia penkerių metų paramos teikimo trukmė sumažinama tokiu metų skaičiumi, kiek praėjo nuo pirminio dalyvavimo kokybės sistemoje ir paraiškos pateikimo dienos.   Parama teikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje ar keliose kokybės sistemose.  

Parama metams – iki 3 tūkst. Eur  

Vykdantiems veiklą pagal priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus. Didžiausia galima viešosios paramos suma vienai žemės ūkio valdai per metus: 2 998 Eur ekologiškų produktų sistemos dalyviams, 2 776 Eur ES pripažintų produktų gamybos sistemų dalyviams, 2 895 Eur NKP gamybos sistemos dalyviams. Finansuojamos būtinos numatytai veiklai vykdyti ir numatytos paraiškoje bei patirtos ne anksčiau kaip nuo paraiškos pateikimo dienos išlaidos.  

Pažymėtina, kad nuo 2021 m. paramos lėšomis, priklausomai nuo pasirinktos veiklos srities, gali būti finansuojamos sertifikavimo, kontrolės, apmokėjimo už tyrimus, numatytus kokybiškų žemės ūkio produktų specifikacijose, metinio įnašo už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje išlaidos. Tačiau nebus finansuojamos kanceliarinių prekių, smulkios biuro ir kompiuterinės įrangos įsigijimo išlaidos, etikečių, pakuotės dizaino, skrajučių, vizitinių kortelių ir pan. reklaminių prekių sukūrimo, spausdinimo bei įsigijimo išlaidos.  

Atrankos kriterijai  

Atsižvelgiant į atitiktį KPP priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams, paraiškai suteikiami balai. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu paraiškų vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, ji yra atmetama ir toliau nevertinama.   Paraiškų atrankos kriterijai:

  • Jei pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra:
  • iki 8 000 Eur įskaitytinai, suteikiama 50 balų;
  • didesnis kaip 8 000 Eur, suteikiama 30 balų.
  • Pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo / asociacijos narys – suteikiama 30 balų.
  • Pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose pagal VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto svetainėje https://www.litfood.lt nurodytas ir patvirtintas mokymų programas, susijusias su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, NKP kokybės sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi (pateiktas patvirtinantis rašytinės formos mokymų baigimo pažymėjimas), – suteikiama 20 balų.

Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.