NMA parama Žemės ūkio naujienos

NMA parama pagal pagalbos veislininkystei taisykles

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Kovo 21 d. – balandžio 11 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) priima paraiškas valstybės pagalbai gauti iš pareiškėjų, norinčių atlikti tam tikrus veislininkystės darbus ir (arba) suteikti paslaugas, susijusias su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, bei paraiškas iš asmenų, norinčių gauti valstybės pagalbą konkursams, prekybos mugėms ir (arba) parodoms, kurios skirtos ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizuoti ir dalyvauti juose.  

Paraiškos rengiamos ir administruojamos vadovaujantis Pagalbos veislininkystei taisyklėmis (toliau – Taisyklės).  

Remiama veikla  

Teikiama pagalba šioms veislininkystės veiklos kryptims:

 • grynaveislių veislinių gyvūnų kilmės knygų (toliau – kilmės knyga) rengimui ir tvarkymui;
 • ūkinių gyvūnų genetinės kokybės ir produktyvumo tyrimams, įskaitant:
 • trečiųjų šalių arba jų vardu atliekamus ūkinių gyvūnų genetinės kokybės arba produktyvumo tyrimus, siekiant nustatyti ūkinių gyvūnų genetinę kokybę arba produktyvumą (pieno, mėsos mėginių paėmimas, tyrimas, duomenų apdorojimas, paskelbimas, arklių varžybos-bandymai ir kt.), išskyrus ūkinių gyvūnų savininko atliekamus tyrimus ir įprastinius pieno kokybės tyrimus;
 • kitiems veislininkystės darbams ir (arba) paslaugoms, susijusioms su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, įskaitant veisimo organizacijų arba jų paskirtų trečiųjų šalių atliekamus galvijų genomo tyrimus;
 • konkursų, prekybos mugių ir (arba) parodų, kurios skirtos ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizavimui bei dalyvavimui jose (toliau – parodos).

Paramos dydis ir intensyvumas  

Šio kvietimo paraiškoms finansuoti, kai prašoma paramos ūkinių gyvūnų genetinės kokybės ir produktyvumo tyrimams, nurodytiems Taisyklių 5.2.2 papunktyje, skiriama:

 • 300 000,00 Eur veislininkystės darbams, susijusiems su galvijų genomo tyrimu;
 • 22 000,00 Eur kitų tyrimų išlaidoms, susijusioms su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu (avių genetinio atsparumo skrepi ligai tyrimai, kilmės patvirtinimui būtini ūkinių gyvūnų DNR tyrimai);
 • 50 000,00 Eur parodoms finansuoti.

Finansuojama iki 70 proc. genomo ir kitų tyrimų išlaidų, susijusių su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu. Parodos finansuojamos iki 100 proc. pagal nurodytą veiklos kryptį susijusių einamųjų metų išlaidų.  

Paraiškas gali teikti:

 • veisimo organizacija ir (arba) turintis leidimą tyrimų vykdytojas (informaciją apie veisimo organizacijas www.vmvt.lt), kai paraiška teikiama dėl veislininkystės darbų, susijusių su galvijų genomo tyrimu; 
 • veisimo organizacija ir (ar) jas vienijanti institucija ir kiti ūkinių gyvūnų veislininkystės veiklą vykdantys ir (ar) paslaugas teikiantys juridiniai asmenys, kai paraiška teikiama dėl parodų.

Paraiškų teikimo tvarka

Taisyklių 1 priede pateikta kompiuteriu užpildyta paraiškos forma ir pridedami dokumentai NMA teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt. Kartu su paraiška turi būti pateikiamos galutinių pagalbos gavėjų paraiškų kopijos (Taisyklių  7 priedas).   Paraiškos, kurios pateiktos Taisyklėse nenumatytu būdu, nevertinamos.  

Lietuvių kalba užpildyti dokumentai su paramos paraiška gali būti teikiami šiais formatais: DOC, DOCX, PDF. Per vieną kartą gali būti keliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami per kelis kartus.   Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.

Pagalbos gavėjai ir pareiškėjai

 • Galutiniai pagalbos gavėjai – pirmine žemės ūkio produktų gamyba užsiimantys fiziniai ar juridiniai asmenys, atitinkantys mažų ir vidutinių įmonių reikalavimus.
 • Galutinis pagalbos gavėjas negali būti sunkumų patirianti įmonė arba jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė, tačiau tapo sunkumų patiriančia įmone laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.
 • Galutinis pagalbos gavėjas negali būti gavęs pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba jis turi būti sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Galutinis pagalbos gavėjas turi pateikti pareiškėjui paraišką gauti finansavimą, kaip nurodyta Taisyklių 23 punkte, ir (arba) rašytinį prašymą suteikti jam subsidijuojamas paslaugas, kaip nurodyta Taisyklių 40 punkte.
 • Pareiškėjas prisiima atsakomybę už galutinių pagalbos gavėjų atitiktį Taisyklių 17 punkte nurodytiems reikalavimams.
 • Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą apie galutinius paramos gavėjus.
 • Pareiškėjas prisiima atsakomybę už pagal Taisyklių nuostatas patirtų išlaidų tinkamumą.
 • Pareiškėjas įsipareigoja tvarkyti atskirą valstybės pagalbos lėšų panaudojimo finansinę apskaitą pagal Taisyklių 5 punkte nurodytas veiklos kryptis.

Naudinga informacija

Daugiau apie NMA paramas.