Home » Veislininkystės inspektorius – ne baudėjas, o patarėjas
Straipsniai

Veislininkystės inspektorius – ne baudėjas, o patarėjas

6

„Mūsų tikslas pasiekti, kad veislininkystės inspektorius būtų ne baudėjas, o patarėjas, konsultantas“, – susitikime Žemės ūkio ministerijoje sakė jau penkiolika metų gyvulių augintojų problemas sprendžiančios Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos direktorius Vilius Rekštys.

Direktoriaus atkreipė dėmesį, kad būtina sustiprinti ūkininkų švietimo veiklą veislininkystės klausimais, skatinti juos vykdyti gyvulių produktyvumo kontrolę ir dalyvauti selekcinėse programose. Kadangi da­lis veis­li­nin­kys­tės funk­ci­jų per­duo­ta vi­suo­me­ni­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, pri­pa­žin­toms veis­li­nin­kys­tės ins­ti­tu­ci­joms, kurios ne­re­tai kon­ku­ruo­ja tar­pu­sa­vy­je, ūki­nin­kams ne­su­teikiamos rei­kia­mos ko­ky­bės pa­slau­gos.

Susitikimo metu konstatuota, kad Lietuvos veislininkystėje yra trys pagrindinės problemos: kaina, kaina ir dar kartą kaina. Veislininkystės specialistams apmaudu, kad gyvulių augintojai renkasi ne geriausios kokybės genetinę medžiagą. Ūkininkai taupo pirkdami gyvulių spermą, tačiau toks taupymas jiems vėliau pridaro daug nuostolių.

Susitikimą inicijavusi žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė uždavė ne vieną jai rūpimą klausimą apie veislinių gyvulių įsigijimo subsidijavimą, sėklinimui naudojamos spermos kokybę, sėklintojams išduodamas veiklos licencijas ir kt. V. Baltraitienė pastebėjo, kad moks­las veis­li­nin­kys­tės sri­ty­je yra daug nu­vei­kęs, ta­čiau tai ne vi­suomet pa­sie­kia paprastą gy­vu­lių au­gin­to­ją, to­dėl tarnybos ateities planuose turi būti numatyta de­rin­ti moks­lo, mo­ky­mo ir gamybos ins­ti­tu­ci­jų bendrą veik­lą teikiant kokybiškas paslaugas ūkininkams.

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos kuruojamos sritys yra galvijininkystė, arklininkystė, kiaulininkystė, avininkystė, kailiniai žvėreliai ir kitos gyvūnų rūšys.

Šiuo metu Lietuvoje yra 75 190 galvijų ūkių, iš jų kontroliuojamų – 4 087, ir šis skaičius auga. Tarnyba betarpiškai bendradarbiauja su 19 gyvulių augintojų asociacijų, mokslininkais, gyvulių augintojais, atrenka ir vertina veislinius ūkius, konsultuoja ir kontroliuoja veislininkystės darbą vykdančius fizinius ir juridinius asmenis, atlieka kitus darbus.

Pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją