Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2023-04-17

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Žemės ūkio naujienos: 2023-04-17. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

 Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas šiemet – kas bus paprasčiau?

Jau balandžio 17 d. – startuoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas. Ruošdamasi jam, Žemės ūkio ministerija po diskusijų su socialiniais – ekonominiais partneriais priėmė daug sprendimų, kurie ūkininkams sumažins įtampą prieš šį atsakingą darbą ir palengvins administracinę naštą. 

-Pasėlių deklaravimo laikotarpis, palyginti su pernai, bus 2 savaitėmis ilgesnis.

Pagrindinis deklaravimo laikotarpis be taikomų sankcijų pailgės, nes nuo 25 iki 10 dienų sutrumpintas laikotarpis, per kurį galima pavėluotai teikti paraiškas ir už tai gauti 1 proc. sankcijas.

-Atsisakyta ilgalaikių sankcijų.

Ankstesniame programavimo laikotarpyje, nustačius pažeidimus dėl neteisingo deklaravimo, t. y. radus skirtumą tarp deklaruoto ir faktiškai nustatyto ploto, be einamųjų metų sankcijos už šį pažeidimą, keletui metų būdavo taikomos ir ilgalaikės sankcijos. Nuo šiemet ilgalaikių sankcijų atsisakyta – sankcijos bus taikomos tik už einamaisiais metais padarytus pažeidimus.

-Atidėta prievolė pildyti elektroninį Augalų apsaugos produktų naudojimo žurnalą.

Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, apdorojantys per 200 ha žemės ūkio naudmenų ar kitų plotų, šių produktų naudojimo apskaitos žurnalą Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje turės pildyti ne nuo 2023 m. balandžio 5 d., o nuo rugpjūčio 1 d.

-Ilgesnis terminas Tręšiamųjų produktų apskaitos žurnalui pildyti.

Šis palengvinimas skirtas ūkininkams, dalyvaujantiems ekologinėse sistemose ir kaimo plėtros intervencinėse priemonėse, kuriose draudžiama naudoti tiek organines, tiek mineralines trąšas. Ūkininkai, šiuos tręšiamuosius produktus panaudoję kituose savo valdos laukuose, elektroninį žurnalą galės užpildyti ne per 5, bet per 20 darbo dienų nuo tręšimo.

-Paukščiams svarbių teritorijų sluoksnyje leidžiama sutvarkyti apleistus plotus.

Draudimas naikinti krūmų, įsiterpusių tarp ariamų laukų, juostas pakeistas į draudimą žemės plotus keisti kitomis žemės ūkio naudmenomis, išskyrus pievomis. Toks pakeitimas leis pareiškėjams sutvarkyti apleistus žemės ūkio naudmenų plotus, t. y. iškirsti krūmus, pašalinti dirvožemyje likusias krūmų liekanas, išarti dirvožemį ir apsėti jį žole.

-Šlaituose leidžiama žemę dirbti skersai, bet ne árti.

Priimtas sprendimas sušvelninti geros agrarinės būklės reikalavimą (GAAB5): draudimą dirbti žemę skersai šlaito pakeitė draudimas árti skersai šlaito, t. y. šlaite leidžiama dirbti su visomis technologijomis, išskyrus arti plūgu.

-Aiškesnis pakrančių apsaugos juostų deklaravimas

Šio deklaravimo metu prie visų pareiškėjų laukuose esančių sureguliuotų vandens telkinių ar jų ruožų (ištiesintų, pailgintų ar pertvarkytų upių ar upių vagų ruožų, skirtų dirvožemio vandens režimui sureguliuoti ir vandens pertekliui iš sausinamų plotų nuleisti) nustatomos 3 metrų pločio pakrančių apsaugos juostos, matuojant nuo šlaito viršutinės briaunos.

Mažiausias nesureguliuotų vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų plotis negali būti mažesnis nei 5 m nuo vandens telkinio krašto, išskyrus atvejus, kai telkinys ar jo ruožas yra sureguliuotas.

2023 m. pasėlių deklaravimo metu nebus laikoma pažeidimu, jeigu GAAB4 apsaugos juostose bus deklaruojami 2022 m. rudenį pasėti pasėliai.

-Vandens apsaugos juostos, jas konvertuojant į privalomus 4 proc. negamybinius plotus ariamoje žemėje, taikant 3,3 koeficientą.

Dauguma kraštovaizdžio elementų (ežios, pavieniai medžiai, kūdros ir kt.) negamybinių plotų užskaitai yra perskaičiuojami su ūkininkams palankiais koeficientais (pvz., 30 arų juosta bus įskaičiuota kaip 1 ha negamybinių plotų).

Be to, žaliasis pūdymas gali būti užskaitomas į 4 proc. negamybinių plotų, siekiant atitikti GAAB8 reikalavimus dėl biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo.

-Padaryti palengvinimai ekologinėse sistemose:

1. pagal atskiras ekologines sistemas praplėstas galimų deklaruoti augalų sąrašas;
2. sutrumpintas ūkinių gyvūnų išlaikymo vidurkio skaičiavimo laikotarpis, o tai gali lemti didesnį priemonėje dalyvaujančių pareiškėjų skaičių;
3. kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veikloje „Augalų kaita“ dobilus ir liucerną toje pačioje vietoje galima deklaruoti iki 4 metų;
4. kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veikloje „Tarpiniai pasėliai“ tarpinius augalus (dobilus, barkūnus, seradėles, liucernas) kitais metais galima deklaruoti kaip pagrindinę kultūrą.

– Gyvūnų gerovė: mažėja administracinė našta

Ūkininkams, laikantiems galvijus ir planuojantiems dalyvauti ekologinėje sistemoje „Gyvūnų gerovė“, paraiškų pateikti iki gegužės 15 d., kaip buvo numatyta anksčiau, nereikės – jos bus renkamos visu pasėlių deklaravimo laikotarpiu iki birželio pabaigos.

Ūkininkams nelieka prievolės įrašyti popieriniame žurnale ganymo pradžios datos, pakaks per savaitę atžymėti tai Ūkinių gyvūnų registre.

– Susietoji parama: paankstintas gyvulių išlaikymo laikotarpis

Pakeistas susietosios pajamų paramos už mėsinius galvijus, avis ir ožkas reikalavimas: dviem savaitėmis paankstintas gyvulių išlaikymo laikotarpis. Anksčiau reikalavimo nepertraukiamai išlaikyti gyvulius valdoje ne mažiau nei 30 kalendorinių dienų terminas buvo nuo vasario 1 d. iki gruodžio 31 d., dabar – nuo sausio 15 d. iki gruodžio 31 d. Šis pakeitimas leis ūkininkams anksčiau skersti gyvulius, pasiekusius skerdimui tinkamą svorį, neprarandant paramos.

-Praėjusių metų deklaravimo rezultatai

VĮ Žemės ūkio duomenų centro duomenimis, pernai 118,7 tūkst. pareiškėjų deklaravo 2,9 mln. ha žemės ūkio naudmenų. Praėjusių metų sezonas išsiskyrė dideliu žieminių kviečių ir žieminių rapsų plotu, tačiau vasarinių kviečių ir vasarinių miežių plotai mažėja.

Per pastarąjį dešimtmetį paraiškų skaičius sumažėjo 41 tūkst., tuo tarpu deklaruoti plotai padidėjo apie 120 tūkst. ha.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2023-04-14

Ne už kalnų – terminas teikti užbaigtų projektų metines ataskaitas

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad paramos gavėjai, įgyvendinę investicinius projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (KPP) ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą, kiekvienais projekto kontrolės laikotarpio metais turi NMA teikti metines ataskaitas bei papildomus dokumentus už praėjusius kalendorinius metus.

Projektų kontrolės laikotarpis – 3 arba 5 metai – nurodytas atitinkamos KPP priemonės įgyvendinimo taisyklėse, žuvininkystės projektų atveju – 5 metai. Metinės KPP projektų įgyvendinimo ataskaitos NMA turi būti pateiktos iki gegužės 1 d., žuvininkystės projektų – per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pradžios. NMA, remdamasi pateiktų ataskaitų duomenimis, tikrina, ar projektų kontrolės laikotarpiu paramos gavėjai atitinka priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus, prioritetinius kriterijus, projekto priežiūros rodiklius. Kartu su metine ataskaita būtina pateikti pagal atitinkamą priemonę teiktinus papildomus dokumentus. Nepasiekus paraiškoje numatytų rodiklių ar neišlaikius prisiimtų įsipareigojimų, su ataskaita būtina pateikti paaiškinimus bei juos pagrindžiančius dokumentus.

Atskiri reikalavimai dėl metinių ataskaitų teikimo taikomi įgyvendinusiems projektus pagal KPP priemonės veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ ir veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ – šie paramos gavėjai užbaigto projekto metines ataskaitas privalės teikti tik paskutiniais projekto kontrolės metais.

Metinių ataskaitų teikti nereikalaujama įgyvendinusiems projektus pagal KPP veiklas „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“, „Parama vietiniams keliams“ ir „Asbestinių stogų dangos keitimas“ – NMA šių projektų įsipareigojimų laikymąsi kontrolės laikotarpiu tikrina pati, vadovaudamasi viešuosiuose registruose pasiekiama informacija.

Ataskaitos – tik per ŽŪMIS

Metinės KPP projektų įgyvendinimo ataskaitos turi būti teikiamos naudojantis Žemės ūkio informacine sistema ŽŪMIS, adresu www.zumis.lt. Pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos, t. y. pildoma ŽŪMIS portale (sistemoje pateikus nuskenuotą ataskaitą, ji nebus priimama). Kartu su ataskaita pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (popierinis dokumentas turi būti nuskenuotas).

Žuvininkystės sektoriaus įgyvendintų projektų metinės ataskaitos NMA teikiamos per ŽŪMIS, naudojantis pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) kaip elektroniniai dokumentai arba kaip dokumentų skaitmeninės kopijos. Projekto ataskaitų dokumentai gali būti teikiami DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF formatais. Svarbu žinoti, jog į ŽŪMIS per vieną kartą gali būti keliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, o didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami į ŽŪMIS per kelis kartus.

Pagal abi paramos programas metinės projektų įgyvendinimo ataskaitos, atsižvelgiant į tai, kad šiemet balandžio 30 d. yra poilsio, o gegužės 1 d. – šventinė diena, ŽŪMIS portale turi būti pateiktos ne vėliau kaip iki gegužės 2 d. 24 val.

Šaltinis: nma.lt, 2023-04-14

Svarbi informacija teikiantiems paraiškas per ŽŪMIS

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad paraiška ir kiti prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Pažymėtina, kad nebeliko galimybės paraiškas pavėluotai teikti tuo atveju, jei paskutinę kvietime nurodyto laikotarpio dieną sutrinka Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) veikimas.

Ši nuostata galioja tiek teikiantiems paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, tiek pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemones.

Tuo atveju, jeigu paskutinę kvietimo teikti paramos paraiškas dieną dėl didelio dokumentų srauto įvyksta masinis ŽŪMIS gedimas ir nepavyksta pateikti paramos paraiškos, informacija apie tai paskelbiama NMA svetainėje www.nma.lt.

Tokiu atveju, pareiškėjai paraiškas ir kitus prašomus dokumentus vis tiek privalo pateikti iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val., tačiau jie gali būti skenuoti arba pasirašyti elektroniniu parašu ir siunčiami žemiau nurodytais elektroninio pašto adresais. Kai informacija apie ŽŪMIS neveikimą paskelbiama paskutinę paraiškų priėmimo dieną po 12 val., paraiška ir prašomi skenuoti arba pasirašyti el. parašu dokumentai gali būti siunčiami visą likusią paskutinę paraiškų priėmimo dieną.

Skenuoti arba patvirtinti el. parašu dokumentai siunčiami:

el. paštu dokumentai@nma.lt., kai paraiška ir prašomi dokumentai teikiami pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones;
el. paštu paraiskos@nma.lt, kai paraiška ir prašomi dokumentai teikiami pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) priemones.

NMA rekomenduoja pradėti pildyti paraiškas kuo anksčiau, nelaukiant jų priėmimo termino pabaigos, kad būtų pakankamai laiko tinkamai užpildyti informaciją paraiškos bei verslo plano formose ir pasirūpinti reikalaujamais dokumentais.

Teikdami paraiškas paskutinę kvietimo teikti paramos paraiškas laikotarpio dieną, pareiškėjai prisiima atsakomybę dėl galinčių kilti techninio ar kitokio pobūdžio nesklandumų, dėl kurių paramos paraiška nebus pateikta laiku ir / ar tinkamai.

Pažymėtina, kad, siekdama pagelbėti pareiškėjams parengti kokybiškas paraiškas, NMA prieš paraiškų priėmimo pradžią rengia tiesioginės vaizdo transliacijas, paraiškų pildymo instrukcijas, pildo ir atnaujina dažniausiai užduodamų klausimų skiltį NMA svetainėje. Taip pat klientams suteikta galimybės bet kuriuo paros metu gauti robotų konsultantų atsakymus į klausimus bei gauti individualias konsultacijas naudojantis MS TEAMS platforma – gyvai bendrauti, derinti dokumentus, konsultuotis su atsakingu specialistu nevykstant į NMA, o prisijungiant naudojantis kompiuteriu ar telefonu.

Kilus klausimų, klientai į NMA taip pat visada gali kreiptis telefonu, elektroniniu būdu, raštu arba atvykti į NMA ir operatyviai gauti informaciją. Esant poreikiui, konsultacijai galima užsiregistruoti iš anksto: NMA svetainėje, skiltyje „Susisiekite“ / Išankstinė registracija, telefonu 85 252 6999, trumpuoju numeriu 1841, taip pat teritorinių skyrių telefonais.

Šaltinis: nma.lt, 2023-04-17

ES kritikuoja Lenkijos ir Vengrijos sprendimą uždrausti ukrainietiškų grūdų importą

Europos Sąjunga (ES) sukritikavo Lenkijos ir Vengrijos sprendimą uždrausti ukrainietiškų grūdų importą. ES šalys narės negali taikyti vienašališkų prekybos priemonių, pareiškė Europos Komisijos atstovas, kurį cituoja agentūra „Reuters“. Europos Sąjunga (ES) sukritikavo Lenkijos ir Vengrijos sprendimą uždrausti ukrainietiškų grūdų importą. ES šalys narės negali taikyti vienašališkų prekybos priemonių, pareiškė Europos Komisijos atstovas, kurį cituoja agentūra „Reuters“.

„Šiame kontekste svarbu pabrėžti, kad prekybos politika yra išimtinė ES kompetencija ir todėl vienašališkos priemonės nepriimtinos“, – sakė atstovas. Tokiais sudėtingas laikais esą svarbu koordinuoti sprendimus ES.

Lenkija šeštadienį paskelbė, kad uždraus grūdų ir kitų maisto produktų įvežimą iš Ukrainos. Netrukus tokį pat sprendimą priėmė ir Vengrija. Abi šalys argumentavo taip norinčios išvengti žalos savo žemės ūkiui.

Europos šalyse šiuo metu saugomi dideli kiekiai ukrainietiškų grūdų, kurie yra pigesni nei užauginti ES. Dėl logistinių problemų jų nepavyksta nugabenti į šalis, kurios juos nupirktų. Dėl to sumažėjo superkamos vietinės produkcijos kaina bei vietos ūkininkų galimybės parduoti savo produkciją.

Dėl to keliose Europos šalyse ūkininkai prieš tai pareikalavo įvesti muitus. Tačiau ES bemuitį ukrainietiškų grūdų įvežimą pratęsė iki 2024 m. birželio.

Draudimus sukritikavo ir Ukrainos žemės ūkio ministerija.

Ir Bulgarija svarsto uždrausti ukrainietiškų grūdų importą

Bulgarija svarsto galimybę pasekti Lenkijos ir Vengrijos pavyzdžiu ir uždrausti ukrainietiškų grūdų importą. Tai radijo stočiai „Radio Bulgaria“ pareiškė Bulgarijos žemės ūkio ministras Yavoras Gechevas, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.

„Būtina apsaugoti Bulgarijos interesus“, – tvirtino ministras.

Y. Gechevas nurodė, kad prieš kelias dienas šį klausimą aptarė su savo kolegomis iš šešių šalių. Sofija dar pernai rugsėjį kreipėsį į Briuselį, prašydama oficialios reakcijos į šią problemą.

Šaltinis: lrt.lt, 2023-04-16

Lenkija uždraudė ukrainietiškų grūdų importą, siekdama apginti vietos ūkius

Lenkija šeštadienį uždraudė grūdų ir kito maisto importą iš Ukrainos, siekdama apginti vietos ūkininkus, pareiškė valdančiosios partijos lyderis Jaroslawas Kaczynski. Ukrainos eksportuojami grūdai per Europos Sąjungą (ES) į kitas šalis gabenami nuo tada, kai karinę invaziją į Ukrainą pradėjusi Rusija blokavo tradicinius ukrainietiškų grūdų eksporto Juodąja jūra maršrutus.

Tačiau dėl logistikos kliūčių tranzito šalyse susikaupė dideli ukrainietiškų grūdų kiekiai, o tai smukdo grūdų kainas vietos rinkose. Lenkijoje dėl to kilo ūkininkų protestų ir atsistatydino šalies žemės ūkio ministras.

„Šiandien vyriausybė priėmė sprendimą dėl reglamento, pagal kurį bus uždrausta į Lenkiją įvežti, importuoti grūdus, taip pat dešimčių kitų rūšių maisto produktus“, – pareiškė J. Kaczynski Lisės kaime Lenkijos šiaurės rytuose.

Priešingu atveju „kiltų didelio masto krizė Lenkijos žemės ūkio sektoriuje… Turime apginti Lenkijos žemės ūkį“, pridūrė jis.

Valdančiosios dešiniojo sparno partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) suvažiavime kalbėjęs J. Kaczynski pabrėžė, kad Lenkija tebėra tvirta kaimyninės Ukrainos rėmėja.

„Tebesame Ukrainos draugai ir sąjungininkai, tai nesikeičia“, – pareiškė jis.

Vyriausybė paskelbė, kad importo draudimas galios iki birželio 30-osios.

Be grūdų, nuspręsta laikinai uždrausti cukraus, kiaušinių, mėsos, pieno ir kitų pieno produktų, vaisių bei daržovių importą.

Ukrainos agrarinės politikos ministerija šeštadienį pareiškė „apgailestaujanti dėl Lenkijos kolegų sprendimo“.

„Lenkijos ūkininkai yra atsidūrę sudėtingoje padėtyje, bet mes pabrėžiame, kad Ukrainos ūkininkai dėl karo yra atsidūrę sudėtingiausioje padėtyje“, – pridūrė ministerija.

Ministerija pasiūlė dviem šalims artimiausiomis dienomis pasiekti naują susitarimą, kuris tenkintų ir Lenkiją, ir Ukrainą.

Lenkija ir keturios kitos Vidurio Europos šalys praėjusį mėnesį paprašė Europos Sąjungos pagalbos siekiant atlaikyti pigių ukrainietiškų grūdų poveikį.

Protestuojančių Lenkijos ūkininkų lyderis ir grupės „AgroUnia“ vadovas Michalas Kolodziejczakas yra apskaičiavęs, kad ūkininkų nuostoliai siekia iki 10 mlrd. zlotų (apie 2 mlrd. eurų).

Šaltinis: lrt.lt, 2023-04-15

Pradedamas pasėlių deklaravimas, jame šiemet – nemažai naujovių: ūkininkai baiminasi chaoso

Pirmadienį Lietuvoje pradedamas pasėlių deklaravimas, jame šiemet – nemažai naujovių. Norėdami gauti papildomas išmokas, ūkininkai šiemet pirmą kartą turės rinktis bei savo veikloje pritaikyti aplinkos apsaugai skirtas ekoschemas. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) sako, kad naujovėms ilgai ruoštasi, diskutuota ir su žemdirbiais, tačiau pastarieji teigia, jog pakeitimai sudėtingi ir painūs, todėl baiminasi chaoso.

Naujos taisyklės

2023–2027 metų finansiniu laikotarpiu nelieka žalinimo išmokų, tačiau sukurta nauja sistema. Tiesioginėms išmokoms iki 2027-ųjų bendrai skiriama 3 mlrd. eurų, iš jų 25 proc. – ekoschemoms. Jos nėra privalomos, tačiau ūkininkai gaus papildomas išmokas, jei taikys aukštesnius nei minimalius geros aplinkos agrarinės būklės (GAAB) reikalavimus.

„Sakyčiau didžiausia naujovė yra tai, kad nebelieka žalinimo išmokos, tačiau atsiranda galimybė rinktis ekologines sistemas, be to išsiplečia privalomieji GAAB reikalavimai, kurių yra daugiau nei buvo anksčiau ir jiems atitikti reikia daugiau žinių, informacijos bei pasiruošimo“, – BNS sakė ŽŪM ES reikalų ir paramos politikos departamento patarėjas Artiomas Volkovas.

Jis sako, kad naujos taisyklės šiemet buvo aktyviai pristatinėjamos ūkininkams, gauta daug klausimų ir patarimų, kurių dalis integruota į taisykles.

Siekiant, kad būtų kuo mažiau klaidų, pagrindinis deklaravimo laikotarpis bus pratęstas dviem savaitėm, be to, pirmas dvi deklaravimo savaites žemdirbiai galės tikslinti paraiškos duomenis, įbraižyti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius bei visa tai išsaugoti, kiekvieną savaitę bus rengiamos nuotolinės ūkininkų konsultacijos.

Pasak A. Volkovo, galutinė taisyklių versija su Europos Komisija yra suderinta ir patvirtinta, tačiau tik po deklaravimo paaiškės, ką dar reikėtų tobulinti. Jis taip pat teigė, kad dėl kai kurių pakeitimų jau kreiptasi į Europos Komisiją, dalis turėtų įsigalioti nuo kitų metų, o dalis – šiemet.

„Pavyzdžiui, labai tikimės sumažinti pievų referencinį dydį bent 60 tūkst. ha, kad ūkininkams sumažintumėme tikimybę poreikiui atstatyti pievas. Šie keitimai neturės įtakos deklaravimo taisyklėms“, – sakė A. Volkovas.

Iš viso ministerija yra numačiusi dešimt ekoschemų. Pasak ministerijos atstovo, ekoschemų populiarumas bus stebimas, pagal tai bus perskirstomos lėšos arba tikslinamos sąlygos, koreguojami išmokų dydžiai.

Ūkininkai: daug klausimų ir nerimo

Žemdirbių atstovai sako, kad naujo proceso laukia su nerimu, nes vis dar kyla daug klausimų, o sistema ir naujos taisyklės – painios.

„Labai daug naujovių, praktiškai viskas naujai. Ne tik taisyklės, be abejo, reikalavimai nauji ir reikalavimai padiktuoja taisykles. Bus labai labai daug naujovių ir deklaravimas bus kitoks“, – BNS sakė Žemės ūkio tarybos pirmininkas Ignas Hofmanas.

Jis sako, kad deklaravimo procesas labiausiai keisis tiems, kurie pretenduos į didesnes išmokas. Pasak jo, norėdami įgyvendinti ekoschemas, ūkininkai prieš deklaravimą turėtų tiksliai apsiskaičiuoti pagal savo plotą, kokias ekoschemas taikys, į kurias lėšas bandys pretenduoti.

„Nebebus kaip anksčiau, kad ūkininkas ateidavo tik žinodamas savo laukus, pasėlių struktūrą ir pasakydavo žemės ūkio skyriaus specialistui ir jis sudeklaruodavo, viskas būdavo paprastai ir greitai“, – kalbėjo jis.

„Bus daug chaoso, nepasitenkinimo, kas žino, gal prasidėjus deklaravimui ar jam baigiantis, gali prasidėti ir protestai. Nes ir taip įtampa žemės ūkyje, ir dar šitas prisidės, tai vienas iš faktorių, kad nepatenkintų bus daug“, – teigė jis.

Kelmės rajono ūkininkų sąjungos vadovas Martynas Puidokas sako, kad abejonių kelia sudėtingai pateiktos ekoschemos.

„Abejonių kelia paskirstymo šakos, programos. Nežinau, lietuviams tik kuo sudėtingiau… Kaip bus, pamatysim neužilgo. Jei ūkininkai galvos, kad ateis į žemės ūkio skyrių ir specialistai viską padarys, tai tie specialistai taip pat yra pasimetę. (…) Yra ir dviprasmiškų dalykų, kalba vienaip, rašo kitaip“, – BNS sakė M. Puidokas.

I. Hofmanas taip pat pastebėjo, kad kai kurios Europos Sąjungos šalys dar prieš metus laiko buvo sukūrusios pilotinius projektus, ūkininkai galėjo išbandyti pasėlių deklaravimą pagal naujas taisykles, tuo metu Lietuvos ūkininkai tokios galimybės neturėjo, o planas su taisyklėmis Europos Komisijai pateiktas paskutinę dieną.

„Žemdirbių organizacijos, ūkininkai, ne be reikalo teikė pastabas. Ir dar vienas dalykas, jei palygintume su kitomis šalimis, jos nėjo paprastu keliu, mažiau ekoschemų, viskas paprasčiau, po tris ekoschemas, pati sistema paprastesnė, tiek skaičiavimo, piniginiu atžvilgiu. Mes padarėme labai sudėtingai“, – sakė jis.

Ūkininkų atstovas sako, kad dalis ekoschemų ūkininkams bus nepatrauklios, be to, įžvelgia rizikų, jog dėl nežinios dalis ūkininkų apskritai nesirinks ekoschemų ir pasitenkins bazine išmoka, kuri gali siekti 70-80 eurų už hektarą.

„Bus tikrai tokių ekoschemų, kurios nepatrauklios ir jų ūkininkai nesirinks. Pavyzdžiui, akmenų krūvos, nes tai prieštarauja elementariai logikai ir praktikai. Jei daug metų ūkininkai dėjo pastangas, kad išvalytų laukus nuo akmenų, krūmų, dabar ekoschema skatina vežti akmenis, krauti kelmus ir kas ten bus, piktžolynas, bus sunku prižiūrėti“, – teigė I. Hofmanas.

Išbandymas ministrui?

Premjerė Ingrida Šimonytė šią savaitę žiniasklaidai teigė, kad pasėlių deklaravimas – vienas svarbiausių procesų žemės ūkyje, o už šį procesą tiesiogiai atsakingas žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Dėl situacijos žemės ūkio sektoriuje Seimo opozicija ministrui rengia interpeliaciją, surinkti visi reikalingi parašai.

„Lietuvos rytui“ balandį paskelbus, kad premjerė yra priėmusi sprendimą atleisti ministrą, vėliau ji teigė, kad dėl prasidedančio deklaravimo sezono keisti ministrą nebūtų racionalu.

ŽŪM teigimu, vidutinė išmoka po deklaravimo šiemet turėtų siekti apie 206 eurus už hektarą. Manoma, kad šiemet paraiškas teiks apie 110 tūkst. ūkininkų, pernai 118,7 tūkst. pareiškėjų deklaravo 2,9 mln. ha žemės ūkio naudmenų.

Per pastarąjį dešimtmetį paraiškų skaičius sumažėjo 41 tūkst., tuo tarpu deklaruoti plotai padidėjo apie 120 tūkst. ha.

Tiesioginėms išmokoms 2023-2027 metais bendrai skiriama 3 mlrd. eurų, iš jų 25 proc. – ekoschemoms. Vidutinis metinis tiesioginių išmokų vokas, palyginti su praėjusiu finansiniu laikotarpiu, padidėjo apie 28 procentais.

Pagal EK patvirtintą strateginį planą penkeriems metams Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai bus skirta beveik 4,3 mlrd. eurų, įskaitant nacionalinį finansavimą.

Ministerijos teigimu, iš viso žemės ūkio ir kaimo plėtros vidutinis metinis finansavimas 2023-2027 metais, palyginti su 2014-2022 metais, padidėjo 8 proc., tačiau vidutinė metinė parama kaimo plėtrai sumažėjo 21 procentu.

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas tęsis iki birželio 20 dienos.

Šaltinis: Erika Alonderytė-Kazlauskė, BNS, lrt.lt, 2023-04-17

Ministerija rado sprendimą, kaip bus galima deklaruoti pakrančių apsaugos juostas

Po bandomojo pasėlių deklaravimo testavimo, atsižvelgiant į ūkininkų, savivaldybių specialistų pastabas ir siekiant išvengti klaidingų interpretacijų, Žemės ūkio ministerija tikslina geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimus bei ekologinių sistemų taisykles. Gera žinia ketinantiems deklaruoti pasėlius ūkininkams – ministerija rado sprendimą, kaip  šio žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo metu bus galima deklaruoti pakrančių apsaugos juostas.

Atkreiptinas dėmesys, kad visi šie palengvinimai skirti 2023 metų pasėlių deklaravimui. Jeigu yra nustatyti kiti, griežtesni nacionalinio lygmens teisės aktų reikalavimai, visais atvejais turės būti jų laikomasi.

2023 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo metu prie visų pareiškėjų laukuose esančių sureguliuotų vandens telkinių ar jų ruožų (ištiesintų, pailgintų ar pertvarkytų upių ar upių vagų ruožų, skirtų dirvožemio vandens režimui sureguliuoti ir vandens pertekliui iš sausinamų plotų nuleisti) bus nustatomos 3 metrų pločio pakrančių apsaugos juostos, matuojant nuo šlaito viršutinės briaunos. Nustatyta 3 metrų pločio pakrančių apsaugos juosta reiškia teisingesnį reglamentavimą ūkininkų atžvilgiu – jie šioms juostoms galės skirti aiškiau išskiriamą ir ganėtinai siaurą žemės ūkio naudmenų plotą.

Mažiausias nesureguliuotų vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų plotis negali būti mažesnis nei 5 m nuo vandens telkinio krašto, išskyrus atvejus, kai telkinys ar jo ruožas yra sureguliuotas.

2023 m. pasėlių deklaravimo metu nebus laikoma pažeidimu, jeigu GAAB 4 apsaugos juostose bus deklaruojami 2022 m. rudenį pasėti pasėliai.

Patikslinta ir tiesioginių išmokų taisyklių nuostata, skirta pareiškėjams, dalyvaujantiems Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano ekosistemos veikloje „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“. Pareiškėjams, deklaruojantiems kraštovaizdžio elementus (paviršinio vandens telkinių pakrantes, įskaitant apsaugos juostas, pagriovius) ir kuriems dėl pasikeitusio reikalavimo apsauginės juostos pločiui padidėtų arba sumažėtų šio kraštovaizdžio elemento plotas daugiau negu 10 proc. (palyginti su pirmaisiais metais deklaruotu), sankcijos nebus taikomos.

Pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą, ūkininkai, kurių deklaruojami žemės plotai patenka į Paviršinio vandens telkinių apsaugos pakrančių apsaugos juostas, privalo laikytis vandens telkinių apsaugos, kitaip vadinamo GAAB4, standarto. Jis įpareigoja aplink vandens telkinius arba išilgai jų įrengti apsaugines juostas. Šiose juostose draudžiamas žemės dirbimas, bet galima ganyti gyvulius ir užsiimti mulčiavimu. Už GAAB4 nesilaikymą mažinamos tiesioginės išmokos.

Trečiadienį žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas kartu su aplinkos ministru Simonu Gentvilu susitikime su šalies ūkininkų organizacijų atstovais sutarė sudaryti ekspertų grupę – išgryninti Vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų matavimo metodikai, kuri būtų įteisinta ir taikoma jau pasibaigus šių metų pasėlių deklaravimui, bet prieš rudeninę sėją.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2023-04-14

Ankstesnės žemės ūkio naujienos