Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2022-06-15

NMA parama, žemės ūkio naujienos, pieno ukis

Žemės ūkio naujienos: 2022-06-15. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Pratęsiamas valstybinės žemės deklaravimo terminas

Ūkininkai, turintys galiojančius valstybinės žemės nuomos dokumentus, bet dėl nekorektiško valstybinės žemės duomenų sluoksnio negalintys užbaigti deklaruoti žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų iki deklaravimo termino pabaigos – birželio 14-osios, paraiškų duomenis galės pakeisti iki liepos 8 dienos. Išmokų mažinimo nuoskaitos dėl vėlavimo jiems nebus taikomos.  

Ši išimtis taikoma tik tiems pareiškėjams, kurie susiduria su valstybinės žemės deklaravimu ir turi galiojančias valstybinės žemės nuomos sutartis. Svarbi sąlyga – paraišką pareiškėjas turi būti pateikęs iki birželio 14 d. Tokiu atveju sklypus valstybinėje žemėje, kurie patenka į „Valstybinės žemės“ ar „Laisvos valstybinės žemės“ sluoksnius, ir kurių Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) nebuvo perdavusi VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC), bus galima deklaruoti keičiant paraiškos duomenis.

Sankcijos nebus taikomos tik už vėliau deklaruotų laukų valstybinėje žemėje paraiškos dalį.

Nuo šių metų pakeitus deklaravimo taisykles ir sugriežtinus valstybinės žemės deklaravimo tvarką, nebeleidžiama deklaruoti valstybinės žemės neturint nuomos sutarties, arba suteiktos teisės laikinai naudotis valstybine žeme. Tačiau pasitaiko atvejų, kai dėl nekorektiškų valstybinės žemės duomenų ne visa teisėtai naudojama valstybinė žemė įkelta į žemės ūkio valdas ar atvaizduojama Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

Šios informacijos patikslinimas NŽT ir duomenų perdavimas ŽŪIKVC užtrunka. Taigi ūkininkai deklaruoti naudmenas valstybinėje žemėje gali tik tuomet, kai NŽT atnaujina žemdirbiams laikinai suteiktų valstybinės žemės plotų sluoksnį, o ŽŪIKVC patikslina duomenis žemės ūkio valdų registre ir juos integruoja į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą.

Svarbu žinoti. Subnuomininkai ir toliau galės deklaruoti sklypus, kurių nuomininkai žemę iš valstybės nuomojasi pagal sutartis, kuriose yra numatyta galimybė žemę subnuomoti NŽT leidimu. Būtina sąlyga – sklypą reikia įtraukti į deklaruojančio asmens žemės ūkio valdą.

Sklypas į valdą įtraukiamas įvedant duomenis pasirinkus nekilnojamojo turto tipą „Neregistruota NTR sutartis dėl NT naudojimo“, skiltyje „Antra sutarties šalis“ nurodomas valstybinės žemės nuomos sutartį turinčio asmens kodas, „Naudojimo teisinis pagrindas“ nurodoma „Panauda“ ir nurodomas sutarties objektas – įvedamas sutartyje nurodytas sklypo unikalus numeris.

Įvedus reikiamus sutarties duomenis, būtina į Valdų registro skiltį „Dokumentai“ įkelti nuskenuotą / nufotografuotą žemės nuomos sutartį bei sudarytą subnuomotojo ir subnuomininko sutartį, leidžiančią subnuomininkui naudotis žemės sklypu, nurodytu NŽT sutartyje. Įvesti duomenys išsaugomi tik visiškai užbaigus valdos atnaujinimą.

Primename, jog vėluojant pateikti paraiškas (deklaruoti) dėl paties pareiškėjo kaltės taikoma nuoskaita – išmokų suma mažinama 1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2022-06-13

Ministras K. Navickas susitiko su Raseinių rajono ūkininkais ir atsakė į juos dominančius klausimus

Susitikime su Raseinių rajono ūkininkais žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas apžvelgė žemės ūkio aktualijas, atsakė į žemdirbių klausimus. Raseinių rajono ūkininkus domino žaliojo kurso įgyvendinimo planai, kaip jiems ruoštis? Pasak ministro, tai priklauso nuo veiklos rūšies. Auginantiems grūdines kultūras, daugiau dėmesio reikės skirti sėjomainai ir jos planavimui, o taikantys ekoschemų reikalavimus finansinę naudą pajus per ilgesnį laikotarpį.

Taip pat ir sodininkystėje bei daržininkystėje papildoma finansinė nauda taikant ekoschemas, kuriomis bus labiau reglamentuojamas augalų apsaugos priemonių naudojimas. Pieno ūkiams šiemet padidinta susietoji išmoka už pienines karves, ji bus didinama ir kitais metais. Taip pat didinamos išmokos ir už veislinius galvijus.

Ūkininkai teiravosi, kodėl dažnai keičiami įstatymai ir nusistovėjusios tvarkos?

Ministras teigė, kad taip nutinka keičiantis europiniams reglamentams, kurių privaloma laikytis norint gauti išmokas. Tada atsiranda ir naujų biurokratinių reikalavimų, kad būtų galima įrodyti, jog lėšos panaudojamos tinkamai. „Paveldėta netoleruotina padėtis, kai kainos nuolat kyla, o paraiškų vertinimas trunka iki pusantrų metų. Numatome trumpinti investicinių paraiškų vertinimo terminus,“ – sakė ministras.

Kodėl prioritetas teikiamas gyvulininkystei, paukštininkystei, daržininkystei, uogininkystei ?

Toks prioritetas, kadangi šios produkcijos nepasigaminame savo reikmėms. Daržininkystės produkcijos užsiauginame tik 34 proc., kiaulienos – 50 proc.. Tikslas – apsirūpinti maistu ir nepriklausyti nuo šios produkcijos importo. Be to, pavyzdžiui, daržininkystė, paukštininkystė sukuria daugiau darbo vietų kaimo vietovėse.

Ar numatomi pakeitimai dėl žemės ūkyje naudojamo dyzelino?

Planų nuo kitų metų mažinti subsidijavimą atsisakyta. Tačiau europiniuose reglamentuose numatoma, kad visos šalys narės nuo 2025-ųjų privalės mažinti žaliojo dyzelino subsidijavimą.

Ar numatomas didesnis finansavimas melioracijos sistemų renovacijai ?

Su kitomis ministerijomis derinama koncepcija, pagal kurią būtų steigiamas melioracijos fondas. Už melioruotų žemių naudojimą būtų renkamas infrastruktūros mokestis, tame tarpe ir iš kelininkų bei miškininkų. Per ketverius metus planuojamas 1 mlrd. Eurų poreikis kapitaliai suremontuoti magistralines melioracijos sistemas.

Kokie pokyčiai numatomi dėl laukinių gyvūnų daromos žalos atlyginimo?

Ministerija yra pateikusi įstatymo projektą nemedžiojamų gyvūnų daromą žalą kompensuoti iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos.

Tai tik keletas diskusijoje su Raseinių rajono ūkininkais aptartų klausimų. Pasak K. Navicko, nuolatiniai betarpiški susitikimai su ūkininkais naudingi pasitikrinti, ar numatomi sprendimai atitinka jų lūkesčius ir poreikius.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2022-06-13

Aktualūs taisyklių pakeitimai ekologiškai ūkininkaujantiems

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų  programos (KPP) priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės.   Priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklėse nurodyta, jog pareiškėjai ir paramos gavėjai turi laikytis įsipareigojimų pagal priemonę nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos.

Įsipareigojimų laikotarpio trukmė pareiškėjams, pirmą kartą teikiantiems paraiškas 2021–2022 m., yra 2 metai. Pakeistos taisyklės papildytos nuostata, jog ankstesniais paraiškų priėmimo metais pateikę paramos paraiškas ir įgyvendinantys tęstinius įsipareigojimus juos tęsti turi nedidindami daugiau kaip 0,5 ha paramos paraiškose deklaruoto ploto.

Buvo papildytas remiamų augalų rūšių sąrašas, taigi siekiantys gauti išmoką už uogynus galės prašyti paramos už sausmedžius, taip pat pareiškėjai, kurie nori gauti išmoką už daugiamečių žolių įsėlį ir daugiametes žoles ar javus sėklai, galės įsėti bet kokios rūšies dobilus. Tos pačios rūšies javai tame pačiame lauke nuo 2023 m. galės būti auginami ne ilgiau kaip 1 metus iš eilės.

Pasibaigus bendram 2 metų trukmės įsipareigojimų pagal priemonės veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ laikotarpiui, pareiškėjas turės vykdyti tęstinę veiklą, atitinkančią priemonės veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, naujuoju programiniu laikotarpiu.

Šiais metais sankcijos bus taikomos atsižvelgiant į praėjusiais metais nustatytą pažeidimą:

jei kontrolės institucija praėjusiais metais lauką įvardijo kaip neatitinkantį ekologinės gamybos reikalavimų dėl taršos, einamaisiais metais apskaičiuota paramos suma bus sumažinama 50 proc.;
kai kontrolės institucija nustato kritinę neatitiktį dėl sertifikuojamoje produkcijoje randamų neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti medžiagų, pirmą kartą per paramos laikotarpį (atsižvelgiant į praėjusius metus) apskaičiuota paramos suma sumažinama 25 proc., antrą ir daugiau kartų (atsižvelgiant į praėjusius metus) – 50 proc.

Taip pat taisyklėse nurodyta, jog, jei bus nustatyta, kad laukuose, soduose, uogynuose auginami žemės ūkio augalai nedominuoja / nevyrauja / nėra auginami, arba kontrolės institucija fiksuos pažeidimus, susijusius su bendros dirvožemio būklės gerinimu (taikoma nuo 2023 m.), ir antrus metus iš eilės (atsižvelgiant į praėjusius metus) nustatys, jog pažeidžiami ekologinėje gamyboje dauginamajai medžiagai keliami reikalavimai, parama einamaisiais metais už laukus nebus skiriama.

Primename, jog kontrolės institucijai nustačius reikšmingą arba kritinę neatitikį, kad laukai buvo užteršti ekologinėje gamyboje neleidžiamais naudoti produktais ar medžiagomis, nurodytomis Reglamento (ES) 2021-1165 II priede, einamaisiais metais parama už laukus neskiriama. Tačiau, jei pareiškėjas nuspręs deklaruoti tokius laukus ir toliau vykdyti veiklą pagal priemonę:

parama už laukus, kuriuose buvo nustatyta kritinė neatitiktis, nemokama iki tol, kol atgaunamas buvęs sertifikavimo statusas,
o už laukus, kuriuose buvo nustatyta reikšminga neatitiktis, kitais metais, jei laukai vis dar neatgavę buvusio sertifikavimo statuso, mokama pagal priemonės veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ numatyta išmoka.

Jei nutraukiamas įsipareigojimų pagal priemonę vykdymas nepasibaigus įsipareigojimų laikotarpiui, reikalavimas grąžinti visą sumokėtą paramą netaikomas tais atvejais, kai valstybės valdžios institucijos savo veiksmais arba neveikimu neužtikrina valstybinės žemės naudojimo teisėtais pagrindais valdymo įteisinimo arba kai deklaruojamo lauko dalys patenka į kito asmens nuomos pagrindais valdomus valstybinės žemės plotus, kurie ankstesniais metais buvo paramos gavėjo deklaruojami pagal dirbimo (priežiūros) faktą.

Šaltinis: nma.lt, 2022-06-13

Surinktos vandentvarkos projektų paraiškos

Gegužės 31 d. buvo baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (Priemonė). Paraiškos buvo teikiamos aktyviai, šiuo metu turimais duomenimis prašoma paramos suma viršija Priemonei skirtą biudžetą, tad pareiškėjai, kurie galės pasinaudoti parama, paaiškės sudarius paraiškų pirmumo eilę.

Iš viso nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. pagal Priemonę buvo pateiktos 72 paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 21,95 mln. Eur, tuo tarpu skirta beveik 16,89 mln. Eur paramos suma.

Paraiškas dėl paramos vandentvarkos projektams galėjo teikti savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos (-ų) ribomis. Paramos paraiškas pareiškėjai galėjo teikti ir kartu su partneriais.

Pagal Priemonės veiklos sritį parama gali būti skirta lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimui, lauko drenažo sistemų pritaikymui pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus, vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimui bei įrengimui ir ariamos žemės kalkinimui pagal projektą.

Paraiškos, kuriose prašoma finansuoti vandentvarkos projektus, vertinamos atsižvelgiant į atrankos kriterijus, už atitiktį kuriems suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 25 balai. Įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams per 30 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų teikimo dienos bus sudaryta ir paskelbta paraiškų pirmumo eilė.

Paraiškos vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.

Šaltinis: nma.lt, 2022-06-13

Žemės ūkio ministerija: Ukraina dėl karo prarado „25 proc. savo dirbamos žemės“

Kai kuriuose rajonuose Ukraina prarado ketvirtadalį savo dirbamos žemės, ypač pietuose ir rytuose, pirmadienį sakė žemės ūkio viceministras, tačiau tvirtino, kad saugiam jos aprūpinimui maistu pavojus nekilo.

„Nepaisant 25 proc. ariamos žemės praradimo, šiemet pasėlių sodinimo struktūra yra daugiau nei pakankama“, kad maistas gyventojams būtų garantuotas, per spaudos konferenciją sakė Tarasas Vysotskis. Jis sakė, kad „tai nekelia grėsmės saugiam Ukrainos aprūpinimui maistu“.

Šaltinis: valstietis.lt, 2022-06-14

Ispaniją pasiekė pirmoji Ukrainos grūdų siunta, atgabenta maršrutu per Baltijos jūrą

Pirmadienio rytą La Korunjos uostą Ispanijos šiaurės vakaruose pasiekė laivas „Alppila“ su 18 tūkst. tonų kukurūzų iš Ukrainos. Jis plaukė naujų maršrutu, per Baltijos jūrą, praneša portalas „rbc.ua“. „Tai pirmoji ukrainietiškų grūdų partija, atgabenta į Ispanijos šiaurės vakarus nauju maršrutu, einančiu per Baltijos jūrą ir leidžiančiu išvengti Rusijos laivyno tęsiamos Ukrainos Juodosios jūros uostų blokados“, – sakoma Galisijos kombinuotųjų pašarų gamintojų asociacijos (Agafac) pareiškime.

Kukurūzai iš Ukrainos į Svinoujscės uostą Lenkijoje buvo gabenami sunkvežimiais.

Portalas primena, kad Ukrainos vyriausybė parengė du grūdų eksporto maršrutus. Jie driekiasi per Rumuniją ir Lenkiją.

Be to, Ankara pasiūlė Maskvai surengti Ukrainos, Rusijos, Turkijos ir JT atstovų derybas dėl koridorių, kuriais būtų galima išgabenti grūdus iš užblokuotų Ukrainos uostų, atidarymo.

Šaltinis: lrt.lt, Stasys Gimbutis, ELTA, 2022-06-13

Birželį sumažėjo kviečių supirkimo kaina

Lietuvoje šių metų birželio pradžioje padidėjo pašarinių miežių ir avižų supirkimo kainos, bet sumažėjo kviečių, skelbia žemės ūkio leidinys „Agrorinka“. Lietuvos grūdų supirkimo įmonės pirmą birželio savaitę pašarinius miežius supirko vidutiniškai po 360,7 euro už toną – 5,1 proc. daugiau nei prieš savaitę ir 2 kartus daugiau negu prieš metus. Avižos buvo superkamos vidutiniškai po 272,2 euro – atitinkamai 7,7 proc. ir 93,8 proc. brangiau.

Tuo metu kviečių vidutinė supirkimo kaina per savaitę sumažėjo 6,3 proc. iki 353 eurų, bet buvo 67,7 proc. didesnė negu prieš metus.

Rapsai birželio pradžioje buvo superkami vidutiniškai po 811 eurų – panašia kaina kaip prieš savaitę bei 59,2 proc. didesne negu prieš metus.

Šaltinis: lrt.lt, 2022-06-14

Ankstesnės žemės ūkio naujienos