Žemės ūkio naujienos

Žemės ūkio naujienos: 2023-10-11

NMA parama, pieno ukis, zemes ukio naujienos
Foto iš Pexels, RENATO K.

Žemės ūkio naujienos: 2023-10-11. Aktualiausios žemės ūkio naujienos iš įvairių Lietuvos ir užsienio portalų.

Tiesioginių išmokų avansai – jau kitą savaitę

Žemės ūkio ministerija ruošiasi nuo spalio 16 d. pradėti mokėti išankstines išmokas pagal su plotu bei gyvuliais susijusias intervencines ir kompensacines kaimo plėtros priemones. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikus informaciją apie paramos teikimo reikalavimus atitinkančius plotus, jau apskaičiuotos avansinės išmokos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“.

Pagal ES reglamentą šiemet tiesioginių išmokų avansai pagal intervencines priemones negalės viršyti 70 proc., o pagal su plotu ir gyvuliais susijusias kaimo plėtrai skirtas intervencines priemones bei Kaimo plėtros programos priemones – 85 proc. paramos sumos.

Šaltinis: zum.lrv.lt, 2023-10-10

Nuo spalio 16 d. pradedamos mokėti avansinės išmokos

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo spalio 16 d. ūkininkams, deklaravusiems žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei gyvulius, pradeda mokėti avansines išmokas. Tiesioginių išmokų avansas sudarys iki 70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (Strateginis planas) priemones – 85 proc. skirtos paramos sumos.

Ūkininkams, kurių pateiktose paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų ar jie buvo išspręsti, nuo spalio 16 d. pradedamos mokėti:

-pagrindinė tiesioginė išmoka,
-šios susietosios paramos avansinės išmokos – susietoji parama už vaisius, uogas ir daržoves atvirame grunte, susietoji parama už baltyminių augalų auginimą, susietoji parama už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai,
-avansinės išmokos pagal KPP priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ veiklas.

Nuo lapkričio 1 d. planuojama pradėti mokėti:

-avansines perskirstamosios pajamų paramos perskirstomosios pajamų paramos išmokas,
-jaunojo ūkininko išmokas,
-išmokas už pienines karves ir klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas – kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklą „Augalų kaita“, veiklą Tarpiniai pasėliai (už įsėlį / posėlį), veiklą „Sertifikuotos sėklos naudojimas“, veiklą „Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“, veiklą „Daugiamečių žolių juostos“, ekologinę sistemą „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu“, „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“, „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“ (už pievas),
-avansines Ekologinio ūkininkavimo išmokas.

Europos Sąjungos reglamentas įpareigoja valstybes nares avansines išmokas išmokėti nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d., tačiau NMA deda visas pastangas, kad avansai būtų išmokėti kuo greičiau.

Likusi išmokų dalis bus pradedama mokėti nuo gruodžio 1 d., taip pat bus pradėta mokėti parama pagal:

-kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklą „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“,
-ekologinę sistemą „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“,
-KPP priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“,
-KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas:
„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“,
„Specifinių pievų tvarkymas“,
„Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“,
„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“,
„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“,
„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“,
„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“,
„Dirvožemio apsauga“ už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą.

NMA informaciniame portale – informacija apie avansų išmokėjimo laikotarpius

NMA informaciniame portale prisijungę pareiškėjai gali stebėti savo pateiktų paraiškų administracinę būseną, o paspaudę 2023 m. pateiktos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą, gali matyti ir jiems planuojamus avansų išmokėjimo laikotarpius.

Apie avanso mokėjimo terminus galima sužinoti ir paskambinus NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841 (paspaudus spausti „1“). Atkreiptinas dėmesys, jog robotas pateiks aiškią ir tikslią informaciją, jei pareiškėjas skambins iš paraiškoje nurodyto telefono numerio.

Šaltinis: nma.lt, 2023-10-10

Svarbu besilaikantiems geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų

Nacionalinė mokėjimo agentūra primena pareiškėjams, įgyvendinantiems su dirvožemio apsauga ir kokybės gerinimu susijusį standartą „Minimali dirvožemio danga siekiant išvengti, kad dirvožemis bus tuščias pažeidžiamiausiais laikotarpiais“ (6 GAAB) kiekvienais metais nuo gruodžio 1 d. iki kovo 15 d., kad jie nuo spalio 1 d. juodąjį pūdymą privalo apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais.

Reikalavimas netaikomas juodajam pūdymui, kuris yra ekologinių laukų apsaugos juostose, taip pat daugiamečių sodų ir uogynų plotuose.

Primintina, kad būtina laikytis ir kitų 6 GAAB standarto įgyvendinimo reikalavimų:

-deklaruojantiems iki 50 ha paramai tinkamo ploto primintina, kad ne mažesniame nei 50 proc. deklaruotos ariamosios žemės plote (įskaitant ir sodų ir uogynų plotus) turi būti auginami žemės ūkio augalai arba paliekamos neapartos ražienos arba kitos augalų liekanos;
-deklaruojantiems daugiau nei 50 ha paramai tinkamo ploto primintina, kad ne mažesniame nei 65 proc. deklaruotos ariamosios žemės plote (įskaitant ir sodų ir uogynų plotus) turi būti auginami žemės ūkio augalai arba paliekamos neapartos ražienos arba kitos augalų liekanos;
-nuo gruodžio 1 d. iki kovo 15 d. draudžiama dirbti žemę deklaruotuose plotuose su augaline danga ar augalų liekanomis, kai nuimamas derlius ir neplanuojama apsėti.

Visi šie 6 GAAB standarto įgyvendinimo reikalavimai netaikomi sodų ir uogynų plotuose, kurie einamaisiais metais yra įveisiami arba atnaujinami, bei plotuose, kuriuose einamaisiais metais buvo auginamos daržovės (Klasifikatoriaus kodai AGU, POM, DUK, AGK, POD, BUR, BRO, KOP, KOŽ, KOK, KOB, ART, MOR, KAL, SVO, POR, ČES, DAK, SAL, CUK, MOL, PAT, SLO, RID, RDK, AGR, PAP, GRE, RŪG, KRA, ŠPI, ROP, BAK, PAS, RAB, ŠPA, KRI, PAU, SLU, DAM), bulvės (kodas BUL) ir runkeliai (kodai CUR, PAR).

Šaltinis: nma.lt, 2023-10-11

2023 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos įmonėse didėjo galvijų skerdimų apimtys, tačiau supirktų galvijų skerdena buvo lengvesnė ir pigesnė

2023 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 101,551 tūkst. galvijų – 5,96 proc. daugiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Daugiausia 45 proc. nuo visų paskerstų galvijų sudarė karvės, 24 proc. – buliukai 12–24 mėn. amžiaus, 16 proc. sudarė telyčios nuo 12 mėn. iki apsiveršiavimo, 10 proc. buliai nuo 24 mėn. amžiaus ir tik 4 proc. veršeliai iki 8 mėn. bei 1 proc. jaunų galvijų prieauglis nuo 8 iki 12 mėn.

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo paskersta ir suklasifikuota 92,033 tūkst. galvijų ir pagaminta 27,061 tūkst. t galvijienos skerdenų, o tai atitinkamai 6,46 proc. ir 3,78 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Vidutinė paskersto ir pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę suklasifikuoto galvijo skerdena sudarė 294 kg ir buvo 2,52 proc. lengvesnė nei 2022 m. sausio– rugpjūčio mėn.

2023 m. sausio–rugpjūčio mėn. vidutinė galvijų supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos įmonėse, palyginti su 2022 m. sausio– rugpjūčio mėn., sumažėjo 5,31 proc. ir sudarė 357,77 EUR/100 kg. Analizuojamu laikotarpiuLietuvos įmonėse vidutinė galvijų gyvojo svorio supirkimo kaina sudarė 171,17 EUR/100 kg – buvo 5,08 proc. žemesnė nei 2022 m. sausio– rugpjūčio mėn.

Šaltinis: Agro RINKA, Nr. 17 (431) / 2023 m.

„Linas Agro Group“ keis pavadinimą į „Akola group“

Žemės ūkio ir maisto pramonės grupė „Linas Agro Group“ keis pavadinimą į „Akola group“. Bendrovės valdybos pirmininkas Darius Zubas teigia, kad jį keisti nutarta per pastaruosius kelerius metus įsigijus naujų įmonių ir išsiplėtus veikloms. „Šiandien mūsų veikla apima maisto produktų gamybos grandinę nuo lauko iki stalo, todėl norime, kad ir mūsų pavadinimas būtų universalus, apimantis platų mūsų vykdomų veiklų spektrą“, – pranešime teigia D.Zubas. Anot jo, su nauju pavadinimu taip pat žadama plėstis užsienyje: „Vis didesnes perspektyvas matome maisto gamybos plėtroje – naujų maisto produktų ir prekės ženklų kūrime bei jų įsitvirtinime Vakarų Europos ir tolimesnių šalių rinkose“.

Bendrovė aiškina, kad „Akola“ reiškia autentiškas žinias apie žemę – tai šios frazės anglų kalba trumpinys („Authentic knowledge of the land’s alphabet“), prekės ženklas jau žinomas „Linas Agro Group“ investuotojams ir akcininkams – 68,23 proc. bendrovės akcijų valdo Danijos „Akola ApS“.

Akcininkai dėl valdybos siūlymo keisti pavadinimą turėtų apsispręsti spalio 27-ąją, penktadienį per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Linas Agro Group“. „Linas Agro Group” valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurią sudaro 69 pavaldžios ir 2 asocijuotos įmonės.

Šaltinis: 15min.lt, 2023-10-06

Ankstesnės žemės ūkio naujienos